Ämnen som medför olycksrisk: KLOR - sammanfattning


Klors säkerhetsanvisning (på finska)

Klor används i den kemiska industrin

Klor används allmänt i den kemiska industrin, i huvudsak vid tillverkningen av organiska kemikalier och saltsyra. Klor används dessutom vid desinficering av vatten.

Klor är en reaktiv gas med stickande lukt

I rumstemperatur är klor en gas med stickande lukt. Lukten är ingen bra varningssignal, eftersom gasen kan vara skadlig även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Klor är tyngre än luft. Klorgas och vattenånga bildar tillsammans giftig och frätande väteklorid. Klor reagerar häftigt med många organiska föreningar och med ammoniak och finfördelad metall med brand- och explosionsrisk som följd. Klor kan underhålla förbränning.

Klor är en miljöfarlig kemikalie

Klor i vätskeform som läcker ut på marken avdunstar till atmosfären. Vid regn återvänder ämnet likväl till marken (i form av väteklorid). Flytande klor som rinner ut i vatten börjar koka och bildar en frätande blandning av underklorsyrlighet och väteklorid och ett synligt ångmoln. Klor är inte beständigt i vatten, eftersom gasen är ett starkt oxidationsmedel som oxiderar både organiska och oorganiska föreningar. När klor reagerar med organiska föreningar i vatten bildas många olika slags organiska klorföreningar (AOX-föreningar). Många av dem är giftiga, bryts ner långsamt och lagras i levande organismer. För vattenorganismerna är klor mycket giftigt.

Klorgas irriterar och kan vara livsfarlig

Kontakt med klor i små koncentrationer (ca 3 mg/m3) kan efter en halv timme medföra irritation, hostning och huvudvärk. En tio gånger större koncentration kan leda till kraftig irritation i ögonen, näsan och struphuvudet, tårflöde och hosta. Vid omfattande kontakt uppträder också en tryckande och brännande känsla i bröstet samt kräkning. De lungskador som uppkommer kan inom två dygn utvecklas till lungödem. Kontakt med klor i mycket höga koncentrationer kan leda till döden redan efter några djupa inandningar. Stänk i ögonen av kondenserad klorgas kan medföra bestående skador och till och med blindhet. Klor i stora koncentrationer irriterar huden. Typiska symtom är en stickande och brännande känsla i huden, hudrodnad och blåsor. Stänk av klor i vätskeform orsakar irritation, blåsor och köldskador.

Upprepad eller långvarig kontakt med klor kan redan vid små koncentrationer orsaka inflammation på slemhinnorna i näsan och luftrören samt frätning av tandemaljen.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T2h

Uppskattning av riskområde:

Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 50 meter radiellt och 200 meter i vindriktningen. Klorgas kan orsaka irritationssymtom upp till 600 meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen skall uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar.

Vid stora utsläpp skall området isoleras 50 meter radiellt och 300 meter i vindriktningen. Klorgas kan orsaka irritationssymtom upp till 1000 meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen skall uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 1.6.2016
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet