keskiviikkona 09. marraskuuta 2016

Joustavasti kohti työelämää

Keväällä aloitettua Combo-hankkeen kyselytutkimusta jatkettiin syksyllä ammattioppilaitoksissa uusien harjoittelijoiden voimin. Koska aloitimme aineistonkeruun syyskuussa, vierailimme vasta aloittaneissa sekä pidempään opiskelleissa ryhmissä ja pääsimme näkemään mielenkiintoista opiskeluarkea. Erityisesti aineistonkeruusta jäi mieleen ammattioppilaitosten joustavuus, ja luokissa vieraileminen sujuikin vaivattomasti ja lyhyelläkin varoitusajalla.

Joustavan toimimisen lisäksi ammattioppilaitokset tarjoavat mahdollisuuksia erilaisista taustoista tuleville ja eri elämäntilanteissa oleville opiskelijoille. Enimmillään yhdessä ryhmässä on saattanut olla 15 eri kansallisuuden edustajaa ja opiskelijoilla voi olla keskenään useampikin kieli, joilla kommunikoida. Opinnot tuovat yhteen myös hyvin eri-ikäisiä henkilöitä. Suurin osa tapaamistamme opiskelijoista on ollut 16–19-vuotiaita, mutta mukana on ollut keski-ikäisiäkin opiskelijoita. Tutkinnon suorittaminen voikin olla toisille peruskoulun jälkeinen ensiaskel kohti omaa työuraa, kun taas toiset ovat vaihtamassa alaa tai täydentämässä osaamistaan pitkänkin työuran jälkeen. Opetussisältöjen lisäksi ammattioppilaitokset tarjoavat siis myös vertaissuhteita, joita ei koulun ulkopuolella välttämättä muodostuisi.

Opiskelijoiden erilaiset taustat ja lähtökohdat näkyivät aineistonkeruun aikana esimerkiksi siten, että osa on tarvinnut apua ja enemmän aikaa kyselyyn vastaamiseen, kun taas toiset ovat täyttäneet kyselyn itsenäisemmin. Huomasimme myös, että jotkut meille itsestään selviltä tuntuvat kysymykset saattoivat aiheuttaa hämmennystä opiskelijoissa. Myös opiskelijoiden omat käsitykset erilaisuudesta nousivat esiin. Tutkimuksessa kysytään, onko vastaaja tuntenut itsensä erilaiseksi kuin muut. Monella opiskelijalla on ollut vahva näkemys siitä, että jokaisella on oikeus olla omanlaisensa.

Opiskelun moninaisuus ja joustavuus näkyvät myös siten, että opiskelu voi toteutua joustavan opetuksen ryhmässä, opiskelija voi sisällyttää töitään tutkintoon ja opinnoissa voi kokeilla yrittäjyyttä tai suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Aineistonkeruun suorittamiseen ammattioppilaitosten moniulotteisuus toi sekä mahdollisuuksia että haasteita. Opiskelijat ovat pystyneet irrottautumaan käytännönläheisistäkin opinnoistaan kyselyn täyttämiseen: kyselyä on täytetty esimerkiksi työhaalareissa tai perunoiden kiehuessa viereisessä keittiössä. Toisaalta joissain ryhmissä on ollut paljon poissaolevia opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä tehtäviä muualla, mistä johtuen kokonaisia ryhmiä ei ole ollut helppoa tavoittaa.

Opiskelijoiden ja opettajien kanssa käydyt keskustelut ovat antaneet vaikutelman, että joustavuus mahdollistaa nuoren omiin tarpeisiin ja tilanteisiin sopivan opiskelun. Toisaalta joustavuus lisää myös nuoren vastuuta omista opinnoistaan. Vaikka joustavassa ja dynaamisessa ympäristössä opiskelu opettaa työelämän kannalta keskeisiä taitoja, niin mielestämme opiskelijoille on tärkeää olla tarjolla riittävästi tukea ja ohjausta.

Ella Lautaniemi ja Johanna Malander

Kirjoittajat työskentelivät Combo-hankkeessa ja osallistuivat kyselyaineiston keruuseen toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyselyaineisto kerätään vuosina 2016 ja 2017.

9.11.2016