Ämnen som medför olycksrisk: SVAVELSYRA - sammanfattning

Svavelsyras säkerhetsanvisning (på finska)

Svavelsyra används flitigt i industrin

Svavelsyra används i massa och pappersindustrin, gruv- och metallindustrin och den kemiska industrin bl.a. vid tillverkning av fosfater, gödselmedel, titandioxid och viskos. Dessutom används syran som elektrolyt i blybatterier och som laboratoriekemikalie.

Svavelsyra är en reaktiv och stark syra

Svavelsyra är en klar, oljeaktig vätska som antingen är färglös eller har en färg som varierar från gult till brunt. Svavelsyra är luktfri och har en något stickande lukt. Lukten är ingen bra varningssignal, eftersom svavelsyra kan vara skadlig även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Svavelsyra reagerar med många organiska och oorganiska ämnen och kan då orsaka brand eller explosion. Koncentrerad svavelsyra frambringar värme med vatten och reagerar häftigt många metaller. Svavelsyra fräter snabbt på bl.a. aluminium och koppar och på legeringar som innehåller dessa metaller. När svavelsyra reagerar med metaller kan lättantändlig vätgas frigöras. Koncentrerad svavelsyra frigör giftig gas ur cyanider, sulfider och karbider.

Svavelsyra är skadligt för miljön på grund av att ämnet är en stark syra

Svavelsyra som läcker ut på marken avdunstar inte i nämnvärd utsträckning. Fukt gör att syran tränger lättare ner i marken, och utspädda lösningar sprider sig snabbare än mera koncentrerade. Svavelsyra löser och frigör ämnen i marken, särskilt karbonater. Den kan i någon mån neutraliseras när den tränger djupare ner i marken, men den kan nå ända ner till grundvattnet. Svavelsyra är skadligt för vattenorganismerna, vilket beror på att den är en mycket stark syra. Svavelsyra ackumuleras inte i näringskedjorna.

Svavelsyra framkallar irritation och fräter på vävnader

Svavelsyra är inte särskilt lättflyktigt, varför kontakt med svavelsyra på arbetsplatser i allmänhet orsakas av svavelsyradimma. Svavelsyradimma kan framkalla kraftig irritation och frätning när den andas in. Svavelsyra i koncentrationer på 0,1–0,5 ppm (0,5–2 mg/m3) ger lindrigt obehag, medan litet större koncentrationer är klart obehagliga och koncentrationer på 10–20 ppm (40–80 mg/m3) är outhärdliga. Inandning av svavelsyra kan leda till snabbare andningsrytm, irritation i näsan och halsen, nysning, hostning och rinnande näsa. Kontakt med svavelsyra i stora koncentrationer kan orsaka näsblod, frätskador på slemhinnorna i näsan och munnen, andningssvårigheter och smärtor i bröstet. Stänk av koncentrerad svavelsyra i ögonen kan leda till allvarliga ögonskador och rent av blindhet. På huden kan svavelsyra orsaka kraftig irritation och frätskador, som kan ge upphov till bestående ärr. Är frätskadorna på huden omfattande kan de leda till döden. Även svavelsyradimma kan framkalla hudirritation. Vid förtäring fräter svavelsyra på slemhinnorna i munnen, halsen, matstrupen och magsäcken. Möjliga symtom är sväljningssvårigheter, kraftig törst, illamående, kräkning och diarré. I svåra fall kan den drabbade hamna i chock, vilket kan leda till döden.

Upprepad kontakt med svavelsyradimma kan orsaka inflammation i luftvägarna, lungemfysem, störningar i matsmältningen, frätning av tandemaljen, bindhinneinformation och eksem. Det internationella kancerforskningsinstitutet (IARC) har klassat koncentrerade oorganiska syradimmor som innehåller svavelsyra som karcinogena för människor (grupp 1).

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T8a

Uppskattning av riskområde: Isolera området närmast utsläppet.VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 11.2.2008
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet