OVA-ohje: METYYLI-TERT-BUTYYLIEETTERI - tiivistelmä


 Metyyli-tert-butyylieetterin OVA-ohjeeseen


Metyyli-tert-butyylieetteriä käytetään moottoribensiinissä aineosana

Metyyli-tert-butyylieetteriä käytetään moottoribensiinissä aineosana. Sen tarkoituksena on estää nakutusta sekä happipitoisena yhdisteenä tehostaa palamista ja vähentää samalla päästöjä. Sen pitoisuus bensiinissä on korkeintaan 15 %. Sitä voidaan käyttää myös isobuteenin ja lääkeaineiden valmistuksessa sekä liuottimena. Aine esiintyy puhtaana vain tuotantolaitoksilla ja kuljetuksissa, joista pääosa on merikuljetuksia.

Metyyli-tert-butyylieetteri on helposti syttyvä, palava neste

Metyyli-tert-butyylieetteri on väritön neste, jolla on tunkkainen eetterin kaltainen haju. Aineen haju varoittaa hyvin terveysvaarasta. Metyyli-tert-butyylieetteri reagoi hapettavien aineiden, amiinien, aldehydien, ammoniakin ja kloorattujen yhdisteiden kanssa. Happojen kanssa aine hydrolysoituu. Metyyli-tert-butyylieetteri on helposti syttyvä, palava neste. Se syttyy herkästi lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Höyry voi kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollista pitkähkön matkan päässä päästökohdasta. Nesteen höyrystyminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran sisätiloissa ja viemäreissä. Metyyli-tert-butyylieetterisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana. Aineen palamistuotteita ovat myrkyllinen hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

Metyyli-tert-butyylieetteri hajoaa hitaasti ja voi aiheuttaa pininäkin pitoisuuksina haju- ja makuhaittoja

Ilmaan joutunut metyyli-tert-butyylieetteri hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Sen puoliintumisaika on kolmesta viiteen vuorokautta. Metyyli-tert-butyylieetteri voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan joutunut metyyli-tert-butyylieetteri haihtuu maan pinnasta ja erityisen nopeaa sen haihtuminen on kosteasta pintamaasta. Metyyli-tert-butyylieetterin hajoaminen maaperässä on erittäin hidasta. Aine on hyvin kulkeutuvaa ja voi joutua helposti pohjaveteen. Pohjaveteen joutuessaan se aiheuttaa pieninäkin pitoisuuksina haju- ja makuhaittoja. Metyyli-tert-butyylieetteri on hyvin hitaasti hajoavaa myös anaerobisissa olosuhteissa. Metyyli-tert-butyylieetteri liukenee hyvin veteen ja sen liukoisuus kasvaa veden lämpötilan laskiessa. Veteen joutunut aine haihtuu pintavedestä nopeasti. Metyyli-tert-butyylieetteri ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa. Aine on vain lievästi myrkyllistä vesieliöille. Metyyli-tert-butyylieetterin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Metyyli-tert-butyylieetteri on ärsyttävää

Metyyli-tert-butyylieetterin höyry ärsyttää lievästi hengitysteitä 75 ppm:n (275 mg/m3) pitoisuudessa. Suuremmissa pitoisuuksissa (yli 300 ppm, 1 100 mg/m3) on havaittu päänsärkyä ja muita keskushermosto-oireita, kuten huumaantumisen tunnetta, huimausta ja huonovointisuutta. Metyyli-tert-butyylieetteri ärsyttää kohtalaisesti ihoa ja aine voi imeytyä ihon läpi. Nesteroiskeet ja höyry voivat ärsyttää lievästi silmiä. Metyyli-tert-butyylieetterin nieleminen aiheuttaa polttavaa kipua rinnan ja vatsan alueella, pahoinvointia, huimausta, huumaantumisen tunnetta ja jos annos on suuri, tajuttomuuden. Aineen nielemisen tai oksentamisen yhteydessä sitä voi joutua keuhkoihin (aspiraatio), mikä voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytysihottumaa. Metyyli-tert-butyylieetteri on aiheuttanut eläinkokeissa syöpää hiirissä ja rotissa, mutta mekanismi ei ole genotoksinen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos