Siirry sisältöön

Työolot raskauden aikana

Palaute

Eräät työaltisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen, raskauden kulkuun ja miehen tai naisen lisääntymisterveyteen.

Jos raskaana olevan naisen työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä oleva vaaratekijää voida poistaa, raskaana oleva nainen, jonka työhön tai työolosuhteisiin liittyvän kemiallisen aineen, säteilyn tai tarttuvan taudin arvioidaan aiheuttavan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle, on pyrittävä siirtämään muihin sopiviin tehtäviin (valtioneuvoston asetus 603/2015).

Jos yllä mainitussa tilanteessa ei voida järjestää muuta työtä, voidaan harkita erityisäitiysvapaata. Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti.

Erityisäitiysraha

Erityisäitiysrahasta säädetään sairausvakuutuslaissa (1224/2004). Siihen liittyvien valtioneuvoston asetusten (1335/2004 ja 619/2015) perusteella raskaana olevalla naisella on oikeus erityisäitiysrahaan, jos hänen työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa hänen tai sikiön terveyden.

Erityisäitiysrahan maksamisen edellytyksenä on, että nainen on työkykyinen ja ettei hänelle voida järjestää muuta työtä ja hän joutuu tämän vuoksi olemaan pois työstä. Nainen ei saa olla muussakaan ansiotyössä.

Määräaikaisessa työsuhteessa erityisäitiyslomaa voi saada vain työsuhteen voimassaolon ajalta. Myös yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä on oikeus erityisäitiysrahaan. Erityisäitiysloma voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti. Jos raskaus keskeytyy, erityisäitiysrahaa maksetaan keskeytymiseen asti.

Jos työnantaja järjestää raskaana olevalle erityisäitiysrahakauden aikana muuta työtä, joka ei vaaranna hänen eikä sikiön terveyttä, erityisäitiysrahaa ei makseta.


Erityisäitiysrahaa ja -vapaata voidaan harkita, jos altiste on jokin seuraavista (valtioneuvoston asetus 619/2015):

 1. anestesiakaasu
 2. lyijy tai lyijy-yhdiste
 3. elohopea tai elohopeayhdiste
 4. solunsalpaaja
 5. hiilimonoksidi eli häkä
 6. naisen tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjunta-aine
 7. naisen tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotinaine
 8. lisääntymisterveydelle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu aine, jonka pakkaus tulee työturvallisuuslain (738/2002) tai kemikaalilain (599/2013) nojalla annettujen määräysten mukaan merkitä varoituslausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d tai H361df
 9. syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetussa työministeriön päätöksessä (838/1993) tai sen muuttamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1232/2000) mainittu syöpäsairauden vaaraa aiheuttava aine
 10.  ympäristön tupakansavu.

Myös ionisoiva säteily, mukaan lukien radionuklidit ja muu haitalliseksi osoitettu säteily, voivat olla peruste erityisäitiysrahalle ja -vapaalle.

Vaaralausekkeiden selitykset

CLP-asetuksen (1272/2008) mukaiset vaaralausekkeet:

 • H340      Saattaa aiheuttaa perimävaurioita.
 • H341      Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.
 • H350      Saattaa aiheuttaa syöpää.
 • H350i     Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä.
 • H351      Epäillään aiheuttavan syöpää.
 • H360      Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä.
 • H360D    Voi vaurioittaa sikiötä.
 • H360Df   Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
 • H360FD  Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä.
 • H360Fd  Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
 • H361      Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
 • H361d    Epäillään vaurioittavan sikiötä.
 • H361df   Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Joissakin pakkauksissa tai käyttöturvallisuustiedotteissa saattaa vielä esiintyä vanhan merkintäjärjestelmän mukaisia R-lausekkeita.

 • R40  Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa
 • R45  Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa
 • R46  Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita
 • R49  Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä
 • R61  Vaarallista sikiölle
 • R63  Voi olla vaarallista sikiölle
 • R68  Pysyvien vaurioiden vaara

Vaarallisten kemikaalien yleiset luokitus- ja merkintävaatimukset (mm. H- ja R-lausekkeiden merkitys) on kuvattu verkkosivuilla: http://www.ttl.fi/ova/index.htm.

Tarttuvat taudit

Myös eräät tarttuvat taudit voivat olla erityisäitiysraha- ja -vapaaperuste (valtioneuvoston asetus 619/2015):

 • toksoplasmoosi
 • listerioosi
 • vihurirokko
 • herpes
 • vesirokko
 • parvorokko
 • hepatiitti B ja C
 • sytomegalotulehdus
 • HIV-infektio
 • muut edellisiin verrattavat taudit.

Myös seuraavat tekijät voivat olla erityisäitiysraha- ja -vapaaperuste (valtioneuvoston asetus 1335/2004):

 • maanalainen kaivostyö
 • paineistetuissa tiloissa työskentely
 • vedenalainen sukeltaminen.

Raskaus ja työ -neuvontapalvelu

Työterveyslaitoksen Raskaus ja työ -neuvontapalvelusta voit tiedustella työolojen sopivuutta raskauden aikaiseen työskentelyyn.

Päivitetty 24.06.2015