Ämnen som medför olycksrisk: FLUORVÄTE och FLUORVÄTESYRA - sammanfattning


Fluorvätes säkerhetsanvisning (på finska)

Fluorväte används även som vattenlösning

Vattenlösningar av fluorväte, fluorvätesyra, används i Finland vid betning av rostfritt stål, flotation av malm och etsning av glas. Fluorväte används som katalyt.

Fluorväte är en syra med stark lukt

Fluorväte är en färglös gas (vid temperaturer över 20 °C) eller en lättflyktig vätska (vid temperaturer under 20 °C). Ämnet är en stark syra. Fluorväte har en stark, irriterande lukt. Ämnet fräter på glas, läder och många metaller. Vid reaktionen med metaller kan lättantändlig vätgas utvecklas. fluorväte kan reagera häftigt med baser, arseniktrioxid, kalciumoxid och vatten. Vid reaktion med vatten frigörs giftig och frätande ånga.

I miljön uppträder fluorväte i vatten i form av icke-nedbrytbar fluor, som skadar organismerna

I luften, vattnet och marken dissocierar fätefluoriden och ingår lätt olika fluorföreningar. I luft absorberas fluorväte i fukt och bildar fluorvätesyra, som faller ner på markytan och sköljs ner i marken vid regn. fluorväte kan i sur mark ge upphov till bl.a. aluminiumfluorsilikat och i alkalisk mark bl.a. kalciumfluorid. Om markens pH är över 6,5, kan fluoriderna vara fast bundna till markmaterialet. I vatten där pH-värde överskrider 5 förekommer fluorväte i huvudsak i form av fluorider (F-). Mätningar av fluorväteens giftighet för vattenorganismer har utförts med fluorider, och de har konstaterats vara skadligt för vattenorganismer. Fluorväte ackumuleras inte i näringskedjorna.

Fluorväte orsakar kraftig irritation

Fluorvätekoncentrationer i luften på över 5 ppm (4 mg/m3) orsakar irritation i ögonen och i luftvägarna. Symtomen kan uppträda med fördröjning. Ånga av fluorväte orsakar frätskador i luftvägarna, lungödem och rytmstörningar i hjärtat. Stark fluorvätesyra fräter på huden och orsakar omedelbart en stark smärta. Till en början uppträder svullnad och rodnad. Senare bildas en fast gulvit hinna där gråa outhärdligt smärtsamma blåsor uppstår. Verkningarna av svagare vattenlösningar uppträder först efter några minuter eller ibland först efter flera timmar. Fluorväte tränger snabbt genom huden djupt in i vävnaderna och kan orsaka en allmän förgiftning i form av nedsatt kalciumkoncentration i blodet och rytmstörningar i hjärtat, ibland med dödlig utgång. Stänk av fluorväte i ögonen medför frätning och svåra ögonskador. Vid förtäring av fluorväte uppträder både allvarliga lokala skador och chock, ibland med dödlig utgång.

Fluorid lagras i skelettet och i ledbanden, när den mängd som kroppen upptar vid upprepad kontakt är ca tio gånger större än den normala dagliga dosen bland befolkningen. Stora mängder fluorid försvagar skelettet och gör lederna styva. Upprepad kontakt med fluorväte i små koncentrationer kan också orsaka en stickande smärta i en och på huden och irritation på näsans slemhinnor.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T8b

Uppskattning av riskområde: Följande uppskattning av riskområdet gäller 70-procentig fluorvätesyra (inom parentes riskområden för vätefluorid): Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 50 meter radiellt (och 100 meter i vindriktningen). Vid stora utsläpp skall området isoleras 50 meter radiellt och 250 (750) meter i vindriktningen. Fluorväte kan orsaka irritationssymtom upp till 400 (1000) meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen skall uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 1.6.2016
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet