Ämnen som medför olycksrisk: OLEUM - sammanfattning


Oleums säkerhetsanvisning (på finska)

Oleum används i sprängämnes- och tvättmedelsindustrin

Oleum används i Finland i sprängämnes- och tvättmedelsindustrin, vid tillverkningen av nitreringssyra och vid sulfonering av organiska föreningar.

Oleum avger vid rumstemperatur giftig svaveltrioxid

Oleum är en stark syra. Ämnet är en klar eller gulaktig, oljig vätska som avger vit ånga med stickande lukt. Lukten varnar inte för hälsorisker, eftersom ämnet kan vara skadligt även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Oleum avger vid rumstemperatur giftig svaveltrioxid, som tillsammans med luftfukt bildar svavelsyra. Ämnet absorberar vatten ur luften och fräter på de flesta metaller. Reaktionen mellan oleum och vatten eller vattenhaltiga ämnen kan vara mycket häftig. Vid sulfonering av organiska ämnen kan reaktionen rent av bli explosionsartad. Oleum är inte brännbart, men ämnet kan antända lättantändliga material. När oleum reagerar med metaller kan lättantändlig vätgas frigöras. Vid upphettning av oleum frigörs svaveldioxid, svaveltrioxid och svavelsyraånga.

Oleum är skadligt för miljön på grund av att ämnet är en stark syra

Oleum som läcker ut på marken avger svaveltrioxid, som reagerar med luftfukt så att svavelsyradimma bildas. Nedfall av svavelsyra leder på lång sikt till att markens växtskikt förstörs, eftersom syran gör marken surare, ökar sulfathalten och hämmar mikroorganismernas verksamhet. Om marken är fuktig tränger syran lättare ner. Oleum frigör särskilt karbonater ur markmaterialet. Betydande mängder syra kan spridas till grundvattnet. Oleum blandar sig lätt med vatten. Ämnet reagerar häftigt med vatten, varvid värme utvecklas. Oleum är skadligt för vattenorganismerna, eftersom syran leder till en snabb sänkning av pH-värdet. Oleum är skadligt för vattenorganismerna. Ingen bioackumulering av oleum har påvisats.

Oleum irriterar och fräter

Oleum avger vid rumstemperatur svaveltriovid, som irriterar och fräter på slemhinnorna, ögonen och huden. Svaveltrioxid absorberar snabbt vatten från luften och slemhinnorna, varvid frätande svavelsyra bildas. Svaveltrioxid kan i koncentrationer på 1 ppm (3 mg/m3) i luften framkalla hostretningar och andnöd. Vid kraftig kontakt (över 80 mg/m3) kan inflammatoriska förändringar i luftrörens slemhinnor och lungödem förekomma. Stänk i ögonen leder till allvarliga ögonskador. Synförlust är möjlig. Oleum verkar starkt frätande på huden och ger upphov till djupa, smärtsamma sår. Hudskadorna läks långsamt och ärras.

Långvarig kontakt med ånga av oleum skadar tandemaljen och framkallar kronisk irritation i ögonen och kronisk inflammation i luftvägarna. Efter en plötslig och kraftig kontakt kan kronisk luftrörskatarr och lungemfysem uppträda med en tids fördröjning. Upprepad kontakt med huden kan leda till hudinflammation eller eksem.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T8a (oleum 20 % SO3) och Instruktion T8b (oleum 65 % SO3)

Uppskattat riskområde för 60–65-procentig oleumlösning: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 50 meter radiellt och dessutom alla områden där ett synligt dimmoln förekommer. Vid stora utsläpp isoleras 50 meter radiellt. Oleum kan orsaka irritationssymtom upp till 450 meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen skall uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 22.10.2014
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet