Siirry sisältöön

Syöpävaaralliset aineet

Palaute
Rakennusmateriaaleissa esiintyy useita syöpävaarallisia aineita, jotka saattavat lisätä syöpäsairauden riskiä sellaisilla työntekijöillä, jotka altistuvat työssä aineille joko hengitysilman tai ihon kautta. 

Esimerkkejä nykyisin rakennustyössä esiintyvistä syöpävaarallisista altisteista ovat vanhojen rakenteiden purkutyössä mahdolliset asbesti, PCB ja kivihiilipiki. Uudis- ja korjausrakentamisessa työntekijät voivat altistua ruostumattoman teräksen hitsauksessa kromaateille ja nikkelille,  painekyllästetyn puun käsittelyssä kreosootille, kromaateille ja arseenille, parkettiasennuksissa kovapuupölylle sekä joskus myös ruiskumaalauksessa kromaattipigmenteille.

Usein myös betoni- ja kivipölyssä mukana oleva kvartsipöly luokitetaan syöpävaaralliseksi. Korjausrakentamisessa asbesti täytyy paikallistaa etukäteen asbestikartoituksessa. Samoin korjauskohteen PCB ja muut mahdolliset syöpävaaralliset aineet tulee paikallistaa etukäteen tehtävässä materiaalikartoituksessa. Otettaessa käyttöön uusia kemikaaleja  on hyvä perehtyä niiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin. Jos tiedotteessa on maininta syöpävaarallisuudesta, aineen käsittely pitää suunnitella huolella ja huolehtia oikeista työ- ja ilmanvaihtotavoista ja työntekijöiden suojautumisesta. 

Korjausrakentamisessa esiintyy edelleen asbestia etenkin ennen 1970-lukua rakennetuissa taloissa. Uuskäyttö on kielletty eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta vuoden 1994 alusta.
(Ks. tarkemmin: Asbesti). 

Kovien puulajien kuten tammen ja pyökin työstössä esimerkiksi parketin asennuksessa ja hionnassa voi altistua kovapuupölylle, joka on luokitettu syöpävaaralliseksi.
(Ks. tarkemmin: Puupöly).

Vanhoja kosteuden- ja vedeneristeitä purettaessa työntekijät voivat altistuvat pölylle, jossa on kivihiilipikeä. Kivihiilipiessä on syöpävaaraa aiheuttavia polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.
(Ks. tarkemmin: Kivihiilipiki).

Ruostumattoman teräksen hitsauksessa voi altistua kromaateille ja nikkelille.
(Ks. tarkemmin Hitsaushuurut).

Rakentamisessa voi esiintyä myös muita syöpävaarallisia tekijöitä. Maanalaisilla rakennustyömailla esimerkiksi voi usein altistua radonille. Liiallinen
auringon ultraviolettisäteily (UV-säteily) ulkotyössä lisää myös syöpäriskiä.

Terveys/turvallisuusvaikutukset

Pääosa Suomessa todetuista työperäisistä syövistä on asbestin aiheuttamia keuhkosyöpiä. Asbestialtistuminen purkutyössä on edelleen ongelma. Muille syöpävaarallisille aineille altistuvien määrät rakennuksilla eivät ole suuria ja altistumisajat ja -tasot ovat melko alhaisia. Työperäinen syöpä todetaan usein pitkän viiveajan (latenssiajan) kuluttua, esimerkiksi asbestin aiheuttamat syövät usein 30-40 vuotta altistumisen alkamisesta. Tupakointi lisää mm. työperäisen asbestikeuhkosyövän riskiä moninkertaisesti.

Keuhkosyöpää voi aiheuttaa myös altistuminen kvartsille, kromaateille, nikkelille, arseenille, polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH)ja radonille. Muita työperäisiä syöpiä voivat olla esimerkiksi arseenin, PAH:n tai UV-säteilyn aiheuttama ihosyöpä ja puupölyn aiheuttama nenäsyöpä. Jos työssä käytetään tai esiintyy syöpävaarallisia aineita tai tekijöitä, työnantajan pitää arvioida työntekijöiden mahdollinen altistuminen.

Syöpävaarallisille aineille altistuvat työntekijät tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin (ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteri). Työnantaja tekee nykyisistä altistuksista ilmoituksen työsuojelupiirille kalenterivuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Jos altistumisen määrä ei ole tiedossa, rekisteriin ilmoitetaan ne työntekijät, jotka ovat altistuneet merkittävän osan työajastaan 20 työpäivän aikana.
Työterveyshuollon tulee seurata syöpävaarallisille aineille ja tekijöille altistuvia työntekijöitä ja tehdä heille tarpeelliset terveystarkastukset.

Torjunta/suojautuminen

Työnsuunnittelu ja työmenetelmät
 • Työntekijöiden työnopastus töissä, joissa voidaan altistua syöpävaarallisille aineille,  on suoritettava huolellisesti. 
 • Käyttöturvallisuustiedotteiden sisältöön on myös perehdyttävä ennakkoon.
 • Kaikkien syöpävaarallisten aineiden käytössä ja työstössä on tärkeää ehkäistä altistumista pitämällä työpisteet mahdollisimman siistinä.
 • Altistuvien työntekijöiden määrä tulee minimoida työjärjestelyin.
 • Työpaikoilla tulee olla hyvä ilmanvaihto.
 • Usein syöpävaarallisille aineille altistava työ joudutaan rajaamaan erilleen muusta työalueesta, esimerkiksi asbestipurku.
Suojainten käyttö
 • Tarvittavat henkilönsuojaimet tulee hankkia kaikille altistuville työntekijöille ja työntekijät tulee perehdyttää niiden käyttöön.
 • Jos työilmassa työjärjestelyistä huolimatta esiintyy syöpävaarallisia aineita, työntekijöiden altistuminen tulee minimoida käyttämällä aineelle sopivaa hengityksensuojainta, pitkäkestoisessa työssä mieluiten paineilma- tai puhallinsuojainta.
 • Tärkeää on myös suojata aineiden kanssa kosketukseen joutuva iho, etenkin kädet.
 • Hyvä henkilökohtainen hygienia on myös tärkeää.
 • Usein tarvitaan myös erityistä suojavaatetusta kuten asbestipurussa kertakäyttöistä pölytiivistä suojahaalaria ja kumisaappaita.
Muuta
Tupakointi lisää sairastumisriskiä monilla altistuksilla, joten tupakoinnin lopettaminen on tärkeää työperäisen syövän ehkäisyssä.

Päivitetty 30.07.2010