Siirry sisältöön
BiomonitorointiKun haluat ymmärtää työympäristön kemikaaliriskejä yksilötasolla tai työtehtäväkohtaisesti

Asiantunteva tulkinta tuo lisäarvoa analyyseille

Kemikaalialtistumisen selvittäminen biomonitoroinnilla huomioi kaikki altistumisen reitit: ilmasta, iholta ja ruuansulatuskanavasta. Ohjeistamme näytteenoton ja tulkitsemme FINAS-akkreditoitujen analyysien tulokset (testauslaboratorio T013, EN ISO/IEC 17025). Tulkitsemme tuloksen yksilöllisesti hyödyntäen standardisoituja, suomalaisia viiteaineistoja sekä terveysperusteiseen ja/tai tieteelliseen näyttöön perustuvia toimenpiderajoja. Lisäksi ohjeistamme tarvittaessa työterveyshuollon yksikköä altistumisen vähentämiseen ja suojautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Oikea näyte oikeaan aikaan ja näytteiden oikeellisuuden varmistaminen yhdistettynä yksilökohtaiseen tulkintaosaamiseemme tuottavat todellista tietoa työntekijöiden altistumisesta ja sen terveysvaikutuksista. Voit puuttua työympäristön kemikaaliriskeihin varhaisessa vaiheessa ja ohjata työsuojelutoimenpiteitä pitkäjännitteisesti.

Biomonitorointi on oikea tapa selvittää kemikaaliriskejä, kun haluatte

  • tietoa yksilön kokonaisaltistumisesta kemikaalille
  • ymmärtää altistumista työtehtäväkohtaisesti
  • selvittää suojautumisen tehokkuutta yksilötasolla
  • varmuutta ja neuvoja suojautumiseen.

Ajankohtaiset viitearvomuutokset

Analyysi Vanha altistumattomien viiteraja Viiteraja 1.11.2013 alkaen
U-Fenol 0,15 mmol/l 0,2 mmol/l
U-TCA
50 µmol/l
30 µmol/l
Analyysi Vanha toimenpideraja Toimenpideraja 1.11.2013 alkaen
U-Cr <0,01* µmol/l 0,20 µmol/l
B-HB-CO 0,050 (= 5 %) 0,040 (= 4 %)
U-Mandel 5,2 mmoll 4,0 mmol/l
U-MDA 50 µmol/mol kreat. 5 µmol/mol kreat.
U-Ni <0,05* µmol/l 0,20 µmol/l vesiliukoiset yhdisteet
0,10µmol/l niukkaliukoiset yhdisteet
U-TTCA 2,0 mmol/mol kreat. 1,0 mmol/mol kreat.
Analyysi Vanha altistumattomien viiteraja Viiteraja 1.11.2013 alkaen
fS-PCB 2,0 µg/l 1,0 µg/l 50-vuotiaat ja alle 50-vuotiaat
1,8 µg/l yli 50-vuotiaat
Analyysi Vanha toimenpideraja Toimenpideraja 9.1.2014 alkaen
U-Cd 40 nmol/l 20 nmol/l
U-MDA 5 µmol/mol kreat. 3 µmol/mol kreat
Analyysi Vanha toimenpideraja Toimenpideraja 1.4.2014 alkaen
U-MeOH Ei ole asetettu 15mg/l
Analyysi Vanha altistumattomien viiteraja Viiteraja 1.10.2014 alkaen
 U-BAA  0,5 mmol/mol kreat.  1 mmol/mol kreat.
Analyysi Vanha altistumattomien viiteraja Viiteraja 1.7.2015 alkaen
B-Ti  24 µg/l  1 µg/l

*arvot ovat edelleen tavoitetasoja.

Analyysivalikoima ja näytteenotto-ohjeet

Yleiset näytteenotto-ohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa (PDF)
Näytteet ja tarvittavat näytemäärät (PDF)


Altiste- ja analyysikohtaiset ohjeet
Altiste Analyysi
Alkyylilyijy virtsan lyijy (PDF)
Alumiini virtsan alumiini (PDF)
Antimoni virtsan antimoni (PDF)
lasiteollisuuden kemikaaleille altistuvat (PDF)
Arseeni virtsan arseeni, epäorgaaninen (PDF)
ongelmajätteiden kanssa työskentelevät (PDF)
Bentseeni virtsan trans, trans-mukonihappo (PDF)
Beryllium virtsan beryllium (PDF)
Bisfenoli A virtsan bisfenoli A (PDF)
2-Butanoni virtsan metyylietyyliketoni (2-butanoni) (PDF)
2-Butoksietanoli ja
2-butoksietyyliasetaatti
virtsan butoksietikkahappo (PDF)
Diaminodifenyylimetaani virtsan metyleenidianiliini (PDF)
Dikloorimetaani hemoglobiinin häkähemoglobiini (PDF)
Elohopea veren elohopea (PDF)
virtsan elohopea (PDF)
2-Etoksietanoli ja
2-etoksietyyliasetaatti
virtsan 2-etoksietikkahappo (PDF)
Etyleeniglykolimonobutyylieetteri
ja -asetaatti
virtsan butoksietikkahappo (PDF)
Etyleeniglykolimonoetyylieetteri
ja -asetaatti
virtsan 2-etoksietikkahappo (PDF)
Etyylibentseeni virtsan mantelihappo (PDF)
Fenoli virtsan fenoli (PDF)
n-Heksaani virtsan 2,5-heksaanidioni (PDF)
Hiilimonoksidi, Häkä hemoglobiinin häkähemoglobiini (PDF)
Indium seerumin indium (PDF)
Kadmium veren kadmium (PDF)
virtsan kadmium (PDF)
veren ja virtsan kadmium (PDF)
virtsan retinolia sitova proteiini (PDF)
lasiteollisuuden kemikaaleille altistuvat (PDF)
ongelmajätteiden kanssa työskentelevät (PDF)
Karbamaatit
- metiokarbi
- prosulfokarbi
- fenoksikarbi
- 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti
veren asetyylikoliiniesteraasi (PDF)
Koboltti virtsan koboltti (PDF)
lasiteollisuuden kemikaaleille altistuvat (PDF)
Kreosootti virtsan naftoli (PDF)
virtsan 1-pyrenoli (PDF)
PAH-seoksille altistuvat (PDF)
Kromi virtsan kromi (PDF)
lasiteollisuuden kemikaaleille altistuvat (PDF)
kromille, nikkelille altistuvat - analyysipaketit (PDF)
kromi, koboltti ja tinaani nivelnesteestä (PDF)
kromi ja koboltti kokoverestä (PDF)
kromi, koboltti ja titaani kokoverestä (PDF)
Ksyleeni virtsan metyylihippuurihappo (PDF)
Kupari seerumin kupari (PDF)
virtsan kupari (PDF)
vuorokausivirtsan kupari (PDF)
Lyijy veren lyijy (PDF)
virtsan lyijy (PDF)
lasiteollisuuden kemikaaleille altistuvat (PDF)
ongelmajätteiden kanssa työskentelevät (PDF)
Lyijytetraetyyli virtsan lyijy (PDF)
Mangaani veren mangaani (PDF)
virtsan mangaani (PDF)
MDA virtsan metyleenidianiliini (PDF)
Metanoli virtsan metanoli (PDF)
1-Metoksi-2-propanoli ja
1-metoksi-2-propyyliasetaatti
virtsan 1-metoksi-2-propanoli (PDF)
Metyleenibis(2-kloorianiliini) virtsan metyleenibis(2-kloorianiliini) (PDF)
Metyleenidianiliini, 4,4'.
Metyleenidianiliini
virtsan metyleenidianiliini (PDF)
Metyleenijodidi,
metyleenikloridi
hemoglobiinin häkähemoglobiini (PDF)
Metyylietyyliketoni virtsan metyylietyyliketoni (2-butanoni) (PDF)
Metyyli-isobutyyliketoni virtsan metyyli-isobutyyliketoni (PDF)
Metyyli-tertiääri-butyylieetteri (MTBE) virtsan tert-butyylialkoholi (PDF)
N-metyyli-2pyrrolidoni
(N-metyylipyrrolidoni)
virtsan hydroksi-N-metyyli-2-pyrrolidoni (PDF)
Molybdeeni virtsan molybdeeni (PDF)
veren molybdeeni (PDF)
MOCA, MbOCA virtsan metyleenibis(2-kloorianiliini) (PDF)
Muurahaishappo virtsan muurahaishappo (PDF)
Naftaleeni virtsan naftoli (PDF)
PAH-seoksille altistuvat (PDF)
Nikkeli virtsan nikkeli (PDF)
kromille, nikkelille altistuvat -analyysipaketit (PDF)
Oksygenaatti (MTBE) virtsan tert-butyylialkoholi (PDF)
PAH
polysykliset aromaattiset hiilivedyt
virtsan naftoli (PDF)
virtsan 1-pyrenoli (PDF)
PAH-seoksille altistuvat (PDF)
PCB,
polyklooratut bifenyylit
seerumin polyklooratut bifenyylit (PDF)
ongelmajätteiden kanssa työskentelevät (PDF)
Perkloorietyleeni veren tetrakloorieteeni (perkloorieteeni) (PDF)
Platinametallit virtsan platinametallit (PDF)
Propyleeniglykolimonometyylieetteri ja
sen asetaatti
virtsan 1-metoksi-2-propanoli (PDF)
Pyreeni virtsan 1-pyrenoli (PDF)
PAH-seoksille altistuvat (PDF)
Pyretroidit, synteettiset
- alfa-sypermetriini
- deltametriini
- esfenvaleraatti
- lambda-syhalotriini
- permetriini
- sypermetriini
- tau-fluvalinaatti
virtsan fenoksibentsoehappo (PDF)
Rikkihiili virtsan 2-tiotiatsolidiini-4-karboksyylihappo (PDF)
Seleeni virtsan seleeni (PDF)
lasiteollisuuden kemikaaleille altistuvat (PDF)
Sinkki plasman sinkki (PDF)
virtsan sinkki (PDF)
Styreeni virtsan manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo (PDF)
Tallium virtsan tallium (PDF)
Tetrakloorieteeni,
Tetrakloorietyleeni
veren tetrakloorieteeni (perkloorietyleeni) (PDF)
Titaani veren titaani (PDF)
virtsan titaani (PDF)
Tolueeni veren tolueeni (PDF)
Trikloorieteeni,
Trikloorietyleeni
virtsan trikloorietikkahappo (PDF)
Uraani virtsan uraani (PDF)
Vanadiini virtsan vanadiini (PDF)

Seuraavat ohjeet ovat altistusmittauksille, joita tarjoamme 1-10 tai 1-20 kappaletta perushinnalla. Sitä seuraavat analyysit maksavat prosentuaalisen hinnan = osan perushinnasta. Katso tarkemmat tiedot kunkin altistumismittauksen kohdalta.

Altiste Analyysi
Aniliini virtsan aniliini (PDF)
N,N-Dimetyyliasetamidi virtsan N- metyyliasetamidi (PDF)
N,N-Dimetyyliformamidi virtsan N- metyyliformamidi (PDF)
Isosyanaatit
(4,4' -Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI)
ja/tai
tolueenidi-isosyanaatit (2,4-TDI ja 2,6-TDI)
virtsan isosyanaattimetaboliitit (PDF)
2-(2-Metoksietoksi)etanoli ja
2-(2-metoksietoksi)etyyliasetaatti
virtsan 2-(2 -metoksietoksi)etikkahappo (PDF)
Sevofluraani virtsan sevofluraani (PDF)
Dityppioksidi,
ilokaasu,
typpioksiduuli
virtsan typpioksiduuli (PDF)
Analyyseissä käytettävät menetelmät

Käytetyt menetelmät (PDF)

Lähetä näytteitä analysoitavaksi – Tutustu toimitusohjeisiin

Lähetteen täyttäminen  
Täytä lähete erittäin huolellisesti sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydämme kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen sekä altistavan työn päättymiseen ja näytteenottoajan kirjaamiseen. Merkitse tilattavat analyysit lähetteeseen selkeästi. Kirjaa myös työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio sekä näytteenottoaika ja -päivämäärä asianmukaisesti. Toimitamme vastaukset ja laskun tilauksen Y-tunnuksen mukaisella nimellä yhteen lähetteessä ilmoitettuun osoitteeseen.

Lähete (Word)
Lähete B-AChEs (Word)
Lähete isosyanaattiamiinit (Word)
Näyteastiatilaus (Word)
Tiedote tutkittavalle (PDF)
Tiedote työterveyshoitajalle (PDF)

Pakkaaminen
Merkitse näyteputkiin ja -pulloihin selkeästi henkilön nimi ja analyysi. Pakkaa veri- ja seerumiputket esimerkiksi näyteputkien mukana tulleeseen lähetyslaatikkoon. Sulje virtsanäytepullot hyvin ja pakkaa jokainen pullo erilliseen muovipussiin, jonka solmit kiinni. Pakkauksessa on oltava postin ohjeiden mukaisesti täyteainetta, joka imee itseensä nesteen, jos astia tai pullo rikkoutuu.

Pakkaa lähete näyteputkien tai -pullojen kanssa lähetyslaatikkoon (keltamusta), joka postitetaan suoraan analysoivaan laboratorioon. Säilytä näytteet jääkaapissa lähetykseen saakka, jollei analyysin kohdalla toisin mainita.

Näytteiden toimittaminen 
Postita näyte siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Säilytä loppuviikosta otetut näytteet jääkaapissa viikonlopun yli ja postita ne seuraavana maanantaina. Säilyvyyden varmistamiseksi ja vastauksen saamisen nopeuttamiseksi on suositeltavaa toimittaa näytteet suoraan Helsingin toimipisteeseen.

Näytteiden vastaanotto
Avoinna ma-pe klo 9-15
Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi@ttl.fi

Postiosoite
Työterveyslaitos
Biomonitorointipalvelut
PL 40
00251 HELSINKI

Käyntiosoite
Työterveyslaitos
Biomonitorointipalvelut
Topeliuksenkatu 41 b
00250 HELSINKI

 

 

 

Tulosten tulkinta

Tutustu esimerkkeihin yleisestä tulkinnasta 

Veren lyijy (PDF)

Virtsan arseeni (PDF)
 
Viitearvot


Altistumattomien viiteraja-arvo on pitoisuus, jota suomalaiset eivät yleensä ylitä ilman spesifistä, tavallisesti työperäistä, altistumista kemikaalille. Viiteraja erottaa altistuneet altistumattomista, mutta ei välttämättä kerro mitään altistumiseen liittyvästä terveysriskistä.

Toimenpideraja-arvo on pitoisuus, jonka alapuolella pysyminen yleensä tarkoittaa, että vakavia terveyshaittoja ei ole odotettavissa. Kaikille Työterveyslaitoksen tarjoamille biomonitorointianalyyseille ei ole asetettu toimenpideraja-arvoa. Toimenpideraja-arvot eivät yksittäisinä numeroarvoina anna asiakkaille riittävästi tietoa tulosten merkityksestä eivätkä tarvittavista toimenpiteistä ja niiden kiireellisyydestä. Lue lisää toimenpideraja-arvoista täältä.

Biologisten altistusindikaattorien raja-arvot on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 268/2014. Arvot vastaavat ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnettuja pitoisuuksia.

Tavoitetaso
tarkoittaa pitoisuutta, johon tulisi pyrkiä. Tavoitetasoja on asetettu muun muassa syöpävaarallisille aineille, joille ei ole voitu määrittää turvallista altistumistasoa. 

Muuttuneet ohjearvot (PDF)
 
Uudelleenarvioinnin kohteena olevat ohjearvot (PDF)
 
Työterveyslaitoksen toimenpiderajojen perustelumuistiot


Työterveyslaitoksen asettamat toimenpiderajat pohjautuvat perustelumuistioihin, joissa otetaan huomioon kemikaalin aiheuttaman haitan vakavuus ja todennäköisyys altistumisen merkittävyyttä arvioitaessa. Toimenpiderajoja päivitetään viimeisimpien tieteellisten tutkimusten perusteella.

Lue Työterveyslaitoksen julkaisuja verkossa

Palveluun liittyvää

Turvallisempi työympäristö

 ASIAKKAAMME

Outokumpu Oyj
Lue lisää

 OTA YHTEYTTÄ

Mirja Kiilunen, johtava asiantuntija
puh. 030 474 2863
mirja.kiilunen@ttl.fi

Jouni Mikkola, erityisasiantuntija
puh. 030 474 2859
jouni.mikkola@ttl.fi

Simo Porras, erikoistutkija
puh. 030 474 2105
simo.porras@ttl.fi

Lääketieteellinen neuvonta
Tiina Santonen, tiimipäällikkö
puh. 030 474 2666
tiina.santonen@ttl.fi

 LADATTAVAT TIEDOSTOT