Ämnen som medför olycksrisk: SVAVELDIOXID - sammanfattning


Svaveldioxids säkerhetsanvisning (på finska)

Svaveldioxid används i skogsindustrin

Svaveldioxid används industriellt främst vid blekning av cellullosa och tillverkning av sulfitkoksyra. Ämnet framställs genom separering ur den rågas som bildas vid rostning av sulfidmalm eller genom bränning av svavel. Svaveldioxid används som råvara vid tillverkning av svavelsyra. Övriga användare är bl.a. socker- och stärkelseindustrin.

Svaveldioxid transporteras kondenserad i tryckbehållare

Svaveldioxid är en färglös, irriterande och frätande gas med stickande lukt. Den lagras och transporteras i vätskeform under tryck. När 1 liter kondenserad svaveldioxid förångas i atmosfäriskt tryck bildas ca 500 liter svaveldioxidgas som är tyngre än luft. Vid läckage bildas en dimma av förångad svavelsyra nära olycksplatsen. Ämnet fräter vid fuktig luft på de flesta metaller och skadar textilier och läder. Svaveldioxid bildar tillsammans med vatten svavelsyrlighet. Ämnet kan reagera häftigt med ammoniak, alkalimetaller, aminer, halogener och peroxider. Tillsammans med klorater bildas explosiv klordioxid. De flesta konstruktionsmaterial tål torr svaveldioxid. Fuktig svaveldioxid får betong att vittra och reagerar med många metaller, varvid vätgas frigörs. Kondenserad svaveldioxid fräter på plaster och gummi. Svaveldioxid varken brinner eller exploderar, men fuktig svaveldioxid kan reagera med metaller varvid lättantändlig vätgas frigörs.

Svaveldioxid försurar miljön

I luften oxideras svaveldioxid långsamt till svaveltrioxid, som reagerar med luftfukt och bildar svavelsyra. Gasmoln som bildas när kondenserad svaveldioxid läcker ut och förångas är tyngre än luft och lägger sig därför längsmed marken. En svaveldioxidstråle som läcker ut ur en tryckbehållare förångas under sommaren nästan genast om detta inte förhindras. När strålen av kondenserad svaveldioxid träffar marken och förångas kyls marken kraftigt ner, och fukt som fryser till is förhindrar att ämnet tränger ner i marken. Svaveldioxidens spridningsförmåga beror på markens pH-värde och fuktighet. Svaveldioxid som tränger ner i marken riskerar att hamna i grundvattnet. Nedfall av svaveldioxid leder på medellång sikt till att markens växtskikt förstörs, eftersom svaveldioxiden gör marken surare, ökar sulfathalten, minskar kalciumhalten och hämmar mikroorganismernas verksamhet. Flytande svaveldioxid som hamnar i vatten förångas till största delen. Den del som löser sig i vattnet oxideras till svavelsyrlighet, som långsamt fortsätter att oxideras till svavelsyra. Svaveldioxid är skadligt för vattenorganismerna redan i små koncentrationer. Ingen bioackumulering av svaveldioxid har påvisats.

Svaveldioxid framkallar kraftigirritation i luftvägarna

Svaveldioxid i gasform irriterar ögonen, fuktiga hudområden och luftvägarna, vilket orsakar sveda i ögonen, tårflöde, hosta och , vid stora koncentrationer, andningssvårigheter. Svaveldioxidgas ger en syrlig smak i munnen när koncentrationen är 0,4–1 ppm (1–2,5 mg/m3). I större koncentrationer medför gasen omedelbar irritation i näsan och strupen och tårflöde. Uppgår koncentrationen till 50–100 ppm (125–250 mg/m3) orsakar svaveldioxiden svår hosta. Några minuters vistelse på en plats där koncentrationen är 400–500 ppm (1 000–1 300 mg/m3) är livsfarligt. Stora doser kan stoppa andningen på grund av kramp och inflammation i struphuvudet och kan även orsaka lungödem. Stänk av kondenserad svaveldioxid kan orsaka köldskador på huden och grumling av hornhinnan i ögonen. Vattenlöst svaveldioxid fräter på huden och ögonen.

Vid långvarig kontakt kan svaveldioxid öka risken för sjukdomar i luftrören, orsaka kronisk luftrörskatarr och skada tandemaljen. I djurförsök har svaveldioxid konstaterats orsaka lungkancer.

>Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T2h

Uppskattning av riskområde:

Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 50 meter radiellt och 200 meter i vindriktningen. Svaveldioxid i gasform kan orsaka irritationssymtom upp till 600 meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar.

Vid stora utsläpp skall området isoleras 300 meter radiellt. Svaveldioxid i gasform kan orsaka irritationssymtom upp till 4 000 meter från utsläppsplatsen i vindriktningen. Befolkningen uppmanas att ta skydd inomhus, stänga alla fönster och dörrar och stänga av alla ventilationsanordningar upp till 1 000 meter från utsläppsplatsen.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 22.10.2014
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet