maanantaina 11. joulukuuta 2017

Henkilöstön osaaminen on yrityksen kilpailuetu

  Työelämä ja tapa tehdä töitä kehittyvät jatkuvasti. Digitalisaatio koskettaa kaikkia työtehtäviä, ja asiakkaita palvellaan yhä useammin 24/7. Koulutuksessa hankittu osaaminen ei enää kanna läpi työuran, vaan on tärkeää kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti.

  Osaamista voi parantaa niin täydennys- ja uudelleenkoulutuksen kautta kuin itse työpaikoillakin työssä oppimalla. Osaava ja osaamistaan uudistava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Panostus osaamiseen on investointi yrityksen tulevaisuuteen.

  Hyvä osaaminen on organisaation voimavara, joka auttaa vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen vaatii johtamista, henkilöstöasiantuntijoiden ja esimiesten yhteistyötä sekä työpaikan yhteisiä toimintatapoja. Yrityksen kannattaa tarjota henkilöstölleen mahdollisuuksia kehittää osaamistaan, ja samalla kannustaa työntekijöitä aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen oman osaamisen kehittämisessä.

  Yrityksen maine osaamisen kehittämisessä on viesti nykyisille ja tuleville työntekijöille

  Yrityksen johdon kannattaa myös kuunnella herkällä korvalla henkilöstön näkemyksiä siitä, miten osaamisen kehittämisestä tulisi luonteva osa työn arkea. Henkilöstön osaaminen on yrityksen kilpailuetu, johon on investoitava kuten esimerkiksi uuteen teknologiaan.

  Yrityksen maine osaamiseen panostavana toimijana on tärkeä viesti työnhakijoille: tänne kannattaa tulla, täällä voi kehittyä. Nykyisiä työntekijöitä maine puolestaan kirittää pitämään osaamistaan yllä: haluan jatkaa uraa tässä yrityksessä, siispä kehitän omaa osaamistani. Osaamisen uudistamiseen satsaaminen on lopulta kaikkien etu.

  Kehitettäessä henkilöstön hyvinvointia, tulee ensin tunnistaa muutostarve ja arvioida lähtötaso. Sen jälkeen tulee miettiä keinot toimintatapojen muutosten toteuttamiseksi ja valita omalle organisaatiolle sopivat toimenpiteet. Lopuksi otetaan uudet toimet käyttöön ja asetetaan tavoitteet uudelle tekemiselle. Osaaminen – hallinnan ja kehittymisen tunne työssä – on yksi tärkeä hyvinvointitekijä.

  Oletteko muutoksen hallinnassa perustasolla vai oletteko kenties kehittäjiä tai edelläkävijöitä?

  Hyvä perustaso: Tällä tasolla työhyvinvoinnin perusasiat ovat kunnossa ja arki ja velvoitteiden hoitaminen on sujuvaa. Reagointi muutoksiin on kuitenkin hidasta ja kehittämistä tehdään rajoitetusta tai satunnaisesti. Henkilöstöä kannustetaan päivittämään osaamistaan ja heille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua perehdytykseen, koulutukseen ja työssä oppimiseen. Tyypillisenä käytäntönä ovat vuosittaiset kehityskeskustelut.

  Kehittäjät: Tällä tasolla olevilla työpaikoilla panostetaan kehittämiseen erillisillä hankkeilla monipuolisesti ja suunnitelmallisesti. Urapolut on kuvattu ja ne ovat henkilöstön tiedossa. Osaamisen kehittämiseen kannustetaan ja siihen on tarjolla vaihtoehtoisia muotoja, joista kerrotaan henkilöstölle säännöllisesti. Tyypillisenä käytäntönä on jokaisen työntekijän pidemmän aikavälin kehittymissuunnitelma, sekä työ-/tehtäväkierto.

  Edelläkävijät: Tällä tasolla olevilla työpaikoilla työhyvinvoinnin kehittäminen ja seuraaminen on jatkuvaa. Kehittäminen on tulevaisuuteen suuntaavaa, uusia toimintatapoja omaksutaan ja kehitetään nopeasti. Jatkuva oppiminen ja osaamisen arviointi on kaikkien tapa toimia ja se osa työpaikan kulttuuria. Tyypillisenä käytäntönä on nopea jaettu oppiminen projekteista, mentorointitoiminta ja avainhenkilösuunnittelu.

  Pysähdy ja pohdi!

  • Kannustetaanko teillä henkilöstöä päivittämään osaamistaan?
  • Tarjotaanko mahdollisuuksia osallistua perehdytykseen, koulutukseen ja työssä oppimiseen?
  • Onko urapolut kuvattu? Ovatko urapolut henkilöstön tiedossa?
  • Kannustetaanko osaamisen kehittämiseen? Onko osaamisen kehittämiseen tarjolla vaihtoehtoisia muotoja?
  • Palkitaanko ”osaamisloikista”?
  • Onko jatkuva oppiminen osa työpaikan kulttuuria? Tuetaanko osaamisen arviointia?

  Työpaikoilla, joissa työhyvinvointiin panostetaan suunnitellusti ja pitkäjänteisesti, lisäpanostus näkyy tuottavuutena: ”eurosta viis”. Tulevaisuuden menestys rakennetaan yrityksissä osaamisen avulla.

  Vinkkejä osaamisen uudistamiseen:

  Tämä kirjoitus perustuu Työterveyslaitoksessa tehtyyn Työhyvinvointi paremmaksi-raporttiin, joka sisältää katsauksen työhyvinvoinnin tilaan suomalaisilla työpaikoilla. Raportti perustuu pääosin laajan Meadow-tutkimusaineiston (Measuring the Dynamics of Organisation and Work) tuloksiin. Kokonaiskuvaa on täydennetty Työ ja Terveys Suomessa -tutkimuksen ja Työolobarometrin havainnoilla. Raportti on toteutettu Työelämä2020 -hankkeessa, jossa kehitetään suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta.

  Lue koko raportti: Työhyvinvointi paremmaksi: Keinoja työhyvinvoinnin ja työterveyden kehittämiseksi suomalaisilla työpaikoilla (Julkari)

  11.12.2017