Siirry sisältöön

Asiantuntijapalvelut

Työolot raskauden aikana

Palaute

Eräät työaltisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen, raskauden kulkuun ja miehen tai naisen lisääntymisterveyteen.

Jos raskaana olevan naisen työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä oleva vaaratekijää voida poistaa, raskaana oleva nainen, jonka työhön tai työolosuhteisiin liittyvän kemiallisen aineen, säteilyn tai tarttuvan taudin arvioidaan aiheuttavan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle, on pyrittävä siirtämään muihin sopiviin tehtäviin.

Jos yllä mainitussa tilanteessa ei voida järjestää muuta työtä, voidaan harkita erityisäitiysvapaata. Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti.

Erityisäitiysraha

Erityisäitiysrahasta säädetään sairausvakuutuslaissa (1224/2004). Siihen liittyvän valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) perusteella raskaana olevalla naisella on oikeus erityisäitiysrahaan, jos hänen työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa hänen tai sikiön terveyden.

Erityisäitiysrahan maksamisen edellytyksenä on, että nainen on työkykyinen ja ettei hänelle voida järjestää muuta työtä ja hän joutuu tämän vuoksi olemaan pois työstä. Nainen ei saa olla muussakaan ansiotyössä.

Määräaikaisessa työsuhteessa erityisäitiyslomaa voi saada vain työsuhteen voimassaolon ajalta. Myös yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä on oikeus erityisäitiysrahaan. Erityisäitiysloma voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti. Jos raskaus keskeytyy, erityisäitiysrahaa maksetaan keskeytymiseen asti.

Jos työnantaja järjestää raskaana olevalle erityisäitiysrahakauden aikana muuta työtä, joka ei vaaranna hänen eikä sikiön terveyttä, erityisäitiysrahaa ei makseta työpäiviltä. 

Jos työnantaja järjestää raskaana olevalle erityisäitiysrahakauden aikana muuta työtä, joka ei vaaranna hänen eikä sikiön terveyttä, erityisäitiysrahaa ei makseta työpäiviltä. 


Erityisäitiysrahaa ja -vapaata voidaan harkita, jos altiste on jokin seuraavista:

 1. anestesiakaasu
 2. lyijy tai sen johdannainen
 3. elohopea tai sen johdannainen
 4. solunsalpaaja
 5. hiilimonoksidi
 6. naisen tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjunta-aine
 7. naisen tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotin
 8. lisääntymisterveydelle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu aine, jonka pakkaus tulee merkitä varoituslausekkeella R 40, R 45, R 46, R 49, R 61, R 63, R 64 tai R68 ja työministeriön päätöksessä (838/1993) ja STM:n asetuksella (1232/2000) tehdyin muutoksin mainitut syöpävaaralliset aineet
 9. ympäristön tupakansavu. Altisteen kohdalla noudatetaan valtioneuvoston päätöstä (1153/1999, 2 §), jonka mukaan raskaana olevia ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan ympäristön tupakansavulle.

Varoituslausekkeiden selitykset

 • R40 (epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa)
 • R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa)
 • R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita)
 • R49 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä)
 • R61 (vaarallista sikiölle)
 • R63 (voi olla vaarallista sikiölle)
 • R64 (saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille)
 • R68 (pysyvien vaurioiden vaara)

Vaarallisten kemikaalien yleiset luokitus- ja merkintävaatimukset (mm. R-lausekkeiden merkitys) on kuvattu kansainvälisten kemikaalikorttien verkkosivuilla:  http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/.

Myös ionisoiva säteily, mukaan lukien radionuklidit ja muu haitalliseksi osoitettu säteily, voivat olla peruste erityisäitiysrahalle ja -vapaalle.

Tarttuvat taudit

Myös eräät tarttuvat taudit voivat olla erityisäitiysraha- ja -vapaaperuste.

Valtioneuvoston asetus (1335/2004) koskee tarttuvia tauteja, joita ovat:

 • toksoplasmoosi
 • listerioosi
 • vihurirokko
 • herpes
 • vesirokko
 • hepatiitti B ja C
 • sytomegalotulehdus
 • HIV-tartunta
 • muut edellisiin verrattavat taudit.

Myös seuraavat tekijät voivat olla erityisäitiysraha- ja -vapaaperuste:

 • maanalainen kaivostyö
 • paineistetuissa tiloissa työskentely
 • vedenalainen sukeltaminen.

Myös varoitusmerkintä R64 (äidinmaidon kautta haitallisesti vaikuttava) on otettava huomioon, jos nainen työskentelee imetyksen aikana. Työntekijä ei ole silloin enää erityisäitiyslomaoikeuden piirissä, vaan joko äitiysloman tai vanhempainloman keskeyttäneenä työssä tai palannut työhön äitiyslomalta. 

Raskaus ja työ -neuvontapalvelu

Työterveyslaitoksen Raskaus ja työ -neuvontapalvelusta voit tiedustella työolojen sopivuutta raskauden aikaiseen työskentelyyn.

Päivitetty 28.01.2015