Ämnen som medför olycksrisk: BENSEN - sammanfattning


Bensens säkerhetsanvisning (på finska)


Bensen används i den kemiska industrin

I Finland framställs bensen industriellt ur råolja. Största delen av bensenen används för tillverkning av etylbensen, styren, kumen, cyklohexan, nitrobensen och många andra viktiga kemikalier. Dessa föreningar används i sin tur bl.a. som råvara för plaster, konstgummi, smörjmedel, färgämnen, tvättmedel och bekämpningsmedel.

Bensen är en lättantändlig vätska

Bensen är en färglös vätska med en karakteristisk aromatisk lukt. Lukten är ingen bra varningssignal, eftersom ämnet kan vara skadligt även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Bensen avdunstar mycket lätt till atmosfären, och små mängder löser sig i vatten. Ämnet är mycket lättantändligt.

Bensen sprids lätt i marken och är giftigt för vattenorganismerna

I luften sönderfaller bensen relativt snabbt. Från atmosfären kan bensen vid regn sköljas ner på marken. Bensen som läckt ut på marken avdunstar från markytan. Bensen bryts ner i marken i aerobisk miljö, men nedbrytningshastigheten varierar mycket med förhållandena. Bensen rör sig lätt eller ganska lätt i marken, varför ämnet kan hamna i grundvattnet och förorena det. Ur miljöskyddssynpunkt är bensen vattenlösligt. Ämnet kan avdunsta från ytvattnet till atmosfären. I aerobisk miljö är bryts bensen snabbt ner av mikroorganismer. Bensen är giftigt för vattenorganismer. Ingen bioackumulering av bensen har påvisats. Utifrån gällande kriterier klassificeras bensen inte som ett miljöfarligt ämne.

Bensen kan orsaka leukemi och skador på benmärgen

Inandning av bensenånga kan ge trötthet, omtöckning, svindel och huvudvärk. När koncentrationen av ångan är hög kan den medföra grumlat medvetande och medvetslöshet. Irritation i näsan och halsen kan också förekomma. När arbetstagare upprepade gånger utsatts för stora koncentrationer (som bedöms ha överskridit 60 ppm) har giftverkningar i benmärgen kunnat påvisas (se nedan). Resultat från djurförsök ger vid handen att bensen i viss utsträckning irriterar huden och ögonen. Upprepad kontakt med huden kan medföra irritationseksem, eftersom ämnet är ett lösningsmedel som avlägsnar det skyddande fettlagret.

Långvarig kontakt med ämnet i giftiga koncentrationer skadar benmärgen, där det minskar antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar. Om kontakten fortgår länge kan följden bli aplastisk anemi. Risken för att senare insjukna i leukemi ökar också. Vid långvarig kontakt kan bensen också orsaka förändringar i immunsystemets funktion. Bensen kan skada fortplantningsförmågan.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T3c

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 25 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 25 meter radiellt.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 22.14.2014
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet