Ämnen som medför olycksrisk: KOLDISULFID (KOLSVAVLA) - sammanfattning


Koldisulfids säkerhetsanvisning (på finska)

Koldisulfid används vid tillverkningen av viskos

I Finland används koldisulfid vid tillverkningen av viskos.

Koldisulfid är en lättantändlig vätska

Koldisulfid är en mycket lättflyktig vätska som är extremt lättantändlig. Ren koldisulfid har en lukt som är svagt söt. Den är färglös, men gulnar småningom om den utsätts för ljus. Teknisk koldisulfid är ofta gul och har en motbjudande lukt. Koldisulfidens lukt är ingen pålitlig varning för hälsorisker, eftersom ämnet trubbar av luktsinnet. Ånga av koldisulfid är tyngre än luft. Ämnet löser fetter, gummi och många plaster. Koldisulfid kan reagera häftigt med klor och starka oxidationsmedel. Ämnet bildar tillsammans med azider explosiva salter. Det kan antändas t.ex. av en gnista, en het yta eller en stöt. Ånga av koldisulfid kan röra sig längs marken och antändas rätt långt från utsläppsstället. Ämnet har ett stort antändningsområde (1–50 volymprocent gas i luften). Koldisulfid kan lätt laddas med statisk elektricitet. Vid förbränning bildas svaveldioxid och kolmonoxid, som är giftiga, samt koldioxid.

Koldisulfid är giftigt för vattenorganismerna

I luften bryts koldisulfid ner av hydroxylradikaler. Från atmosfären kan koldisulfid vid regn sköljas ner på marken. Koldisulfid som läckt ut på marken avdunstar till största delen till atmosfären. Beroende på markens beskaffenhet rör sig ämnet lätt eller ganska lätt i marken. Koldisulfiden riskerar därför att hamna i grundvattnet. Den sönderfaller ganska långsamt i marken. Ur miljösynpunkt är koldisulfid mycket vattenlösligt. Ämnet avdunstar likväl från vattenytan till atmosfären. Med hjälp av beräkningsmodeller har man bedömt att mängden koldisulfid i en grund å halveras på knappt tre timmar och i en grund sjö på cirka fyra dygn. Genom mätning av den biologiska syreförbrukningen har man konstaterat att koldisulfid bryts ner snabbt av mikroorganismer. Koldisulfid är giftigt för vattenorganismerna. Ämnet ackumuleras inte i näringskedjorna.

Koldisulfid skadar både det centrala och det perifera nervsystemet

Luft som innehåller koldisulfid i en koncentration på 300–400 ppm (950–1 200  mg/m3) kan, om kontakten varar flera timmar, medföra huvudvärk och illamående. Är koncentrationen större uppträder störningar i nervsystemet, såsom retlighet, yrsel och en drogad känsla. Kontakt med ämnet i en koncentration på 4 000–5 000 ppm (12 500–16 000 mg/m3) under en halv timme leder till medvetslöshet och kan vara dödlig. Återhämtningen efter en allvarlig akut förgiftning är ofta långsam och ofullständig. Psykiska störningar och bestående skador på det centrala och det perifera nervsystemet kan förekomma. Koldisulfid i vätskeform absorberas lätt genom huden. Kontakt med ett stort område av huden har liknande effekter som inandning av koldisulfidånga. Ämnet löser fettet på huden och orsakar hudrodnad och irritation. Senare kan blåsor lika dem vid brännskador av andra graden uppstå. Stänk av koldisulfid i ögonen framkallar genast kraftig irritation. Vid stora koncentrationer av koldisulfidånga i luften kan ögonirritation förekomma.

Långvarig kontakt med koldisulfid på arbetsplatsen kan skada det centrala och det perifera nervsystemet. Typiska symtom är trötthet, huvudvärk, sömnstörningar, aptitlöshet, magbesvär, impotens känsellöshet, stickningar och svaghet i de nedre extremiteterna. Koldisulfid kan ge upphov till förändringar i näthinnan och synnerven. Långvarig kontakt kan skada hjärtat och blodkärlen. Kronisk magkatarr, störningar i spermiebildningen och ökad risk för missfall har också observerats.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T3c

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 25 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 50 meter radiellt och 100 meter i vindriktningen.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 1.6.2016
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet