Johtotähti on johtamisen karttakirja kaikille, jotka tavoittelevat menestystä ihmisten johtamisen kautta.

Kenelle?

Ketterän ja hyvän työpaikan luotsaamisesta kiinnostuneille

Mikä?

Ammattilaisuutta tukevan organisaatiokulttuurin rakentamisen ja johtamisen opas

Miten?

Opit luovimaan työntekijälähtöisyyden perusperiaatteiden, ketteryyden, avoimuuden ja luottamuksen, viitoittamaa väylää


Tavoitteena on ajattelutapojen uudistaminen ja työntekijälähtöisyyden periaatteiden tuominen osaksi arkipäivän toimintaa.

Tämä opas perustuu havaintoihin, joita on tehty Työterveyslaitoksen KetteräHR-hankkeessa (www.ttl.fi/ketteraHR). Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -kehittämisohjelmasta, jota koordinoi Hämeen ELY-keskus.

Me hankkeen toteuttajat kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeessa haastateltuja yrittäjiä ja henkilöstöammattilaisia siitä, että olette valaisseet meille työntekijälähtöisen johtamisen maailmaa. Hankkeen pilottiyrityksiä sekä työpajaosallistujia kiitämme siitä, että olette avanneet yritystenne toimintaa yhteisesti kehiteltäväksi.

Johtotähden ovat toteuttaneet Tiina Taipale ja Minna Janhonen. KetteräHR –hanketta ovat olleet toteuttamassa lisäksi Sara Lindström ja Susanna Kalavainen (Työterveyslaitos) ja Johanna Hytönen (Monkey Business). Johtotähden ulkoasu on toteutettu yhdessä mielenkiintotoimisto Vastavirran kanssa.

Johtotähti-oppaan pidemmän pdf-työkirjan löydät täältä

Lataa opas

Työntekijälähtöisyys on ammattilaisuuden ymmärtämistä

Työntekijälähtöisessä organisaatiokulttuurissa:

 • Yrityksen strategia kietoutuu haluun olla toimialan ammattilaisille paras mahdollinen työpaikka.
 • Organisaatiokulttuuri ja johtaminen, usein myös yritysidea, kumpuavat alan ammattilaisuuden ymmärtämisestä.

Ammattilaisuus on

 • Työn omistajuutta, ylpeyttä ammattitaidosta, halua kehittyä.
 • Työn mielekkyyden ja merkityksen vaalimista: Halua tehdä hyvää työtä!
 • Jaettua ja yhdessä kehittyvää

Työntekijälähtöinen johtaminen on ammattilaisuutta ja ammattilaisia tukevaa ja kehittävää. Työntekijälähtöisen johtamisen ohjaavia periaatteita, meriviittoja, ovat ketteryys, avoimuus, ja luottamus. Periaatteiden juurruttaminen osaksi organisaation kaikkea toimintaa, kulttuuria, vaatii niiden tuomista osaksi arkisia toimintatapoja ja käytäntöjä.

Periaatteet eli merimerkit

Ketteryys

Muutoksen tuulet puhaltavat yhä lujempaa. Mikäli kurssia säädellään kankein strategioin, ei kurssia ehditä muuttaa ajoissa, vaan seurauksena voi olla karikolle ajo. Työntekijälähtöinen johtamisen yksi periaate on ketteryys:

 • Palveleva ja valtuuttava johtaminen mahdollistaa työssä onnistumisen.
 • Muutoskyvykkyys syntyy ammattilaisten mahdollisuudesta kehittyä ja kasvaa.
 • Strategiatyö nousee ammattiylpeydestä ja sitä tehdään yhdessä.
 • Selkeitä pelisääntöjä hierarkioiden, kontrollin ja manageroinnin tilalle.

Avoimuus

Kun olosuhteet ovat jatkuvassa muutoksessa, merialueella voi ilmetä yllättäviä haasteita. Tällöin on tärkeää luoda olosuhteet, joissa kaikki kommunikoivat keskenään, jakavat tietoa ja puhaltavat yhteen hiileen. Työntekijälähtöistä johtamista luonnehtiikin läpinäkyvyys ja avoimuus:

 • Rakenteellinen läpinäkyvyys: johtoryhmätyöskentely on avointa ja tieto on kaikkien saatavilla.
 • Selkeä ja työntekijälähtöinen viestintä johtamisretoriikan tilalle.
 • Kohtaamisen kulttuuri: järjestetään viihtyisää tilaa sekä aikaa kohtaamiselle.
 • Jatkuva työstä keskustelun ja työnohjauksen kulttuuri: viikkopalaverit, tiimityöskentely.
 • Viestintäkanavia ja työskentelyalustoja käytetään kommunikoinnin tukena.

Luottamus

Ketteryys ja avoimuus vaativat tuekseen luottamuksen ilmapiiriä. Luottamusta voi rakentaa ja varjella arvioimalla toimintatapojen ”kulttuurivaikutuksia” luottamuksen näkökulmasta. Luottamuksen kulttuuri syntyy:

 • Työnantajan sitoutumisesta työntekijöihin ja hyvään työnantajuuteen.
 • Yhdessä onnistumisen kulttuurin rakentamisesta ja vertaistuen juurruttamisesta osaksi kaikkea toimintaa.
 • Virheiden, epäonnistumisten ja mokien ymmärtämisenä osana kokeilevuutta.
 • Johdon halusta kehittyä johtajina ja kehittää organisaatiota ja johtamista työntekijälähtöisesti.

Erityyppiset alukset symboloivat erikokoisia yrityksiä

Työpaikallasi on 1 - 5 työntekijää

Työpaikallasi on 6 - 19 työntekijää

Työpaikallasi on yli 20 työntekijää

Ennen kun lähdet vesille - Missä roolissa kynnät merta?