OVA-ohje: FUMAARIHAPPO - tiivistelmä


 Fumaarihapon OVA-ohjeeseen


Fumaarihappoa käytetään mm. hartsien (mm. tyydyttymättömät polyesterihartsit, alkydihartsit) ja maalien valmistuksessa, elintarviketeollisuudessa happamuuden säätöaineena (E297) ja antioksidanttina, rehun valmistuksessa, lateksin valmistuksessa, polyhydristen alkoholien valmistuksessa sekä peittausaineena värjäyksessä.

Fumaarihappo on valkoista kiteistä jauhetta

Fumaarihappo on hajutonta valkoista kiteistä jauhetta. Se voi sisältää epäpuhtauksina pieniä määriä maleiinianhydridiä ja raskasmetalleja. Fumaarihappo on yleensä stabiili. Se sublimoituu hajoamatta > 200 °C:ssa. Fumaarihappoliuokset saattavat reagoida metallien, kuten alumiinin, raudan ja sinkin kanssa vapauttaen syttyvää vetykaasua. Fumaarihappo on syttyvää kuumentuessaan voimakkaasti. Hienojakoinen fumaarihappopöly saattaa muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Vältä lämpöä, kipinöitä, avotulta ja hapettavia olosuhteita. Fumaarihapon palamistuotteita ovat mm. myrkyllinen hiilimonoksidi ja hiilidioksidi. Epätäydellisessä palamisessa saattaa muodostua ärsyttäviä happamia kaasuja ja kitkerää savua.

Fumaarihappo ympäristössä

Maahan joutunut fumaarihappo ei todennäköisesti haihdu maan pinnasta. Kosteassa maaperässä fumaarihappo voi pääosin olla ionimuodossa. Se ei sitoudu maa-ainekseen, joten se on erittäin kulkeutuvaa ja voi siten joutua pohjaveteen. Maaperässä fumaarihappo hajoaa biologisesti sekä hapellisissa että hapettomissa olosuhteissa. Ympäristön kannalta fumaarihappo on hyvin vesiliukoista. Sen haihtuminen vedestä on epätodennäköistä. Fumaarihappo on vedessä biologisesti nopeasti hajoavaa hapellisissa olosuhteissa. Fumaarihappo on haitallista vesieliöille. Fumaarihapon ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella fumaarihappoa ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

Fumaarihappo on ärsyttävää

Fumaarihappo ärsyttää pitoisuudesta riippuen lievästi tai kohtalaisesti silmiä aiheuttaen kipua ja kyynelnesteen eritystä. Hienojakoinen fumaarihappopöly aiheuttaa ärsytystä hengitysteiden limakalvoilla. Aine voi myös toistuvan altistumisen yhteydessä ärsyttää ihoa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Vaara-alueen arviointi: Eristä vuotaneen aineen välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos