keskiviikkona 18. huhtikuuta 2018

Jokainen voi vahvistaa omaa ja muiden osallisuutta monikulttuurisella työpaikalla: Kysy, kannusta, uskalla ja osallistu!

Työpaikat ovat erityisen hyviä paikkoja tutustua ihmisiin, joihin ei muuten ehkä tutustuisi, kuten eri kulttuureista tulleisiin. Tutkimuksista tiedetään, että eri ryhmien jäsenten kohtaaminen ja kanssakäyminen vähentävät ryhmien välisiä ennakkoluuloja. Ennakkoluulojen väheneminen puolestaan lisää todennäköisyyttä ryhmien välisten myönteisten suhteiden syntymiseen. Kun työpaikalla on työntekijöitä eri kulttuureista, pitäisi siis hyviä kulttuurirajojen ylittäviä työtoverisuhteita syntyä.

Hyvät ja luottamukselliset suhteet työpaikalla ovat tärkeitä sekä työntekijöiden hyvinvoinnille, työpaikan toimintatapojen omaksumiselle, että työntekijöiden mahdollisuudelle osallistua aktiivisina toimijoina työn ja työpaikan yhteiseen kehittämiseen. Mutta onko kaikilla tasavertaiset mahdollisuudet osallisuuteen taustasta riippumatta? Ovatko eritaustaiset työntekijät tekemisissä toistensa kanssa?

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että osalla monikulttuurisista työpaikoista ei juuri esiinny läheisiä kieli- ja kulttuurirajojen ylittäviä työverisuhteita. Näillä työpaikoilla ollaan tekemisissä lähinnä samaan kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien kanssa. Jos työyhteisössä syntyy tällaisia suljettuja ryhmiä, joiden jäsenet välttävät kanssakäymistä muiden kanssa, yhteistyö vaikeutuu ja viihtyvyys kärsii.

Työpaikat ovat kuitenkin erilaisia ja monella kulttuurisesti monimuotoisella työpaikalla syntyy läheisiä työtoverisuhteita. Siihen, millainen sosiaalinen todellisuus työpaikalle muotoutuu, vaikuttaa moni asia: Miten työ ja yhteistyö organisoidaan? Millainen johdon monikulttuurisuusstrategia on? Onko työpaikalla toimivia monikulttuurisuutta tukevia käytäntöjä? Millaista työkulttuuria esimies tukee? Oleellista on myös jokaisen työntekijän oma suhtautuminen työpaikkaan ja työtovereihinsa.

Työpaikat tasavertaisuuden edistäjiksi

Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla -tutkimushankkeessamme olemme tutustuneet kahden elintarviketeollisuuden työpaikan monikulttuuriseen arkeen. Näillä työpaikoilla oli hyviä ja toimivia työtoverisuhteita eri kulttuureista tulleiden työntekijöiden kesken. Osa pitkäänkin Suomessa asuvista ulkomaista syntyperää olevista kertoi, että ennen nykyistä työpaikkaa, he eivät olleet tutustuneet lähemmin yhteenkään suomalaissyntyiseen ihmiseen, mutta nyt heillä oli läheisiä suomalaissyntyisiä työtovereita. Työpaikoilla maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin suhtauduttiin lähtökohtaisesti tasavertaisina työntekijöinä, ei kulttuurinsa edustajina.

Kuitenkin niin esimiehet kuin työntekijätkin toivat esiin, että kulttuurierot yhdistettynä kieliongelmiin aiheuttivat toisinaan yhteentörmäyksiä. Oleellista on, ettei yhteentörmäyksistä ja väärinkäsityksistä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, vaan lähdetään avoimin mielin rohkeasti ja ratkaisuhakuisesti selvittelemään niitä. Kannattaa kysyä ja kuunnella. Haastattelemamme työntekijät toivat myös esiin, että eri kulttuureista tulleisiin työtovereihin tutustuminen edellyttää tavanomaista enemmän rohkeutta ja ennakkoluulotonta asennetta, etenkin jos yhteistä vahvaa kieltä ei ole.

Kieltä oppii parhaiten heittäytymällä rohkeasti keskusteluun, vaikka kielitaito olisi aluksi hyvinkin puutteellinen. Tässä muiden työtovereiden ja esimiehen kannustus ja tuki ovat keskeisiä, koska joistakin kulttuureista tulleille omien ajatusten esiin tuominen ja oma-aloitteisuus voivat tuntua vieraalta.

Hyvällä työpaikalla jokaisen tulisi voida kokea olevansa osallinen ja osallistua työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Monikulttuurisella työpaikalla tukea osallisuuteen saatetaan tarvita hieman tavallista enemmän.

Siispä: Kysy, kannusta, uskalla ja osallistu!

Tulosta juliste työpaikkasi seinälle:

Juliste suomeksi
Juliste englanniksi

     

18.4.2018