Ämnen som medför olycksrisk: NATRIUMHYDROXID - sammanfattning


Natriumhydroxids säkerhetsanvisning (på finska)

Natriumhydroxid används i många industrigrenar

Natriumhydroxid används vid tillverkning av kemikalier, viskos, tvål och andra rengöringsmedel, massa och papper, plaster, vid tillverkning av textilier och sprängmedel. Natriumhydroxid är också en viktig laboratoriekemikalie. Vanligen används ämnet som 50-procentig vattenlösning.

Natriumhydroxid är ett luktfritt, frätande ämne

Natriumhydroxid är ett vitt, luktfritt fast ämne som inte avdunstar. Som 50-procentig vattenlösning är natriumhydroxid vid rumstemperatur en vätska, medan mera koncentrerade vattenlösningar är antingen mycket viskösa vätskor eller fasta ämnen. Natriumhydroxid brinner inte, men ämnet kan reagera häftigt med vatten och med många andra ämnen. Vid reaktionen kan så mycket värme frigöras att brännbara material i närheten antänds. Natriumhydroxid är mycket frätande. Starka syror reagerar mycket häftigt med natriumhydroxid. Natriumhydroxid fräter på många metaller såsom zink, magnesium och aluminium. Vid reaktionen frigörs vätgas, som är lättantändlig.

Natriumhydroxid är skadligt för miljön på grund av att den är mycket alkalisk

Natriumhydroxid i fast form och över 75-procentiga vattenlösningar av natriumhydroxid absorberas inte lätt i marken om ämnet inte löses och späds ut av regn. Natriumhydroxidlösningar med en koncentration på 50 procent absorberas i marken och kan hamna i grundvattnet. Dessutom kan vattenlöst natriumhydroxid frigöra olika skadliga ämnen i marken, och dessa kan hamna i grundvattnet. Med grundvattnet transporteras natriumhydroxiden vidare i grundvattnets strömningsriktning. Natriumhydroxid löser sig lätt i vatten. Ämnet är skadligt för vattenorganismerna, vilket beror på att det är en starkt alkalisk. Ingen bioackumulering av natriumhydroxid har påvisats.

Natriumhydroxid irriterar och fräter

Natriumhydroxid bildar inte ångor i normaltillståndet, men damm av natriumhydroxid irriterar de övre luftvägarna. Natriumhydroxid i koncentrationer på 2–10 mg/m3 kan framkalla lindrig irritation i ögonen och näsan. Större koncentrationer än detta leder till sveda på näsans slemhinnor och till hostretningar vid andning genom munnen. Vid förtäring fräter natriumhydroxiden på väggarna i matsmältningskanalen, vilket framkallar en brännande smärta, kräkning och diarré. Är dosen stor kan följden bli chock. Starka lösningar av natriumhydroxid och natriumhydroxid i fast form fräter starkt på huden och orsakar djupa sår och frätskador som motsvarar brännskador av andra eller tredje graden. Hudskadorna börjar genast uppstå, men känslan av irritation kan uppträda med flera minuters eller rentav flera timmars fördröjning beroende på lösningens koncentration. Vattenlösningar av natriumhydroxid fräter kraftigt på ögonen och orsakar brännande smärta om ögat inte genast sköljs. Vid allvarliga tillbud uppstår svåra frätskador på ögat, och bestående synförlust är möjlig.

Vid upprepad kontakt med huden kan ämnet ge upphov till torr hud, sprickbildning och hudinflammation.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T8a (natriumhydroxid 48 %)

Uppskattning av riskområde: Isolera området i utsläppsställets omedelbara närhet.VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 20.10.2006
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet