Ämnen som medför olycksrisk: KOLTETRAKLORID - sammanfattning


Koltetraklorids säkerhetsanvisning (på finska)

Koltetraklorid får bara användas för forskning och analys

I Finland är det förbjudet att släppa ut koltetraklorid eller produkter som innehåller koltetraklorid på marknaden utom för användning inom forskning och analys.

När koltetraklorid värms frigörs fosgen och väteklorid

Koltetraklorid är en färglös, flyktig vätska, som är svårlöslig i vatten och har en svag lukt som påminner om eter. Lukten är ingen bra varningssignal, eftersom ämnet kan vara skadligt även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Koltetraklorid kan vid reaktion med kalciumhypklorit orsaka explosion. Koltetraklorid reagerar kraftigt eller explosivt även med vissa metaller och med fluor. Ämnet sönderfaller när det hettas upp av en eldslåga eller på en het metallyta, varvid giftig fosgen och frätande väteklorid frigörs. Koltetraklorid löser gummi, hartser, fetter och lacker. Heta vattenlösning av koltetraklorid fräter på järn.

Koltetraklorid är en miljöfarlig kemikalie

I luften är koltetraklorid mycket beständig. Den reagerar t.ex. mycket långsamt med hydroxylradikaler. I troposfären är koltetraklorid beständigt i 30–50 år. Koltetraklorid sönderfaller bara om den når stratosfären, och klorgasen som då frigörs förstör ozon. Om koltetraklorid läcker ut på marken ämnet den snabbt. Det nedbryts långsamt i marken. Dess halveringstid har uppskattats till mellan ett sex månader och ett år. Koltetraklorid binds inte nämnvärt i marken och kan därför hamna i grundvattnet. Ur miljöskyddssynpunkt är koltetraklorid vattenlösligt. Ämnet avdunstar emellertid snabbt från vatten. Mätningar av den biologiska syrekonsumtionen ger vid handen att koltetraklorid är långsamt biologiskt nedbrytbart. Koltetraklorid skadar vattenorganismerna. Ingen bioackumulering av kolmonoxid har påvisats. Koltetraklorid klassificeras som ett miljöfarligt ämne på grund av att det är skadligt för vattenorganismerna, sönderfaller långsamt och skadar ozonlagret.

Koltetraklorid skadar det centrala nervsystemet och de inre organen

Inandning av koltetrakloridånga kan vid koncentrationer över 25–30 ppm (160–190 mg/m3) framkalla huvudvärk, svindel, illamående, kräkning och diarré. Är koncentrationen stor skadas det centrala nervsystemet, levern och njurarna. Även störningar i hjärtrytmen kan förekomma. Vid mycket stora koncentrationer (tusentals ppm) kan inandning av koltetraklorid leda till medvetslöshet, koma och till och med dödsfall. Stänk av koltetraklorid i vätskeform kan framkalla rodnad och tårflöde. Koltetraklorid absorberas genom huden och orsakar förgiftningssymtom. Ämnet irriterar huden och gör den torr, och det kan orsaka irritationseksem. I kombination med alkohol ökar koltetrakloridsens giftighet starkt.

Upprepad kontakt med koltetraklorid kan skada levern, njurarna, synen och det centrala nervsystemet. Funktionsstörningarna i levern och njurarna kan leda till hjärt- och njurskador. Vid upprepad kontakt med huden kan hudens naturliga fetter lakas ur och framkallar hudrodnad, sprickor och eventuellt irritationseksem. Vid djurförsök har koltetraklorid konstaterats framkalla leverkancer.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T6b

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 50 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 50 meter radiellt. Koltetraklorid kan orsaka irritationssymtom upp till 300 meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen skall uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 1.6.2016
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet