ASA-rekisterin tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan ASA-rekisteriin tallennetuista tiedoista sekä miten tietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja ylläpitääksemme lakisääteistä ASA-rekisteriä. Velvoite perustuu lakiin “Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä”  (Laki 452/2020).

Rekisteriin kerätään työpaikoilla lain tarkoittamille syöpävaarallisille aineille ja menetelmille altistuneet työntekijät.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (EU-tietosuoja-asetuksen artikla 6: kohta 1 c sekä artikla 9: kohta 2 b).

Mitä tietoja kerätään?

ASA-rekisteri sisältää

  • työpaikkatiedot
  • työpaikalla käytettävät syöpävaarallista ainetta sisältävät tuotteet ja menetelmät
  • tuotteen sisältämien syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet
  • tiedot altistuneista työntekijöistä: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, ammatti

Mistä henkilötiedot saadaan?

Rekisterin sisältämät tiedot kertyvät työnantajien toimittamista ilmoituksista. Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa syöpävaarallisille aineille altistuneet työntekijät ASA-rekisteriin kalenterivuosittain.

Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?

  • Vakuutuslaitoksella on oikeus saada tietoja ASA-rekisteristä etuuden myöntämistä varten.
  • Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saada välttämättömiä tietoja työsuojelullista selvitystä tai päätöksentekoa varten.
  • Työsuojeluvalvonnasta vastaavalla viranomaisella on oikeus saada valvontatehtävää varten 3§ 2 momentin 1-5 kohdassa tarkoitetut tiedot (ASA-laki 452/2020).
  • Tietoja voidaan luovuttaa myös tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten (Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettu laki 621/1999, 28§ 1 momentti).

Siirrämmekö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle?

Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteritietoja on säilytettävä ASA-rekisterissä 80 vuotta viimeisen tiedon merkitsemisestä (ASA-laki 452/2020).

Kansallisarkisto on määrännyt tietojen pysyvästä säilyttämisestä (Arkistolaki 831/1994, Arkistolaitoksen seulontapäätös AL/5460/07.01.01.03.01/2015).

Rekisteröidyn oikeudet henkilötietoihin

Oikeus saada pääsy tietoihin (15 artikla)

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa tekemällä tätä koskeva pyyntö Työterveyslaitokselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö toimitetaan kirjallisesti.

Lain mukaan ainoastaan työnantaja voi ilmoittaa altistumisesta ASA-rekisteriin.

Oikeus poistaa tiedot (artikla 17)

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta henkilötietojen poistamiseen, jos henkilötietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. (Lakisääteinen velvoite artikla 17: kohta 3 b)

Oikeus rajoittaa käsittelyä (18 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa käsittelyä artiklan 18 mukaisesti.

Oikeus siirtää tiedot (20 artikla)

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, koska käsittely ei perustu suostumukseen tai sopimukseen.

Vastustamisoikeus (21 artikla)

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä, koska käsittely ei perustu yleisen edun mukaiseen tehtävään tai oikeutettuun etuun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen käsittelystä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.

https://tietosuoja.fi/etusivu

Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjän ja tämän edustajan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos
(käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki)

Puh. 030 4741 (vaihde)

ASA-rekisterin yhteyshenkilö: Sanni Uuksulainen, etunimi.sukunimi(at)ttl.fi

Oikeuksien toteuttaminen

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena ja se toimitetaan pääsääntöisesti Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

Työterveyslaitos
Tietosuojavastaava
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS

puh. 030 474 2429
sähköposti: tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit myös lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen viestin (edellyttää omaa sähköpostia).

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Lisätietoa tietosuojasta Työterveyslaitoksella

https://www.ttl.fi/tietosuoja/

https://www.ttl.fi/tietosuojakaytanto-tyoterveyslaitoksessa/

https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnan-tietosuojakaytanto/