Ämnen som medför olycksrisk: NATRIUMNITRIT - sammanfattning


Natriumnitrits säkerhetsanvisning (på finska)

Natriumnitrit har många industriella anvndningsområden

Natriumnitrit används i färg- och läkemedelsindustrin, i fotobranschen, som tillsatsmedel i livsmedel, i textilindustrin och vid ytbehandling av metaller.

Natriumnitritens sönderfallsprodukter är giftiga kväveoxider

Natriumnitrit är ett vitt eller gulaktigt, luktfritt, grynigt, kristallint eller pulveraktigt fast ämne som absorberar vatten ur luften. Natriumnitrit är ett kraftigt oxidationsmedel, och det kan antända lättantändliga material (papper, trä, bränslen, textilier). Även när natriumnitrit kommer i kontakt med svaga syror frigörs giftig kvävedioxid. Ämnet kan explodera vid upphettning tillsammans med cyanider, hydrazin, tiocyanater, ammoniumsalter och ftalsyra. Ämnet kan reagera häftigt med reduktionsmedel. Det sönderfaller om det upphettas till temperaturer över 320 °C, varvid giftiga kväveoxider frigörs. Ämnet kan explodera vid slag eller upphettning till över 540 °C. Natriumnitritens förbränningsprodukter är giftiga kväveoxider.

Natriumnitrit är mycket giftigt för vattenorganismerna och kan hamna i grundvattnet

Natriumnitrit som hamnar på marken avdunstar praktiskt taget inte alls. I fuktig mark förekommer den i form av natrium- och nitritjoner. Natriumnitrit är biologiskt nedbrytbart. Nitrit ingår i kvävekretsloppet i marken. I anaerob miljö omvandlar bakterier nitriten till nitrat. I anaeroba förhållanden sönderdelas nitriten av denitrifikationsbakterier, varvid kvävgas och ammoniak bildas. Natriumnitrit är mycket vattenlösligt och kan därför hamna i grundvattnet. I vatten dissocieras natriumnitrit till joner. I aeroba vattenmiljöer bryter mikroorganismer ner nitriten till nitrat. Natriumnitrit har konstaterats vara mycket giftigt för vattenorganismerna. Ingen bioackumulering av natriumnitrit har påvisats.

Natriumnitrit orsakar syrebrist i kroppen

Natriumnitrit bildar inte ångor i normaltillståndet, men damm av natriumnitrit irriterar luftvägarna. Inandning av damm eller dimma av natriumnitrit eller förtäring av natriumnitrit kan medföra sänkt blodtryck, huvudvärk, rastlöshet, hjärtklappning, synstörningar, hudrodnad och svettning. Dessutom oxiderar natriumnitrit hemoglobinet till methemoglobin, vilket bl.a. leder till sämre syretillförsel i vävnaderna och blånad hy. Om stora mängder natriumnitrit förtärs, kan följden bli störningar i blodcirkulationen, illamående, magproblem, muskelsvaghet, koma eller till och med döden, ifall 80 % av hemoglobinet oxideras till methemoglobin. Små mängder natriumnitrit i ren form eller i vattenlösning irriterar huden, ögonen och luftvägarna.

Åtgärder vid olycksfall

Uppskattning av riskområde: Beakta att hälsoriskerna beror både på dammbildning och på den antändningsrisk som uppstår när ämnet kommer i kontakt med organiskt material. Vid kontakt med syror frigörs giftiga kväveoxider.VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 20.10.2006
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet