Ämnen som medför olycksrisk: FENOL - sammanfattning


Fenols säkerhetsanvisning (på finska)

Fenol används vid tillverkning av hartser

I Finland används fenol huvudsakligen som råvara för fenolhartser. Utomlands används fenol dessutom för tillverkning av konstfibrer, färger, parfymer, tvålar, läkemedel, tillsatser för livsmedel, sprängämnen och gummi.

Fenol är ett fast ämne som transporteras i vätskeform och har en stickande lukt

I rumstemperatur är fenol ett fast ämne som är färglöst och har en stickande, söt lukt. Fenol används och transporterat i flytande tillstånd. Vid transporten är ämnets temperatur 50–55 °C. Lukten varnar inte för hälsorisker, eftersom ämnet kan vara skadligt även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Fenolen får röd färg vid kontakt med luft och ljus. Fenolånga är tyngre än luft. Starka oxiderande syror kan tillsammans med fenol orsaka explosion. Kalciumhypoklorit reagerar med fenol, varvid värme och giftiga, lättantändliga ångor bildas. Mellan fenol och acetaldehyd sker en häftig kondensationsreaktion. Isocyanater orsakar tillsammans med fenol en häftig polymerisering och värmeutveckling. Med nitrider reagerar fenol under utveckling av gas och värme.

Fenol är giftigt för vattenorganismer

I luften sönderdelas fenol av hydroxyradikaler, och dess halveringstid är då ca 15 timmar. Från atmosfären kan fenol vid regn sköljas ner på marken. Fenol som läckt ut på marken kan avdunsta från markytan om den är torr. I marken bryts den ner av mikroorganismer i aerobisk miljö. Som halveringstid har ca en vecka uppmätts. Fenol rör sig allmänt taget lätt i marken, men på grund av den snabba nedbrytningen skadar ämnet sällan grundvattnet. I alkalisk miljö kan ämnet likväl förekomma i dissocierad form. Fenolens rörlighet beror på pH-värdet. Ur miljösynpunkt är fenol mycket vattenlösligt. Ämnet avdunstar inte nämnvärt från vatten. Av den biologiska syreförbrukningen kan man dra slutsatsen att fenolen snabbt bryts ner i aerobiska förhållanden. Ämnet är giftigt för vattenorganismer. Ingen bioackumulering av fenol har påvisats.

Fenol påverkar det centrala nervsystemet

Ånga av fenol orsakar i koncentrationer över 10 ppm (40 mg/m3) irritation i näsan, halsen och ögonen, och den påverkar det centrala nervsystemet och orsakar bland annat illamående, yrsel och huvudvärk. Vid stora koncentrationer kan kontakt med fenol genom luftvägarna orsaka lever- och njurskador. Stänk i ögonen av koncentrerade lösningar fräter på ögonen och kan orsaka svullnad i bindhinnan och grumling av hornhinnan. Synförlust är möjlig. Fenollösningar med en koncentration över 5 procent fräter på huden. Det uppstår lokalt ett känsellöst, ljust område, som kan drabbas av kallbrand. Fenol absorberas lätt genom huden. Därför kan omfattande kontakt med fenol på huden orsaka rytmstörningar i hjärtat, chocksymtom, kramper och djup medvetslöshet och tom. leda till döden.

Upprepad kontakt via huden med flytande fenol eller upprepad kontakt med fenolånga kan medföra hudinflammation, mörknad hy, mörk urin, muskelvärk, viktminskning, aptitlöshet och svaghet. Upprepad kontakt via andningsorganen kan dessutom leda till huvudvärk, yrsel, riklig utsöndring av saliv, illamående, kräkning och diarré.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T6a

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 25 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 25–50 meter radiellt.VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 30.10.2006
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet