OVA-ohje: ETYLEENIOKSIDI - tiivistelmä


 Etyleenioksidin OVA-ohjeeseen


Etyleenioksidia käytetään sterilontiin ja kemikaalien valmistukseen

Etyleenioksidia käytetään sellaisenaan homeenestoon, sterilointiin ja desinfiointiin. Suurin käyttö on lukuisten kemikaalien valmistuksessa, kuten monoetyleeniglykolin, di- ja trietyleeniglykolin, polyetyleeniglykolin, etanoliamiinin ja glykolieetterien valmistuksessa.

Etyleenioksidi on hyvin reaktiivinen ja erittäin helposti syttyvä kaasu

Etyleenioksidi on väritön kaasu, jolla on mieto aromaattinen haju. Aine kuljetetaan ja varastoidaan nesteytettynä kaasuna. Säiliön kaasutilassa on suojakaasuna typpeä. Sterilointiin käytetään etyleenioksidin ja hiilidioksidin seosta. Etyleenioksidikaasu sekä sterilointiin käytettävät kaasuseokset ovat ilmaa raskaampia. Etyleenioksidi on hyvin reaktiivista. Aine voi polymeroitua voimakkaasti monien orgaanisten ja epäorgaanisten kemikaalien kanssa, kuten vahvojen happojen, emästen, hapettavien aineiden, peroksidien, metallioksidien, metallikloridien, alkoholien, ammoniakin ja asetyleenin kanssa. Myös kuumentaminen ja kosketus veden kanssa voivat aiheuttaa polymeroitumisen. Kupari ja kupariseokset voivat aiheuttaa helposti räjähtävien asetylidien muodostumisen. Etyleenioksidi sekä 90 % etyleenioksidia sisältävä sterilointikaasu ovat erittäin helposti syttyviä nesteytettyjä kaasuja. Kaasuseos syttyy herkästi lämmön, kipinöiden, staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta. Suljettuun tilaan, kuten huoneeseen tai viemäriverkostoon, muodostuneen seoksen syttyminen aiheuttaa sisätilaräjähdyksen. Epäpuhtaudet tai säiliön kuumeneminen voivat käynnistää kiivaan polymeroitumisreaktion, joka johtaa säiliön repeämiseen.

Etyleenioksidi kulkeutuu helposti maaperässä ja on haitallista vesieliöille

Ilmassa etyleenioksidi hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Puoliintumisaika vaihtelee noin kuukaudesta jopa vuoteen riippuen hydroksyyliradikaalien pitoisuudesta, ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Ilmasta etyleenioksidi voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan joutunut etyleenioksidi haihtuu nopeasti ilmaan. Se ei juurikaan sitoudu maa-ainekseen, joten se voi kulkeutua pohjaveteen. Kosteassa maaperässä etyleenioksidi hydrolysoituu ja tällöin sen puoliintumisaika on 11 - 12 vuorokautta. Pintavedestä etyleenioksidi haihtuu nopeasti. Laskentamallien avulla on arvioitu, että sen määrä puoliintuu matalassa joessa noin kuudessa tunnissa ja järvessä noin neljässä vuorokaudessa. Etyleenioksidi ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa. Se kuitenkin hydrolysoituu vedessä. Etyleenioksidin hydrolyysituotteet ovat nopeasti hajoavia. Etyleenioksidi on haitallista vesieliöille. Etyleenioksidi ei kerry ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella etyleenioksidia ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi.

Etyleenioksidi voi aiheuttaa hermostovaurioita ja syöpää

Etyleenioksidi ärsyttää hengitysteitä 200 ppm:n (360 mg/m3) pitoisuudessa. Altistuminen 500 - 1 000 ppm:n (900 - 1 800 mg/m3) pitoisuudelle aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä ja hengenahdistusta. Hyvin suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa keuhkopöhön. Etyleenioksidikaasu ja nestemäisen etyleenioksidin roiskeet ärsyttävät ja vahingoittavat silmiä ja ihoa. Ärsytysvaikutukset voivat ilmetä tuntien kuluttua altistumisesta. Etyleenioksidin vesiliuokset aiheuttavat ihon punoitusta, turvotusta ja rakkuloiden muodostumista. Nestemäisen etyleenioksidin roiske voi aiheuttaa iholle paleltumavamman. Aine voi imeytyä ihon läpi ja aiheuttaa hermostovaurioita.

Toistuva altistuminen 15 - 250 ppm:n (30 - 450 mg/m3) etyleenioksidin pitoisuudelle voi aiheuttaa keskushermoston oireita, kuten heikentynyttä keskittymiskykyä, muistin heikkoutta ja masennusta sekä ääreishermoston oireita, kuten alaraajojen puutumista, heikkoutta ja pistelyä. Toistuva altistuminen noin 500 ppm:n (900 mg/m3) pitoisuudelle on aiheuttanut harmaakaihia silmissä. Etyleenioksidi voi aiheuttaa allergisen kosketusihottuman. Etyleenioksidin on epidemiologisissa tutkimuksissa ja eläinkokeissa todettu olevan syöpää ja perimämuutoksia aiheuttava aine.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T2g

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa välitön eristys 50 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa välitön eristys 50 m kaikkiin suuntiin sekä 150 m tuulen alapuolella. Etyleenioksidi saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 300 metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos