Ämnen som medför olycksrisk: TOLUENDIISOCYANAT - sammanfattning


Toluendiisocyanats säkerhetsanvisning (på finska)

Toluendiisocyanat används vid tillverkningen av elastomerer

Toluendiisocyanat används i Finland huvudsakligen vid tillverkningen av polyuretanskum och andra elastomerer samt i råvaror för lacker.

Toluendiisocyanat har giftiga förbränningsprodukter

Toluendiisocyanat (TDI) är en klar, färglös eller gulaktig vätska med stickande lukt. Lukten varnar inte för hälsorisker. Teknisk toluendiisocyanat är en blandning av två isomerer, 2,4-toluendiisocyanat och 2,6-toluendiisocyanat. TDI kan reagera häftigt med syror, alkalier, aminer, alkoholer och starka oxidationsmedel. Ämnet fräter på järn och koppar och det löser gummi och plaster. TDI dimeriseras långsamt i rumstemperatur. Upphettning till 100–200 ºC för en längre tid leder till trimerisering. Om temperaturen är över 175 ºC sönderfaller TDI, och koldioxid och cyanamider bildas. Ämnet reagerar med vatten, varvid motsvarande aminer och polymerurea bildas samtidigt som koldioxid och värme utvecklas. Reaktionen är långsam om vattnet är kallt, men häftig med hett vatten. Toluendiisocyanat är inte lättantändligt. De gaser och den ånga som uppkommer när TDI brinner är mycket giftiga. Bland förbränningsprodukterna kan nämnas kolmonoxid, vätecyanid, kvävedioxid och koldioxid.

Toluendiisocyanat är skadligt för vattenorganismerna och bryts ner långsamt

Toluendiisocyanat som hamnat i atmosfären sönderdelas av hydroxylradikaler. TDI som läckt ut på marken avdunstar inte nämnvärt. I våt markmiljö hydrolyseras ämnet, varvid toluendiaminer bildas. Inga forskningsresultat om nedbrytningen av toluendiaminer i marken finns att tillgå. TDI hydrolyseras också i vatten så att toluendiaminer bildas. Vid låga koncentrationer hydrolyseras TDI på en dag. TDI är skadligt för vattenorganismerna. Toluen-2,4-diamin, som bildas när TDI hydrolyseras, har en vattenlöslighet på ca 8 g/l. Toluendiaminerna bryts ner av mikroorganismer, men det finns inga forskningsresultat om hur snabbt det sker. Toluen-2,4-diamin har konstaterats vara giftigt för vattenorganismerna. Ingen bioackumulering av TDI har påvisats. Inte heller någon bioackumulering av toluen-2,4-diamin har påvisats.

Toluendiisocyanat kan skada luftvägarna

Ånga av toluendiisocyanat i koncentrationer på 0,05–0,5 ppm (0,36–3,6 mg/m3) irriterar slemhinnorna i näsan och svalget. I större koncentrationer kan ämnet medföra luftrörskatarr och astmatiska symtom. Dessutom kan huvudvärk, sömnlöshet, kräkningar och diarré förekomma. I koncentrationer över 10 ppm (72 mg/m3) kan ämnet ge upphov till lungödem. Symtomen kan uppträda med flera timmars fördröjning. Om den drabbade utsatts för stora koncentrationer av TDI kan återhämtningen vara långsam. Stänk av TDI i ögonen kan framkalla kraftig irritation och eventuellt skada hornhinnan. Ånga av TDI irriterar ögonen och orsakar sveda och en brännande känsla. TDI framkallar hudirritation.Långvarig kontakt med huden framkallar rodnad, kraftig irritation och blåsbildning. Redan vid koncentrationer på 0,005 ppm (0,036 mg/m3) kan långvarig kontakt med TDI medföra astma: pipande andning, hosta och andningssvårigheter som beror på förträngningar i luftvägarna. Dessutom kan snuva, trötthet, feber och frossa förekomma. Vid upprepad kontakt med TDI kan symtomen uppträda antingen omedelbart eller först efter flera timmar. Upprepad eller långvarig kontakt kan försvaga lungornas funktion. Upprepad kontakt med huden kan leda till kontakteksem. I djurförsök framkallar TDI kancer.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T6a

Uppskattning av riskområde: Isolera området närmast utsläppsplatsen.VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 20.10.2006
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet