Ämnen som medför olycksrisk: AKRYLNITRIL - sammanfattning

 Akrylnitrils säkerhetsanvisning (på finska)Akrylnitril används i den kemiska industrin

Akrylnitril används som råvara vid tillverkningen av akryl- och modakrylfibrer, plaster, latex, nitrilgummi, färgämnen, läkemedel och bekämpningsmedel. I Finland används ämnet främst vid tillverkning av latex för bestrykning av papper.

Akrylnitril är en vätska med stickande lukt

Akrylnitril är en färglös flytande kemikalie med en stickande lukt som påminner om lök eller vitlök. Lukten är ingen bra varningssignal, eftersom ämnet kan vara skadligt även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Akrylnitril är vattenlöslig och lättflyktig. Ångan är tyngre än luft och antänds lätt. Akrylnitril polymeriseras vid upphettning och genom ljusets inverkan, vilket kan medföra att behållaren spricker. I allmänhet tillsätts en inhibitor som hindrar att kemikalien polymeriseras. Akrylnitril reagerar häftigt med aminer, starka baser, syror och oxiderande ämnen. När ämnet brinner bildas giftiga gaser (kolmonoxid och vätecyanid).

Akrylnitril sprids lätt i marken, sönderfaller långsamt i naturen och är giftigt för vattenorganismerna

Akrylnitril som läckt ut på marken eller i vatten avdunstar snabbt. Små mängder akrylnitril bryts snabbt ner i marken, medan större koncentrationer bryts ner långsamt, eftersom ämnet skadar mikroberna. Akrylnitril sprider sig lätt i marken, varför det kan hamna i grundvattnet. Om akrylnitril till följd av en olycka hamnar i sjöar eller vattendrag, bryts det inte nämnvärt ner förrän mikroberna anpassat sig till att sönderdela ämnet. I anaerobisk miljö är nedbrytningen långsam. Akrylnitril är giftigt för vattenorganismerna. Ämnet ackumuleras inte i näringskedjorna.

Akrylnitril påverkar det centrala nervsystemet

Akrylnitril irriterar luftvägarna när koncentrationen av ämnet i luften är 20–100 ppm (44–220 mg/m3) eller större. Det kan då orsaka huvudvärk, retlighet, svindel, illamående, kräkning, skakningar och diarré. Om koncenrationen i luften är stor (hundratals ppm) eller om ämnet förtärs orsakar det fördröjda symptom som påminner om cyanidförgiftning: svaghet, andningssvårigheter och kramper. Det kan orsaka dödsfall genom paralysering av hjärnans andningscentrum. Barn är känsligare för akrylnitril än vuxna. Akrylnitril i vätskeform absorberas relativt lätt genom huden. Detta leder först till smärta och rodnad, och efter några timmar kan det uppstå blåsor. Även i ångform kan akrylnitril orsaka hudirritation. Stänk av akrylnitril i ögonen orsakar kraftig irritation och kan skada hornhinnan.

Långvarig kontakt med akrylnitril i små koncentrationer kan medföra huvudvärk, svaghet, illamående, sömnlöshet, retlighet, näsblod, gul hy och bindhinneinflammation. Symtomen antyder funktionsstörningar i nervsystemet och levern. Även njursymtom är möjliga. Akrylnitril kan orsaka irritationseksem och ibland även sensibilisering av huden. Vid djurförsök har akrylnitril orsakat skador på det perifera nervsystemet. Akrylnitril skadar arvsmassan och orsakar mutationer. I djurförsök framkallar ämnet kancer.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T3c

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 50 meter radiellt och 100 meter i vindriktningen. Vid stora utsläpp skall området isoleras 50 meter radiellt och 150 meter i vindriktningen. Akrylnitril kan orsaka irritationssymtom upp till 1000 meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen skall uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar.

VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 1.6.2016
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet