Ämnen som medför olycksrisk: STYREN - sammanfattning


Styrens säkerhetsanvisning (på finska)

Styren används i gummi- och plastindustrin

Styren används i Finland av plastindustrin som en bryggbildande monomer vid framställningen av omättade polyesterhartser, vid framställningen av polystyren (PS) och styren-butadienlatex (SB-latex) och i gummiindustrin vid framställningen av styrenbutadiengummi (SBR).

Polymerisationen av styren kan vara häftig

Styren är enfärglös eller gulaktig, sirapslik och lättflyktig vätska med en sötaktig och stickande lukt som känns redan vid låga koncentrationer. Lukten varnar effektivt för hälsorisker.Ånga av styren är tyngre än luft. Styren kan polymeriseras under inverkan av värme, ljus och peroxider. Ämnet kan stabiliseras med en polymerisationsinhibitor (t.ex. hydrokinon). Styren kan reagera häftigt med oxidationsmedel och starka syror,Ämnet fräter på koppar och löser gummi. Styren kan antändas (gnista, het yta) om ämnet värms till en temperatur som överskrider dess flampunkt. Vid uppvärmning kan styren polymeriseras, vilket kan resultera i att behållaren rämnar. Vid förbränning bildas koldioxid och giftig kolmonoxid.

Styren är giftigt för vattenorganismerna och kan hamna i grundvattnet

Styren som läckt ut i luften bryts ner av hydroxylradikaler och ozon. Från atmosfären kan styrenen vid regn sköljas ner på marken. Styren som hamnat på marken avdunstar inte nämnvärt. I aerobisk miljö i marken bryts styren ner tämligen snabbt av mikroorganismer. Styrenen rör sig rätt bra eller åtminstone i någon mån i marken, beroende på markens beskaffenhet. Ämnet kan även hamna i grundvattnet, där dess halveringstid uppskattats vara mellan cirka en månad och ett par år. Styren löser sig långsamt i vatten. Ämnet avdunstar däremot från vattenytan till atmosfären. Många forskningsresultat visar att styren snabbt bryts ner av mikroorganismer. Styren har konstaterats vara giftigt för vattenorganismer. Ingen bioackumulering av styren har påvisats.

Styren kan orsaka neurologiska symtom

Kortvarig kontakt med ånga av styren i koncentrationen 200 ppm (860 mg/m3) orsakar lindrig irritation i ögonen och på slemhinnorna i de övre luftvägarna. I koncentrationen 400–600 ppm (1 700–2 600 mg/m3) medför ångan huvudvärk, aptitlöshet, illamående, svaghet och sveda i ögonen. Om kontakten pågår cirka en timme kan störningar i det centrala nervsystemet förekomma och ta sig uttryck i trötthet, koncentrationssvårigheter och förlängda reaktionstider. Kontakt med styren i mycket stora koncentrationer kan orsaka ett djupt narkotiskt tillstånd som leder till döden när det centrala nervsystemet förlamas, vilket sker vid koncentrationer över 5 000 ppm (22 000 mg/m3). Styrenånga i stora koncentrationer framkallar irritation i ögonen och på huden. Styren i vätskeform absorberas i någon mån genom huden. Kontakt med styren på ett stort område av huden kan ge liknande effekter som inandning av styrenånga. Ämnet löser fettskiktet på huden och orsakar rodnad, torr hud och sprickbildning.Långvarig kontakt med styren på arbetsplatsen kan orsaka störningar i det centrala nervsystemet, såsom onormal trötthet, huvudvärk, humörväxlingar, försämrat minne och nedsatt koncentrationsförmåga. Vid långvarig eller upprepad kontakt med huden kan styren orsaka irritationseksem. Hos personer som utsatts för styren i sin arbetsmiljö har kromosomförändringar i de vita blodkropparna (lymfocyterna) observerats. Vissa djurförsök tyder på att styren framkallar kancer, men resultaten är inte entydiga.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T3a

Uppskattning av riskområde: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 25 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 25 meter radiellt.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 22.10.2014
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet