Ämnen som medför olycksrisk: FOSFORSYRA - sammanfattning


 Fosforsyras säkerhetsanvisning (på finska)

Fosforsyra används vid tillverkning av konstgödsel

I Finland används fosforsyra främst vid tillverkningen av blandgödselmedel. Fosforsyra kan också användas vid tillverkning av tvätt- eller rostskyddsmedel, vid rening av avloppsvatten och som tillsatsämne i livsmedel.

Fosforsyra är en stark syra

Ren (100-procentig) fosforsyra är vid rumstemperatur ett färglöst, nästan luktfritt fast ämne, medan 85-procentig vattenlösning är en färglös och luktfri sirapsaktig vätska. Teknisk fosforsyra är 60–70-procentig. Fosforsyra är en stark syra. När syran reagerar med vatten, alkalier och många organiska föreningar frigörs värme. Vid reaktion med aldehyder, cyanider och sulfider frigörs lättantändliga gaser. När fosforsyra reagerar med cyanider, halogenerade organiska föreningar och sulfider frigörs giftiga gaser. Fosforsyra reagerar häftigt med starka oxidations- och reduktionsmedel. Azoföreningar, aldehyder och epoxider kan framkalla en häftig polymeriseringsreaktion hos fosforsyran. Fosforsyra fräter långsamt på gjutjärn och många andra metaller, men reagerar snabbt bl.a. med aluminium, varvid lättantändliga gaser utvecklas.

Fosforsyrans skadlighet grundar sig på dess styrka som syra. Fosfater leder till övergödning av vattenmiljön

Fosforsyra avdunstar inte nämnvärt till atmosfären. Den sprider sig lätt i marken. Svaga lösningar av fosforsyra sprider sig snabbare än starka. Fosforsyra löser och frigör ämnen i marken, särskilt karbonater. Fosforsyra kan i någon mån neutraliseras när den rör sig i marken, men en del av syran kan hamna i grundvattnet. Fosforsyra blandar sig lätt med vatten. Fosforsyrans skadlighet för vattenorganismerna grundar sig på dess styrka som syra. Fosforsyra ökar inte den biologiska syreanvändningen i vattenmiljö, men fosfater orsakar övergödning. Ingen bioackumulering av fosforsyra har påvisats.

Fosforsyra är kraftigt frätande

Eftersom avdunstningen av fosforsyra vid rumstemperatur är obetydlig, ånga av fosforsyra irriterar normalt inte ögonen eller luftvägarna. När koncentrationen av fosforsyra i luften är 1 mg/m3 kan den upptäckas utifrån lukten eller smaken, men den orsakar inte irritation. Vid koncentrationer i luften på 3,5–11 mg/m3 irriterar syran ögonen och medför hostretning i de övre luftvägarna. Koncentrationer på 100 mg/m3 framkallar outhärdliga irritationssymtom. Fosforsyrans sönderdelningsprodukter kan orsaka lungödem. Stänk i ögonen orsakar allvarliga frätskador som kan bli bestående. Fosforsyradimma kan irritera ögonen. Starka lösningar av fosforsyra irriterar och fräter på huden. Kontakt med huden under några minuter kan framkalla sveda, rodnad och brännskador av andra graden. Det utsatta området på huden ser först gråvitt ut och blir sedan mörkt och rynkigt. Djupa frätningsskador ärras när de läks.

Upprepad kontakt med huden kan leda till irritationseksem. Ånga av fosforsyra kan framkalla kronisk inflammation i lungorna. Frätning av tandemaljen är också möjlig.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T8a

Uppskattning av riskområde: Isolera området närmast utsläppsplatsen.VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 20.10.2006
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet