Ämnen som medför olycksrisk: MYRSYRA - sammanfattning


Myrsyras säkerhetsanvisning (på finska)

Myrsyra används i lösningar för konservering av foder

Myrsyra används i Finland bl.a. i lösningar för konservering av foder, vid färgning av papper och textilier, vid tillverkning av vattenfasta hartser, vid behandling av läder och i läkemedelssynteser.

Myrsyra kan vid lagring ge upphov till giftig kolmonoxid

Myrsyra är en färglös, frätande och rykande vätska med stickande lukt. I fuktig luft bildar den dimma. Kommersiell myrsyra har en på 85 % eller 99 %. Myrsyra är en rätt stark syra. Myrsyra reagerar häftigt med starka alkalier och syror. I reaktionerna frigörs värme. Ämnet reagerar med många metaller, varvid lättantändlig vätgas utvecklas. Oxidationsmedel reagerar häftigt med myrsyra. Myrsyra fräter på de flesta metaller, såsom aluminium, bly och gjutjärn. Koncentrerad myrsyra bildar vid långvarig lagring (över 6 månader i 25–30 °C) eller vid höga temperaturer lättantändlig och giftig kolmonoxid (kolos). I rumstemperatur ger myrsyra inte upphov till lättantändliga ångor.

Myrsyran är skadlig på grund av dess syraegenskaper, men den bryts snabbt ner i naturen

I luften bryts myrsyran ner av hydroxylradikaler. Från atmosfären kan myrsyra vid regn sköljas ner på marken. I marken binds myrsyra inte nämnvärt till markmaterialet, varför ämnet kan hamna i grundvattnet. I fuktig jord uppträder myrsyra i dissocierad form. Myrsyra bryts ner i marken både i aerob och i anaerob miljö. Syran löser sig lätt i vatten. I vattenmiljö uppträder den huvudsakligen i dissocierad form. Avdunstning av myrsyra från vatten är osannolik. Av den biologiska syreförbrukningen kan man dra slutsatsen att myrsyra snabbt bryts ner i aeroba förhållanden. Myrsyra är skadligt för vattenorganismerna. Ingen bioackumulering av myrsyra har påvisats.

Myrsyra ger irritationssymtom

Ånga eller dimma av myrsyra i koncentrationer över 15 ppm (29 mg/m3) framkallar kraftig irritation i näsan och halsen med hostretning och andnöd som följd. Kontakt med myrsyra i stora koncentrationer kan orsaka lungödem och till och med leda till döden. Också njurskador är möjliga. Stänk av myrsyra i ögonen leder till allvarliga ögonskador. Ånga av myrsyra kan irritera ögonen och framkalla tårflöde. Myrsyra i vätskeform fräter på huden och framkallar smärtsam rodnad, sveda och blåsor. Myrsyra absorberas lätt genom huden.

Långvarig eller upprepad kontakt med myrsyra kan ge upphov till eksem. Sensibilisering av huden har ibland konstaterats hos personer som tidigare sensibiliserats för formaldehyd. Ånga av myrsyra kan orsaka kronisk bindhinneinflammation.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T8b

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 25 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 50 meter radiellt. Myrsyra kan orsaka irritationssymtom ända till 250 meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen skall uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 20.10.2006
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet