tiistaina 28. marraskuuta 2017

Data on vain dataa

Data on päivän sana. Jo kuluneiksi muuttuneiden sanontojen mukaan datan sanotaan olevan milloin uusi öljy, vesi tai ilma. Data on kuitenkin vain raaka-ainetta. Kun dataan lisätään tulkinta, sen jalostusaste kasvaa tiedoksi. Tietokin pitää vielä ymmärtää.

Organisaation tai yhteiskunnan toiminnan kehittämiseksi ei riitä, että yksi ymmärtää. Keskeinen väline yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa on vuorovaikutus.

Digitalisaation myötä dataa kertyy yhä useammasta inhimillisestä toiminnasta. Erilaisten sensorien yleistyessä ja kehittyessä datan kertyminen vain kiihtyy. Datan hyödyntämistä edistää koneoppimisen ja tekoälyn kehittyminen. Organisaatiot ja erilaiset alustat hyödyntävät ja synnyttävät dataa, ekosysteemit kytkevät datat ja sitä hyödyntävät toimijat yhteen.

Tämä kehitys haasteineen ja mahdollisuuksineen koskee kaikkia yhteiskunnan osa-alueita, myös työelämää ja sen kehittämistä.

Tiedolla johtamisen uudet mahdollisuudet

Organisaation tasolla data parantaa työterveyteen liittyvän tiedolla johtamisen mahdollisuuksia. Dataa esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä on aikaisempaa laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin käytössä. Syntyy myös uudenlaista hyödyllistä dataa, jota ei ole alun perin kerätty juuri työhyvinvoinnin tai työterveyden parantamiseksi. Dataa eri lähteistä on mahdollista yhdistää entistä paremmin. Dataa voidaan myös helposti visualisoida näyttävästi ja helpommin ymmärrettäväksi.

Tämä kaikki voi tarkoittaa merkittäviä edistysaskelia kohti parempaa työterveyttä, asiakaskokemusta ja tuottavuutta.

Jotta organisaatio voisi parantaa toimintaansa, johtajan työpöydällä näkyvä data pitää kuitenkin tulkita. Ovatko sairauspoissaolot epätavallisen korkeita vai normaaleja tällä alalla toimivalle organisaatiolle? Voidaanko työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta vielä alentaa? Mistä muutokset johtuvat tai miksi toivottua kehitystä ei saada aikaan?

Näihin kysymyksiin vastaamiseksi tarvitaan asiantuntemusta. Asiantuntija lisää tulkinnallaan datan jalostusastetta – datasta syntyy tietoa.

Organisaatioiden tasolla työkykyjohtamisen, työterveyden ja työturvallisuuden asiantuntijat osaavat tulkita dataa oikein ja antaa kehittämisehdotuksia, joilla organisaatio voi parantaa toimintaansa. Asiantuntemus voi olla organisaation sisällä tai voidaan käyttää ulkopuolista apua.

Organisaation johtamisjärjestelmän ollessa kunnossa, ehdotukset myös johtavat toimenpiteisiin ja organisaatiota johdetaan aidosti tiedolla. Ilman toimintaa muuttavia tai kehittäviä päätöksiä tiedolla johtaminen jää puolitiehen.

Tutkijat tärkeässä roolissa

Yhteiskunnallisella tasolla data voi osoittaa esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen vähentyneen. Tulkinnan tehtäväksi jää, mikä kehitystä selittää ja mistä se johtuu.

Tutkijat ovat huippuasiantuntijoita datan muuttamisessa tiedoksi. He hallitsevat aineistojen ja menetelmien puutteet ja vahvuudet ja näkevät näin pintaa syvemmälle. Vuosien tai vuosikymmenten saatossa kumuloitunut tutkimustieto auttaa ymmärtämään, mikä on uutta ja merkityksellistä. Menetelmäosaamisen kautta yksioikoisen pinnallisen tulkinnan takaa voi löytyä syvällisempi näkemys, joka vasta auttaa kehittämään työelämän olosuhteita.

Tutkimustoiminnan on kuitenkin myös opittava hyödyntämään digitalisaation myötä syntyviä uusia mahdollisuuksia. Muutokset liittyvät aineistolähteisiin, menetelmiin ja toimintatapoihin. Digitaalinen mittaustieto mahdollistaa uudenlaisen tarkkuuden seurannassa. Uudet aineistolähteet haastavat tutkijat myös määrittelemään uusia ja uudenlaisia mittareita.

Vuorovaikutus korostuu

Ylhäältä alas tulkittu tieto ei ole yhtä vaikuttavaa kuin datasta yhdessä muodostettu merkitys. Organisaatiotasolla tämä tarkoittaa tulosten työstämistä yhdessä, yhteiskunnallisella tasolla keskeinen väline on julkinen keskustelu.

Vaikuttavuuden saavuttamiseksi dialogisuus korostuu.

Datasta visualisoitu kuvaus on keskustelunaihe, keskustelussa syntyy tietoa, ymmärrystä ja sivutuotteena sitoutuminen toiminnan parantamiseksi.

Datan määrän lisääntyminen korostaa asiantuntijuuden merkitystä. Datan tulkinnalla on suuri kysyntä ja tulkintaa tarvitaan jalostusasteen parantamiseksi. Organisaatioissa tarvitaan osaajia tulkitsemaan organisaation dataa. Yhteiskunnallisessa keskustelussa tarvitaan tutkijoita, jotka pystyvät antamaan merkitystä datan kuvaamiin ilmiöihin. Heikkojen signaalien havaitseminen mahdollistuu ja auttaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käynnistämisessä ennen kuin vaikkapa sairauspoissaoloissa näkyy käänne heikompaan.

Tekoäly kurottaa tunnetusti kohti eri asiantuntijoiden tehtäväkenttiä. Tekoäly on kuitenkin vain niin hyvä kuin sille annettu oppimistehtävä. Siksi ihmisasiantuntijat ovat keskeisessä roolissa vielä pitkään. Tekoälyn hyödyntäminen datan tulkinnassa on seuraava merkittävä askel tiedolla johtamisessa ja datan tulkinnassa. Ilman tulkintaa ja analyysiä data on vain dataa.

28.11.2017