keskiviikkona 31. tammikuuta 2018

Kurkistus ammatillisten oppilaitosten maailmaan

Combo-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja parantaa heidän työelämänvalmiuksiaan. Hankkeessa on toteutettu kysely kahden toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille.

Kyselyssä on erityisesti oltu kiinnostuneita siitä, mitä opiskelijat itse ajattelevat työelämävalmiuksistaan sekä mitkä taidot ovat heistä tärkeitä työelämässä. Ensimmäiseen kyselyyn vuonna 2016 vastasi yli 2000 opiskelijaa. Syksyllä toteutimme kyselyn seurantavaiheen, johon osallistui noin 1100 nuorta.

Ensimmäisellä kerralla osallistuneiden nuorten tavoittaminen osoittautui haastavammaksi kuin mitä etukäteen ajattelimme. Useimmat opiskelijat olivat jakaantuneet uusiin ryhmiin suuntautumisvaihtoehtojensa mukaan. Näin ollen myös monien ryhmien ryhmänohjaaja oli vaihtunut. Monet opiskelijat olivat syksyn aikana työssä oppimassa ja osa oli saattanut jatkaa työtä kesätyöpaikassaan. Eräs opettaja kertoikin, että edistyneet opiskelijat saatetaan viedä käsistä työelämään ennen valmistumistaan. Oppilaitoskäynneillä saattoi olla läsnä vain murto-osa ryhmän opiskelijoista. Aineistonkeruun edetessä ilmeni myös, että varsin moni opiskelija oli keskeyttänyt opintonsa.

Opiskelijoiden kirjo on laaja

Oppilaitoskäynneillä tapaamani nuoret olivat mukavia, kohteliaita ja vaikuttivat kiinnostuneilta opinnoistaan. Osa opiskelijoista oli maahanmuuttajataustaisia ja heidän saattoi olla hankala ymmärtää joitain kyselylomakkeen kysymyksiä heikomman suomen kielen taidon vuoksi. Tutkimusavustajina pyrimme opastamaan nuoria hankalissa kohdissa. Vaikutti siltä, että osalla opiskelijoista oli paljon kavereita ja asiat muutenkin mallillaan. Siksi heitä saattoivat naurattaa kysymykset, joissa kysyttiin yksinäisyydestä tai siitä, onko tuntenut itsensä surulliseksi viime aikoina. Valitettavasti kaikkien nuorten kohdalla tilanne ei kuitenkaan näyttäytynyt yhtä myönteisenä.

Poissaolevien ja keskeyttäneiden opiskelijoiden joukkoon mahtuu varmasti niitä, jotka ovat löytäneet uuden opiskelupaikan, muuttaneet tai siirtyneet työelämään. Voi myös olla, että joidenkin poissaolojen ja keskeyttämisten taustalta löytyy jaksamattomuutta tai näköalattomuutta. Tehdyn kyselyn näkökulmasta onkin syytä pohtia, keitä kysely tavoitti: ovatko siihen vastanneet enimmäkseen ne nuoret, jotka ovat edelleen kiinni opinnoissaan. Sähköisellä kyselyllä ja postikyselyllä tavoitimme kuitenkin poissaolleita ja opintonsa keskeyttäneitä nuoria.

Osan opettajien puheista kuulsi huoli niistä nuorista, joita on haastava saada osallistumaan opetukseen ja saattamaan opintonsa loppuun. Muutama opettaja totesikin poissaolijoiden olevan se ryhmä, joka erityisesti tarvitsisi tukea. Eräs opettaja myös pohti, että juuri näitä nuoria olisi syytä tutkia, jotta heidän auttaminen onnistuisi paremmin.

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat näyttäytyivätkin lopulta hyvin moninaisena ryhmänä. Yksilölliset opintopolut ja vastuu omista opinnoista sopivat varmasti monelle opiskelijalle. Toisaalta osa nuorista vaikuttaa tarvitsevan vahvempaa ohjausta ja nimettyä ohjaajaa, joka tukisi ja kannustaisi heitä eteenpäin. Ammattiopinnot ovat yksi vaihe, jolloin on mahdollista tavoittaa nuoria, jotka voivat olla vaarassa syrjäytyä. Tähän kohtaan on syytä panostaa ja huomioida erilaiset opiskelijat, heidän tarpeensa ja valmiutensa. On selvää, että oppilaitosympäristön ohella nuorten tukemiseksi tarvitaan monenlaista toimintaa sekä eri toimijoiden yhteistyötä.

31.1.2018