Ämnen som medför olycksrisk: ÄTTIKSYRA - sammanfattning


Ättiksyras säkerhetsanvisning (på finska)


Ättiksyra används i skogsindustrin och i den kemiska industrin

I Finland används ättiksyra som råvara för monoklorättiksyra, som i sin tur används vid framställningen av karboximetylcellullosa (CMC). Ättiksyra används också vid tillverkningen av ättiksyraanhydrid, acetatestrar, cellullosaacetat, vinylacetatmonomer, perättiksyra och monoklorättiksyra. Syran används också i produktionsprocesserna vid tillverkning av plaster, råvaror för läkemedel, färgämnen, insektgifter, tillsatser för livsmedel, kemikalier för fotograferingsbranschen och härdmedel för latexer samt vid tryckning av tyger.

Ättiksyra har stickande lukt

Ren ättiksyra är ett fast ämne vid temperaturer under 17ºC och en klar vätska vid temperaturer över 17ºC. Ättiksyra har en stickande ättikslukt. Ättiksyrans lukt fungerar som en effektiv varningssignal. Ånga av ättiksyra är tyngre än luft. Ämnet är hygroskopiskt, dvs. det absorberar fukt. De flesta metaller, baser, aminer och kraftiga oxidationsmedel kan reagera häftigt med ättiksyra. Med perklorsyra kan ättiksyra reagera explosivt.

Ättiksyra bryts snabbt ner i naturen

I luften bryts ättiksyra ner av hydroxylradikaler. Från luften kan ättiksyra vid regn sköljas ner på marken, eftersom den är mycket vattenlöslig. Ättiksyra som runnit ner på marken kan avdunsta från markytan om den är torr. Hur lätt ättiksyran absorberas beror på markens beskaffenhet och dess fukthalt. I fuktig mark uppträder den i dissocierad form. I marken bryts syran ner både under aeroba och anaeroba betingelser. Ättiksyra blandar sig lätt med vatten. I vattenmiljö uppträder den i huvudsak i dissocierad form. Svaga lösningar neutraliseras i vattendrag till acetater.
Ättiksyra bryts snabbt ner av mikroorganismer både i aerobisk och i anaerobisk miljö. Ättiksyra skadar vattenorganismerna. Ingen bioackumulering av ättiksyra har påvisats. Utifrån gällande kriterier klassas ättiksyra inte som ett miljöfarligt ämne.

Ättiksyra irriterar luftvägarna, ögonen och huden

Ättiksyrakoncentrationer på över 20 ppm (50 mg/m3) kan irritera näsan och halsen. I koncentrationer på över 100 ppm (250 mg/m3) är syran outhärdlig för de flesta personer. Vid stora koncentrationer (tusentals ppm) har ättiksyraånga konstaterats orsaka inflammationer i de små luftrören och i lungvävnaden eller rent av lungödem. Lösningar och ånga av ättiksyra irriterar ögonen. Starka lösningar orsakar kraftig irritation och frätning. Permanenta ögonskador kan uppstå. Ättiksyra ger kraftig hudirritation och ämnet kan i starka lösningar först orsaka hudrodnad och därefter blåsbildning.

Långvarig kontakt med ättiksyraånga kan orsaka kronisk irritationsinflammation i näsan, halsen och luftgångarna, kronisk bindhinneinflammation, frätning av tandemaljen och störningar i matsmältningen. Vid upprepad kontakt med huden kan ämnet orsaka irritation, torr och hårdnad hud, sprickbildning och mörknad hy. Dessutom kan ättiksyra sensibilisera huden.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T8c

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 25 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 25 meter radiellt och 100 meter i vindriktningen.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 1.6.2016
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet