tiistaina 04. heinäkuuta 2017

Perhemyönteinen toimintakulttuuri tukee henkilöstön työhyvinvointia – esimiehillä keskeinen rooli

Meillä kaikilla on työn ohella myös muu elämä. Pidämme edelleen työtä erittäin tärkeänä elämänalueena, mutta perheen ja vapaa-ajan arvostus suhteessa työhön on suomalaisilla työssäkäyvillä kasvanut. Usein työ ja muu elämä limittyvät helposti toimivaksi arkipäivän kokonaisuudeksi. Toisinaan kuitenkin tarvitaan enemmän tai vähemmän sovittelemista.

Hyvään johtamiseen kuuluu ymmärtää erilaiset elämäntilanteet ja ihmisten erilaiset työn ulkopuolisen elämän tarpeet. Työn ja muun elämän yhteensovittamista voidaan tukea ja edistää hyvän arjen mahdollistamiseksi. Keinot tähän on helposti löydettävissä ja toteutettavissa: oleellista on työpaikan myönteinen kulttuuri. Myönteisessä työkulttuurissa perheestä ja muusta elämästä saa puhua ja ne nähdään tärkeiksi työntekijän hyvinvoinnin ja siten myös yrityksen tuloksen kannalta. Arvot ja strategialinjaukset ovat tärkeitä, mutta eivät yksistään tee työpaikasta kulttuuriltaan myönteistä, vaan työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytännöt on tuotava osaksi koko organisaation toimintaa.

Esimiehet ovat avainasemassa

Esimiehillä on keskeinen rooli yhteensovittamisen kysymyksissä. Heidän on tärkeä ennakoida ja tunnistaa omalla työpaikalla tyypilliset yhteensovittamista vaativat tilanteet ja rakentaa niitä varten sopivia toimintatapoja ja johtamiskäytäntöjä. Esimiehet ovat avainasemassa, kun joustoja hyödynnetään työnteon kärsimättä. He luovat omalla toiminnallaan vahvasti sitä ilmapiiriä, jolla muuhun elämään suhtaudutaan: nähdäänkö se voimavarana, joka säteilee työhön myönteisesti ja on keskeinen osa työkyvystä huolehtimista?

Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työntekoon -projektissa toteutettiin esimiesvalmennuksia erilaisilla työpaikoilla seitsemässä eri organisaatiossa vuoden 2017 aikana. Työ@Elämä -esimiesvalmennuksessa teemoina olivat yhteensovittamisen hyödyt, oman ja muiden organisaatioiden hyvät käytännöt, työyhteisön näkökulma, esimiestyön haastavien tilanteiden ja niiden ratkaisujen pohtiminen sekä yhteensovittamisen kysymysten sisällyttäminen osaksi arjen esimiestyötä.

Sotelaisilla on omat yhteensovittamisen haasteensa

Sote-työpaikoilla yhteensovittamisen osalta esiin nousivat mm. vuorotyön haasteet, osa-aikaisten työntekijöiden töiden järjestelyt sekä haastavat työyhteisötilanteet. Esimiehiä pohdituttivat myös työuran tienhaaratilanteet sekä työroolin ja tehtävien muutokset, jotka saattavat vaatia aiempaa enemmän järjestelyjä työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi (esim. tavoitettavuus, matkustamisen lisääntyminen tai työvuoromuutokset). Nämä kysymykset nousevat ajankohtaisiksi myös tulevassa sote-muutoksessa.

Valmennukseen osallistuneet esimiehet kokivat erityisen hyväksi yhteiset pohdinnat ja harjoitukset tämän teeman äärellä. Vertaistukea ja kokemusten vaihtamista erilaisista tilanteista ja haasteista pidettiin antoisana.

Onnistuneesta yhteensovittamisesta hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja: se tukee työkykyä, edistää työntekijöiden motivaatiota ja vahvistaa sitoutumista. Työtehtävien sujuva hoitaminen ja tehokkuuden paraneminen vaikuttavat työn tulokseen ja tuottavuuteen sekä työhyvinvointiin. Myös työnantajan houkuttelevuus kasvaa työpaikan myönteisen kulttuurin myötä.

Lisää tietoa:

Työ @ elämä – Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi

4.7.2017