Ämnen som medför olycksrisk: FORMALDEHYD - sammanfattning


Formaldehyds säkerhetsanvisning (på finska)

Formaldehyd används vidtillverkning av hartser

Vattenlöst formaldehyd används inom industrin vid tillverkningen av textilier, konstsilke, kosmetiska produkter, latex, fenol-, urea-, tiourea- och melaminhartser, cellullosaestrar och sprängämnen. I Finland används i formaldehyd i vattenlösning främst som råvara för hartser.

Formaldehyd är en gas med stickande lukt

Formaldehyd är en färglös gas med en stickande och kvävande lukt. Lukten är ingen bra varningssignal, eftersom ämnet kan vara skadligt även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Ämnet löser sig lätt i vatten, och en 37–50-procentig vattenlösning kallas formalin. Formaldehyd i form av 40-procentig vattenlösning är ett starkt reduktionsmedel, i synnerhet i alkaliska förhållanden. Vattenlöst formaldehyd kan reagera häftigt med oxidationsmedel. Formaldehyd kan också reagera med starka alkalier. Vid reaktionen frigörs koldioxid, vilket kan leda till att behållaren spricker. Formaldehyd i vätskeform polymeriseras vid temperaturer under 15 °C. Som inhibitor för denna polymerisering tillsätts i flytande formaldehyd ofta 10–15 % metanol.

Formaldehyd är giftigt för vattenorganismerna, men det bryts snabbt ner av mikroorganismer

Formaldehyd som läckt ut i luften sönderfaller under inverkan av ljus. Från atmosfären kan formaldehyd följa med regn ner på marken. Avdunstningen av vattenlöst formaldehyd som läckt ut på marken är liten. Formaldehyd är sannolikt rörligt och kan därför hamna i grundvattnet. Ämnet sönderfaller biologiskt under aeroba förhållanden både i mark- och i vattenmiljö. Avdunstningen från sjöar och vattendrag är liten. För vattenorganismer är formaldehyd giftigt.

Formaldehyd irriterar och framkallar allergi

Formaldehyd i koncentrationer på 2–4 ppm (2,5–5,0 mg/m3) irriterar ögonen och slemhinnorna i de övre luftvägarna. I större koncentrationer framkallar ämnet en brännande känsla i ögonen, tårflöde, hosta, andningssvårigheter och till och med svullnad i struphuvudet, sammandragning i luftrören, lunginflammation och lungödem samt skador på levern och njurarna. Stänk av vattenlöst formaldehyd i ögonen framkallar en brännande känsla i ögonen. Starka lösningar kan göra hornhinnan suddig och orsaka blindhet. På huden kan en formaldehydlösning framkalla sveda, torrhet och rodnad. Vid förtäring orsakar en formaldehydlösning irritation och kraftig smärta i matsmältningskanalen.

Upprepad kontakt med formaldehyd kan orsaka kronisk irritation i ögonen och näsan. I stora koncentrationer kan ämnet även framkalla irritation i de lägre luftvägarna. I enskilda fall har symtom som påminner om astma beskrivits. Formaldehyd kan vid upprepad kontakt med huden framkalla allergiska utslag. Formaldehyd orsakar näskancer hos råttor.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T8c

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 25 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 50 meter radiellt.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 20.10.2006
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet