Ämnen som medför olycksrisk: EPIKLORHYDRIN - sammanfattning


Epiklorhydrins säkerhetsanvisning (på finska)


Epiklorhydrin används som råvara och som lösningsmedel

Epiklorhydrin används i Finland vid tillverkning av glycerol och epoxihartser, som lösningsmedel för cellullosaestrar, cellullosaetrar, lacker, gummi och hartser och som råvara för katjoniseringsreagenser.

Epiklorhydrin reagerar häftigt med vatten

Epiklorhydrin är en färglös, lättrörlig och flyktig vätska. Epiklorhydrinånga är tyngre än luft. Ämnet har en irriterande lukt som påminner om kloroform. Lukten varnar inte för hälsorisker, eftersom ämnet kan vara skadligt även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Ämnet är oförenligt med vatten, syror, baser och starka oxidationsmedel. Epiklorhydrin polymeriseras under inverkan av syror och baser, särskilt vid upphettning. Ämnet kan antändas av en gnista eller låga när dess temperatur överstiger flampunkten. När epiklorhydrin brinner bildas giftiga och irriterande gaser, såsom fosgen, väteklorid och kolmonoxid.

Epiklorhydrin sprider sig lätt i marken och är giftigt för vattenorganismerna

Epiklorhydrin är en flyktig vätska, som har en halveringstid på cirka fyra dagar i atmosfären. Epiklorhydrin som läckt ut på marken avdunstar från markytan. Ämnet bryts ner tämligen snabbt i marken. Epiklorhydrin rör sig lätt i marken, varför det kan hamna i grundvattnet. Ur miljösynpunkt är epiklorhydrin vattenlösligt. Det avdunstar likväl från vattenytan till atmosfären. I aerobisk miljö bryts epiklorhydrin snabbt ner av mikroorganismer.
Epiklorhydrin är skadligt för vattenorganismerna. Epiklorhydrin ackumuleras inte i näringskedjorna.

Långvarig kontakt med epiklorhydrin påverkar hälsan på många sätt

Effekter av epiklorhydrin på huden, ögonen och andningsorganen kan uppträda med flera timmars fördröjning. Irritation i luftvägarna uppträder vid epiklorhydrinkoncentrationer som överskrider 20 ppm (80 mg/m3). Kontakt via luftvägarna kan orsaka hostning, huvudvärk och andningssvårigheter. Skador på slemhinnorna i luftrören, lunginflammation och till och med livsfarligt lungödem är möjliga. Förtäring av ämnet kan ge en brännande känsla i matsmältningskanalen, magsmärta med kramper, illamående, kräkning och till och med medvetslöshet. Stänk i ögonen kan leda till suddig syn eller skador på hornhinnan. Epiklorhydrinånga framkallar tårflöde. Kontakt med huden orsakar irritation, rodnad, svullnad och frätskador. Epiklorhydrin kan leda till sensibilisering av huden. Ämnet absorberas i organismen genom huden.

Vid långvarig kontakt har ämnet konstaterats orsaka sensibilisering, inflammatoriska förändringar i hals och ögon, kronisk bindhinneinflammation, astmatisk luftrörskatarr, störningar i matsmältningen, trötthet och kraftlöshet, fettlever och kromosomförändringar. I djurförsök har även effekter på njurarna och störningar i spermiebildningen konstaterats. Epiklorhydrin framkallar kancer hos försöksdjur.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T6b

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 25 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 50 meter radiellt.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 1.6.2016
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet