Ämnen som medför olycksrisk: SALPETERSYRA - sammanfattning


Salpetersyras säkerhetsanvisning (på finska)

Salpetersyra används av gödningsmedels- och sprängämnesindustrin

Salpetersyra används i Finland av gödningsmedels- och sprängämnesindustrin. Vid framställningen av konstgödsel används 52–65-procentig salpetersyra. Nitreringssyra är en blandning av oleum och koncentrerad salpetersyra.

Salpetersyra är en stark syra

Salpetersyra är en stark syra, och i koncentrerad lösning är den ett kraftigt oxidationsmedel. Den är en färglös eller gulaktig vätska med kvävande lukt. Lukten varnar ganska effektivt för hälsorisker. Koncentrerad salpetersyra ryker på grund av att den avger kväveoxider. Kvävedioxid ger rykande salpetersyra dess rödbruna färg. Ånga av salpetersyra är tyngre än luft. Ämnet reagerar häftigt med en del organiska ämnen och med koldisulfid (kolsvavla), kromsyra och cyanvätesyra. Reaktionen kan innebära risk för antändning, och den kan ge upphov till giftiga kväveoxider. Ämnet fräter på de flesta metaller och textilier. När salpetersyra fräter på metaller hettas syran upp och avger giftiga kväveoxider. När ämnet löses i vatten frigörs likaså värme och giftiga kväveoxider. Salpetersyra är inte brännbart, men koncentrerad salpetersyra är ett kraftigt oxidationsmedel som kan antända lättantändliga material. Salpetersyra som upphettas vid en brand sönderfaller, varvid kväveoxider bildas, främst giftig kvävedioxid.

Salpetersyra är skadligt för miljön på grund av att ämnet är en stark syra

Salpetersyra som läckt ut på marken avdunstar inte i nämnvärd utsträckning. Om marken är fuktig tränger salpetersyran lättare och därmed djupare ner. Salpetersyra sprids lätt i marken Den löser och frigör olika marksubstanser, särskilt karbonater. Salpetersyra neutraliseras i någon mån medan den rör sig i marken, men den kan nå ner till grundvattnet. Salpetersyra blandas lätt med vatten. Dess skadlighet för vattenorganismerna grundar sig på dess styrka som syra. När salpetersyra neutraliseras bildas skadliga nitrater. Nitrat i stora koncentrationer leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Salpetersyra är skadligt för vattenorganismerna. Ingen bioackumulering av salpetersyra har påvisats.

Salpetersyra irriterar och fräter

Salpetersyra innehåller alltid kväveoxider, och mängden beror på syrans koncentration. Koncentrerad salpetersyra bryts ner av ljus till kväveoxider, som ger lösningen en gulaktig färg. De första symtomen vid kontakt med ånga av syran och med kvävedioxid är lindrig eller rätt lindrig irritation i ögonen och luftvägarna. I koncentrationer över 50–100 ppm (100–200 mg/m3) kan ångan orsaka lungödem, som kan uppträda först efter flera timmar. Är koncentrationen 100–500 ppm (200–1 000 mg/m3) kan följden bli sammandragningar i luftrören och plötslig död. Vid en salpetersyraförgiftning kan lungödem eller förträngningar i de små luftrören utvecklas på nytt efter 2–3 veckor. Stänk av koncentrerad salpetersyra i ögonen orsakar allvarliga ögonskador som kan leda till synförlust. Svaga lösningar av salpetersyra ger upphov till mindre skador. Koncentrerade salpetersyralösningar fräter kraftigt på huden och framkallar en brännande känsla och blåsbildning. Huden kan få bestående ärrbildning. Salpetersyra får huden att gulna.


Långvarig kontakt med ånga av salpetersyra kan skada tandemaljen och orsaka kronisk irritation och inflammation i ögonen och näs-svalgrummet. Upprepad kontakt med utspädda lösningar av salpetersyra på huden leder till torr hud och kan orsaka hudinflammationer.

Åtgärder vid olycksfall

Brandskydds- och räddningspersonal: TOKEVA Instruktion T8b

Uppskattat riskområde för 60–65-procentig salpetersyra: Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 25 meter radiellt. Vid stora utsläpp skall området isoleras 50 meter radiellt. Om salpetersyran är 99-procentig, skall området isoleras 50 meter radiellt och 200 meter i vindriktningen. Isolera områden där ett synligt (rödbrunt) gasmoln förekommer. Uppkomsten av gasmoln är beroende av jordmånen.


VIKTIG ANMÄRKNING:

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Anvisningarna får kopieras bara för eget bruk. De får inte utan modifikationer användas som varuinformation, säkerhetsdatablad eller liknande dokument. De får inte heller användas i stället för eller som bilaga till sådana dokument. Varken den expertgrupp som utarbetat dessa anvisningar eller Institutet för arbetshygien påtar sig något som helst ansvar för åtgärder som utförs på grundval av informationen i anvisningarna. Tillbaka

Uppdaterad 1.6.2016
Säkerhetsanvisningarna utvecklas ständigt och vi är tacksamma för feedback. Skicka feedback.
© Arbetshälsoinstitutet