Ämnen som medför olycksrisk: CCA-IMPREGNERINGSMEDEL - sammanfattning

CCA-impregneringsmedels säkerhetsanvisning (på finska)


Arsenhaltiga CCA-medel används som skydd mot röta


Arsenhaltiga CCA-medel används vid tryckimpregnering, och de ger skydd mot röta. CCA-medel säljs i form av koncentrat och pastor som späds ut vid impregneringsanläggningarna. Vattenburna CCA-medel innehåller främst koppararsenat och koppardikromat. Brukslösningen har en koncentration på 2 - 2,5 %.

CCA-medel brinner inte

CCA-medel kan vara luktfria, medan de i vissa preparat har en kraftig stickande lukt. Arsen-, krom- och kopparföreningarna i CCA-medel avdunstar inte. CCA-medel fräter bland annat på zink och mässing. En koncentrerad CCA-lösning kan reagera häftigt med organiska ämnen på grund av den oxiderande kromsyran. CCA-medel är inte brännbara.

CCA-medlens beståndsdelar bryts inte ner, och de är mycket giftiga för vattenorganismerna

Hur beståndsdelarna i CCA-medlen uppför sig i miljön beror på förhållandena. I marken binds arsen, krom och koppar i allmänhet till markmaterial, men i sur miljö kan de omvandlas till rörlig form, varvid de kan transporteras till grundvattnet. I vatten förekommer arsen oftast som ett lösligt oorganiskt arsenat. Krom i föreningar som är lösta i vatten är ofta sexvärt, och det kan genom inverkan av organiska föreningar reduceras till trevärt krom och slutligen sedimenteras. Beståndsdelarna i CCA-medel bryts inte ner biologiskt eller kemiskt. Arsen, krom och koppar är mycket giftiga för vattenorganismerna.

CCA-medel kan orsaka kancer

Vid förtäring orsakar små mängder arsen irritation i matsmältningskanalen, och symtomen kan vara smärta, illamående, kräkning och diarré. Kontakt med arsen via luftvägarna orsakar vid koncentrationer i luften på över 0,1 mg/m3 irritation i näsan och halsen. Arsen kan absorberas genom huden. Akuta verkningar av kontakt med arsen kan uppträda i andningsorganen och i matsmältningskanalen, som funktionsstörningar i inre organ (lever, njurar), hjärtat, blodomloppet, nervsystemet och i blodbilden. Långvarig kontakt med arsen kan leda till hudförändringar som kan utvecklas till kancer. Oorganiskt arsendamm i luften ökar risken för lungkancer.

Kromet i CCA-medlen är sexvärt, men reduceras till stor del till trevärt krom när medlen binds till träet. Inandning av sexvärt krom kan orsaka rinnande näsa, klåda, sår, nysningar och blödningar i näsan; trevärt krom orsakar i allmänhet inga symtom. Förtäring av stora mängder kromater kan leda till magsår, njur- och leverskador, kramper och till och med döden. På huden kan sexvärt krom leda till sår och sensibilisering av huden. Allergiska reaktioner på huden syns som rodnad och svullnad. Sexvärt krom kan framkalla kancer. Krom är ett nödvändigt mineralämne för människan

Koppar är likaså ett nödvändigt mineralämne, men i stora mängder är koppar skadligt. Vid långvarig kontakt kan koppar irritera näsan, munnen och ögonen och orsaka huvudvärk, yrsel, illamående och diarré.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T6a

Uppskattning av riskområde: Isolera området kring utsläppsplatsen.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 20.10.2006
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet