perjantaina 20. huhtikuuta 2018

Työ, terveys ja teknologia

Uudet teknologiat voivat tuottaa merkittäviä edistysaskelia uusissa ja perinteisissä työterveyden kysymyksissä. Jotta uusi teknologia saadaan vauhdittamaan vaikuttavaa työterveystoimintaa, on hyvä huomioida myös uuteen teknologiaan liittyvät haasteet. Toivottu kehitys saadaan aikaan työterveyden ekosysteemiä kehittämällä sekä yhdistämällä työterveyden ja teknologian asiantuntemusta.

Digitalisaation myötä perinteisten aineistolähteiden ohella käytössä on uudenlaisia laajoja tietoaineistoja. Digitaaliset työvälineet itsessään, sekä niihin kytkeytyvät sensorit tuovat uudenlaista työhön liittyvää dataa.

Teknologia voi lyhentää viivettä työkyvyn alenemisen uhan havaitsemisen ja toimenpiteiden käynnistämisen välillä, jos esimerkiksi yleistyvät hyvinvointilaitteet onnistutaan kytkemään saumattomasti työkyvyn tuen prosesseihin.

Työkyvyn tuen prosesseja on mahdollista automatisoida niin, että esimerkiksi unohduksen, osaamisen tai motivaation puutteen vuoksi tärkeät työkyvyn tukemisen tai työturvallisuuden edistämisen toimenpiteet eivät jää tekemättä. Työntekijä tai esimies voi jatkossa yhä useammin saada tukea virtuaaliselta kumppanilta.

Tekoälyä hyödyntämällä voidaan aikaansaada aikaisempaa tarkempia ennusteita sekä toiminnan ohjausta.

Haasteet on hyvä tunnistaa

Työkykyyn ja työterveyteen vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden ohella merkittävästi työyhteisö, työpaikka ja yhteiskunnalliset olosuhteet. On tärkeää, että kehitetään teknologioita, jotka eivät rajoitu pelkästään yksilöiden mittaamiseen.

Tällä hetkellä käytössämme on paljon teknologiaa, jolla päästään mittaamaan stressiä, unta ja palautumista. On tarpeen, että teknologiaa voidaan hyödyntää yksilön mittaamisen ohella myös työhön liittyvien tekijöiden mittaamiseen.

Työkyky ja työhyvinvointi ovat monialaisia käsitteitä. Työkykyyn kuuluu terveyden ohella muun muassa osaaminen, arvot, motivaatio sekä työpaikan olosuhteet. Työkyvyn ja työterveyden monisyisyyttä ei ole mahdollista mitata yhdellä fiiliskysymyksellä.

Työterveyden alalla menetelmät ja työkalut ovat perinteisesti perustuneet vaikuttavuuden ja validiteetin tieteelliseen tarkasteluun. On olennaista, että uusiin teknologioihin pohjautuvien menetelmien ja työkalujen vaikuttavuus ja luotettavuus arvioidaan.

Tieteelliseen näyttöön liittyy läpinäkyvyys. Työterveyden alalla perinteisten mittareiden sisällöt ja laskentakaavat ovat olleet läpinäkyviä ja avoimesti arvioitavissa. Algoritmipohjaisten sovellusten yleistyessä kaivataan jatkuvuutta läpinäkyvyydelle.

Teknologisiin innovaatioihin liittyy myös eriarvoisuuden kasvun mahdollisuus. Esimerkiksi kuluttajilla yleistyvät hyvinvointilaitteet eivät välttämättä ole niiden väestöryhmien käytössä, jotka niistä eniten hyötyisivät. Samoin on mahdollista, että pienemmät organisaatiot eivät pysty investoimaan työterveysteknologiaan samalla tavalla kuin suuret.

Luottamuksen säilyttäminen on keskeistä kaikessa työelämän kehittämistoiminnassa. Pelisäännöt uuden teknologian käyttämiselle tulee sopia yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Uuden teknologian sekä niihin kytkeytyvien palvelujen pitää tuottaa turvallisuutta, terveellisiä työoloja sekä tuottavuutta.

Tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta huolehtiminen on datalähtöisen työterveyden kehittämisen ehdoton edellytys. Teknologian kehittyessä ja työelämän muuttuessa on myös hyvä pohtia, onko tietosuojaa koskeva säännöstö ajan tasalla, kun halutaan parantaa työelämän olosuhteita.

Tarvitaan työterveyden ekosysteemin kehittämistä

Myös työterveyden kehittämisen toimintaympäristö muuttuu. Alalla on uusia toimijoita, kuten teknologiayrityksiä. Perinteiset toimijat muuttavat omaa toimintaansa ja palvelujaan.

Nykypäivänä ei oikeastaan ole toimijoita, joilla yksin olisi hallussaan kaikki tarvittava osaaminen tai optimaalinen kehitysympäristö. Kokeilut ja alalle yhteisten kehityskysymysten ratkaiseminen edellyttää yhdessä tekemistä.

Siksi tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä ja koko työterveyden ekosysteemin kehittämistä. Nämä ovat tavoitteena Työterveyslaitoksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n 12.4.2018 julkistamassa strategisessa kumppanuudessa.

Aloitettavassa yhteistyössä pyritään hyödyntämään edellä esiteltyjä mahdollisuuksia ja välttämään esiin nostettuja haasteita. Kehittämiseen kutsutaan laajasti eri osapuolia mukaan. Näin varmistetaan se, että teknologiasta saatavat hyödyt saadaan tukemaan työterveydelle asetettuja kansallisia tavoitteita.

 

Pauli Forma puhuu aiheesta Työntekijän hyvinvointi organisaation päätöksenteon tukena – Quantified Employee -seminaarissa 25.5.2018. Tule mukaan!

20.4.2018