Siirry sisältöön

Muualla verkossa

Tätä tutkimme

Tutustu myös

Etätyö, eTyö, mobiili työ ja monipaikkainen työ

Palaute
Työn tekemisen ajan ja paikan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät sitä mukaa, kun tieto- ja viestintätekniikan uudet sovellukset valtaavat alaa. Viime vuosikymmenen aikana yleistyneistä uusista tavoista organisoida työ käytetään muun muassa nimityksiä etätyö, eTyö, mobiili työ ja monipaikkainen työ. Yhteinen piirre näille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan keskeinen rooli työn tekemisessä. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvin vaihteleva. 

Osasta uusia käytäntöjä on sovittu tarkoin työnantajan ja työntekijän kesken, osa muotoutuu ilman muodollisia menettelytapoja. Onnistuminen uusien työmuotojen soveltamisessa edellyttää työkulttuurin muutosta kontrolloivasta luottamukseen perustuvaan. 

Katso erikoistutkija Seppo Tuomivaaran haastattelu etätyöstä, sen tehokkuudesta sekä työntekijän ja työnantajan välisen luottamuksen tärkeydestä.Etätyö ja mobiilityö Suomessa


Etätyön on odotettu yleistyvän toteutunutta kehitystä nopeammin keskeiseksi töiden organisointimuodoksi tietoyhteiskunnassa. Sen tavallisimpia muotoja ovat kotona tehtävä etätyö, liikkuva etätyö ja työskentely etätyökeskuksissa. Myös yhteyskeskustyö voidaan katsoa yhdeksi etätyön muodoksi.

Etätyölle on ominaista tieto- ja viestintätekniikan keskeinen osuus tehtävien suorittamisessa. Tässä suhteessa se poikkeaa perinteisestä kotona tehtävästä ansiotyöstä.

Suomi kärkimaita

Suomi on eri tutkimusten mukaan yksi Euroopan kärkimaita etätyösovelluksissa. Tarkkaa etätyön tekijöiden lukumäärää on kuitenkin mahdoton sanoa, koska etätyön määritelmät vaihtelevat suuresti tutkimuksesta toiseen. Arviot vaihtelevat viidestä prosentista lähelle kahtakymmentä.

Eduista ja haitoista

Etätyön edut ja haitat ovat yhteydessä siihen, millaisesta liiketoiminnasta, työstä ja työtehtävistä on kyse. Etätyöhön houkuttelevat lähinnä sosiaaliset ja työn hallintaan, luovuuteen ja työhön keskittymiseen liittyvät tekijät. Suomessa etätyötä, yhä yleisemmin sen liikkuvia muotoja, tekevät lähinnä ylemmät toimihenkilöryhmät, joiden työmarkkina-asema on keskimääräistä parempi. Heille etätyö merkitsee lisääntynyttä työelämän joustavuutta.

Suurimpia etätyöhön liitettyjä huolenaiheita ovat tutkimusten mukaan työajan, paikan ja työn ja muun elämänpiirin rajojen hämärtyminen, vähäiset mahdollisuudet päästä osallistumaan ja vaikuttamaan työpaikan asioihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen niukkuus.

Kyse moniulotteisesta ilmiöstä

Suunniteltaessa etätyötä ja mobiilia työtä ja arvioitaessa niiden vaikutuksia on otettava huomioon joustojen ja mobiilisuuden moniulotteisuus: kyseeseen voi tulla ajan ja paikan lisäksi myös tehtävien, työyhteisöjen rakenteiden ja työsuhteen ehtojen muutoksia. Tarvitaan entistä systemaattisempaa suunnittelua, seurantaa ja hyviä käytäntöjä edistettäessä uusien töiden organisointimuotojen leviämistä.

Työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen liittyviä hyötyjä ja kustannuksia on arvioitava samanaikaisesti niin etätyötä suunnittelevien ja siihen siirtyvien yksilöiden kuin etätyötä soveltavien organisaatioiden näkökulmista.

Päivitetty 28.08.2014