Mittaustoiminnan tiedoista on koostettu biologisten altistumismittausten rekisteri, josta Työterveyslaitos julkaisee tilastollisia katsauksia ja jota hyödynnetään työterveysalan tieteellisissä tutkimuksissa.

Rekisterin pitämisen peruste

Työterveyslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on suorittaa työpaikoilla tai muutoin työympäristössä esiintyvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäisemiseen ja poistamiseen liittyvää selvitys-, mittaus- ja palvelutoimintaa sekä harjoittaa itsenäistä terveydenhuolto-, sairaanhoito- sekä laboratoriotoimintaa ammattitautien, työperäisten ja työhön liittyvien sairauksien toteamiseksi, hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi (159/1978 2 §). Työterveyslaitos voi myös kerätä, säilyttää ja käsitellä 2 ja 2 a §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavia biologisia, kudos-, työhygieenisiä ja muita näytteitä (2 b §). Työterveyslaitos ylläpitää biologisten altistumismittausten rekisteriä Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978 2 a § 1 mom.) nojalla.

Tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa altistuneen henkilön nimi ja henkilötunnus sekä tiedot työnantajasta, työpaikasta, altistumisen laadusta ja kestosta, mittauksen tilaajasta sekä altistumismittauksista ja niistä annetuista lausunnoista sekä tiedot näyteanalyyseistä. Saat lisätietoja Tietosisällön ajallisesta kehityksestä ja käytetyistä luokituksista rekisteriä ylläpitävästä yksiköstä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rekisterin tiedot tuotetaan Työterveyslaitoksen tekemien työntekijöiden kemikaalialtistumisen arvioinnin biomonitorointimittauksissa kertyvistä tiedoista. Rekisteriin tallennetaan työterveyslaitoslain 2a § 1 momentissa määritellyt tiedot.

Päivitystiheys

Rekisterin tiedot kertyvät jatkuvasti, tilastollinen katsaus tuotetaan kerran vuodessa.

Tietojen käytettävyys ja luvat

Työterveyslaitos voi käyttää biologisten altistumismittausten rekisterin tietoja alansa tutkimus- ja selvitystoimintaan ja luovuttaa niistä tietoja toimialansa yksilöityä tieteellistä tutkimusta varten siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä säädetään.

Biomonitoroinnin näytteet ja analyysitulokset ovat luonteeltaan potilastietoja. Rekisterin vastuuhenkilönä toimii lääkäri.

Tietopyynnöt osoitetaan tietosuojavastaavalle (katso: Tietopyynnöt tieteellisiin tutkimuksiin).