Siirry sisältöön

Työaikojen kuormittavuuden arviointi

Palaute
Työturvallisuuslakia muutettiin 1.6.2013 lähtien siten, että työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevassa pykälässä mainitaan työajat yhtenä seikkana, josta aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät työnantajan on työturvallisuuslain perusteella selvitettävä ja arvioitava etukäteen.

Työturvallisuuslain täsmennyksen ansiosta työaikaan liittyvien tekijöiden laaja-alaisen arvioinnin merkitys työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille korostuu.

Miksi työaikojen kuormittavuuden arviointi on ajankohtaista?

Työturvallisuuslain muutoksen taustalla on työaikoihin liittyvän kuormittavuuden yleisyys sekä poikkeaviin työaikoihin ja vuorotyöhön liittyvät riskit.

  • Palvelusektorin kasvu, matkustus- ja kansainvälinen työ, työelämän joustot sekä työskentely työpaikan ulkopuolella ovat lisänneet työaikoihin liittyvien haitta- ja vaaratekijöiden arvioinnin tarvetta.
  • Työajoilla on todettu entistä laaja-alaisempia vaikutuksia työhyvinvointiin ja työkykyyn. Työajat vaikuttavat paitsi terveyteen ja turvallisuuteen, myös työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, työssä palautumiseen ja siinä suoriutumiseen sekä tuottavuuteen.

Ergonomisesti hyvin suunnitelluilla työajoilla voidaan vähentää työn kuormittavuutta ja työstressiä sekä tukea työkyvyn ja työmotivaation säilymistä.

Miten työaikojen kuormittavuutta voidaan arvioida?

Työturvallisuuslain mukaan työaikatietoja on saatavissa muun muassa työaikakirjanpidosta, vuoroluetteloista, ajopiirturista sekä suoraan työntekijöiltä, esim. työaikakyselyjen kautta. Työntekijän työmatkoista saa tietoa puolestaan esimerkiksi taloushallinnon dokumenteista. Työnantaja voi hyödyntää vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa myös työterveyshuoltoa.

Työturvallisuuslain mukaan työaikoja tulee arvioida samanaikaisesti työn muiden haitta- ja vaaratekijöiden arvioinnin kanssa, jotta tekijöiden keskinäiset vaikutukset tulevat arvioiduksi. Työaikojen kuormituksen arviointi perustuu voimassaolevaan työaikalainsäädäntöön, mutta niiden tulisi pohjautua myös toimialakohtaiseen tietoon.


Suositeltavia arviointimenetelmiä ovat:

Suosittelemme kuormittavuuden arvioinnin apuna seuraavia toimialakohtaisia oppaita sekä muuta työaikoihin liittyvää kirjallisuutta:

  • Työvuorosuunnittelu hoitoalalla, Hakola Tarja, Kalliomäki-Levanto Tiina, Työterveyslaitos 2010 (tilaa verkkokaupasta
  • Kaupan alan työaikaopas, Järvenpää Pirkko & Kandolin Irja, Työterveyslaitos 2003. 

Päivitetty 22.07.2016