Siirry sisältöön

Tiedonlähteet

Palaute

Keskeisiä kemikaaliturvallisuustietoon liittyviä linkkejä.

1. Aineiden tunnistaminen
2. Tietokortteja, turvallisuusohjeita ja tietokantoja
3. Kansainvälisten organisaatioiden tuottamia arviointeja yksittäisten aineiden, kemikaalien tai kemikaaliryhmien terveysvaaroista ja/tai riskeistä
4. Tietopankkeja ja portaaleja
5. Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijaorganisaatioita

1. Aineiden tunnistaminen

ChemIDPlus
sisältää rakenne- rekisterinumero-, synonyymi- ja paikannustietoja NLM:n (US National Library of Medicine) tietokannoissa esiintyvistä yhdisteistä.

2. Tietokortteja, turvallisuusohjeita ja tietokantoja

OVA-ohjeet ovat suomalaisia perusteellisia turvallisuusohjeita tärkeimmistä Onnettomuuden Vaaraa Aiheuttavista teollisuuskemikaaleista.

Kansainväliset kemikaalikortit ovat helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa suomenkielellä yli 1500 aineesta. Kemikaalikortit on tarkoitettu mm. työntekijöiden ja työpaikkojen työsuojelusta vastaavien henkilöiden käyttöön (UNEP, ILO, WHO, EU, Työterveyslaitos).

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards sisältää tiiviitä tietokortteja tärkeimpien vaarallisten  kemikaalien ominaisuuksista, suojautumisesta, ensiavusta, altistumisteistä ja oireista. (National Institute for Occupational safety and Health, U.S.A.)

GESTIS-Stoffdatenbank on Saksalainen tietokanta, joka sisältää tietoa kemikaalien ominaisuuksista, terveysvaikutuksista ja suojautumisesta. Englanninkielinen versio GESTIS Substance database.

HSDB (Hazardous Substances Data Bank)  sisältää laajoja tietopaketteja yli 4000 haitalliseksi tunnetusta kemikaalista.

3. Kansainvälisten organisaatioiden tuottamia arviointeja yksittäisten aineiden, kemikaalien tai kemikaaliryhmien terveysvaaroista ja/tai riskeistä
Maailman terveysjärjestö (WHO)

IARC:n arvio aineen tai kemikaalin syöpävaarallisuudesta

IPCS:n (International Programme on Chemical Safety) julkaisemia kemikaalien arviointiraportteja. UNEPin julkaisemat OECD:n SIDS-raportit (Screening Information Data Set)

Nordiska expertgruppen (Pohjoismainen ministerineuvosto) julkaisee perustelumuistioita työhygieenisten raja-arvojen taustadokumenteiksi, jotka julkaistaan Arbete och Hälsa lehdessä.

Health Council of the Netherlands (Hollannin terveysneuvosto) Ehdottaa terveysperusteisia työhygienian raja-arvoja (OEL, Occupational Exposure Limits) ja julkaisee perustelut kriteeridokumentteina (DECOS, Dutch Expert Committee on Occupational Standards).    

4. Tietopankkeja ja portaaleja

eChemPortal on maailmanlaajuisen yhteistyön tuloksena kehitetty yhteishakuportaali kemikaalitietoon. Sen tavoitteena on edistää olemassa olevia aineita koskevan tiedon vapaata ja ilmaista saatavuutta ja se tarjoaa suorat linkit kansallisen, alueellisen ja kansainvälisen tason kemikaaliselvitysohjelmien tietokokoelmiin (ESIS, INCHEM, jne.).

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) kemikaaleja koskevat tietokannat.

IPCS INCHEM (Chemical Safety Information from Intergovernmental organizations) sisältää monia kansainvälisten organisaatioiden vertaisarvioituja julkaisusarjoja kokoteksteinä.

Gefahrstoffdatenbanken (GESTIS) pyrkii tarjoamaan täsmällistä käytännönläheistä tietoa vaarallisista aineista eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Myös englanninkielinen versio Databases on hazardous substances (GESTIS).

HAZ-MAP (Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases) sisältää monipuoliset hakuominaisuudet haitallisista aineista, niiden käytöstä eri ammateissa, työperäisistä sairauksista ja oireista.

TOXNET Useita toksikologian asia- ja viitetietokantoja sisältävä portaali.

KEMI (Kemikalieinspektionen) on Ruotsin kemikaaliviraston ylläpitämiä asia- ja viitetietokantoja.

Työsuojelutietopankki Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkoston Suomea koskeva sivusto. (Sivujen avaamisessa saattaa olla ongelmia Internet Explorer -selaimen kanssa. Kokeile tällöin muita selaimia.)

MIXIE -työkaluohjelma Kanadalaisen IRSST - instituutin ja Montrealin yliopiston kehittämä työkaluohjelma, jolla voidaan tunnistaa mahdollisia yhteisvaikutuksia työpaikalla esiintyvien yleisimpien kemikaalien (600-700 ainetta) välillä. Ohje MIXIE-työkaluohjelman käyttöön (pdf).

Kemikaalivihi ja Työterveyslaitoksen Kemikaaliturvallisuus-sivut tarjoavat tietoa ja käytännön työkaluja kemikaaliturvallisuuden edistämiseksi työpaikoilla.

5. Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijaorganisaatioita

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijaorganisaatioita on käsitelty laajasti Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet -kirjassa,  jota myy TTL-kirjakauppa (3. uudistettu painos, 2010)

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) hoitaa kemikaalien rekisteröintiin, arviointiin, lupamenettelyihin ja rajoituksiin (REACH) liittyviä asioita. Virasto sijaitsee Helsingissä.

Teollisuuden järjestöjä:

Kemianteollisuus ry
CEFIC (European Chemical Industry Council)
ICCA (International Council of Chemical Associations)
ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals)  

 

Päivitetty 07.12.2015