keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016

Verkostot nuorten työelämävalmiuksien kartuttamisen tukena

Nuorten työelämävalmiuksien vahvistaminen on noussut keskeiseksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi. Hyvät työelämätaidot ja -valmiudet sujuvoittavat nuorten tietä koulusta töihin. Sujuvat ja nopeat siirtymät työelämään on asetettu myös hallitusohjelman tavoitteeksi.

Miten nuorten työelämävalmiuksia ja -taitoja voisi sitten edistää? Tähän tarvitaan nuorten parissa toimivien tahojen – oppilaitosten, vapaa-ajantoimijoiden sekä työelämätoimijoiden – välistä saumatonta yhteistyötä. Uskon, että monialaisten verkostojen avulla voidaan vahvistaa nuorten valmiuksia kohti työelämää.

Mutta millaista on tämänhetkinen yhteistyö niiden tahojen välillä, jotka tavoittelevat nuorten parempia työelämävalmiuksia ja työllistymistä? Mitkä ovat tämänhetkisen yhteistyön suurimmat haasteet? Miten eri toimijoiden välistä yhteistyötä voidaan edistää? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Työterveyslaitoksen Combo-hankkeen tammikuussa toteuttamassa verkkokyselyssä, joka oli suunnattu nuorten parissa toimiville asiantuntijoille. Kyselyyn vastasi lähes 600 nuorten parissa toimivaa asiantuntijaa tai nuorta.

Kyselyssä tulokset osoittivat, että yhteistyötä eri tahojen välillä tulee lisätä. Tämän hetkinen yhteistyö nähtiin sirpaleisena ja osin päämäärättömänä. Yhteistyön tulisi olla tavoitteellisempaa. Myös kasvokkaista vuorovaikutusta kaivattiin, pelkkää verkossa toimimista ei nähty riittävänä. Samaten tuotiin esille tarve uusille ja kokeilevillekin yhteistyömuodoille: työelämän muutokset edellyttävät uusia keinoja myös nuorten työelämävalmiuksien edistämiseen.

Kyselyssä nuorten työelämävalmiuksien ja työllistymisen edistämisen keinoista eniten puhuttiin nuorille suunnatuista koulutuksista ja valmennuksista sekä työelämään tutustumisesta esimerkiksi yritysvierailujen muodossa. Myös erilaiset työelämävierailijat kouluissa ja nuorisotaloilla, nuorten työpajatoiminta sekä yrittäjyyteen kannustaminen tuotiin esiin. Vastaajien mukaan kesätyöt ja itsetuntemuksen lisääntyminen ovat nuorille hyödyllisimpiä työelämävalmiuksien kartuttamisen kannalta.

Kaiken työelämävalmiuksia vahvistavan toiminnan osalta kyselyssä tuotiin vahvasti esille nuorten mielipiteiden ja ideoiden aito hyödyntäminen uusia yhteistyömuotoja suunniteltaessa. Nuorille suunnatuissa toimintamuodoissa olisi hyvä huomioida niiden vuorovaikutuksellisuus ja kokemuksellisuus. Toiminnan rakenteiden tulisi olla kevyitä ja joustavia – sellaisia, joihin nuorten on helppo tulla mukaan.

Nuorten työelämävalmiuksien kehittämisessä olennaista on uusien yhteistyömuotojen sisäänrakentaminen nuorten olemassa oleviin toimintaympäristöihin. Keskeistä on pyrkiä liittämään uudenlaiset yhteistyön muodot osaksi kunkin organisaation toimintaa, jotta toiminnasta tulee pysyvää ja vaikuttavaa, ja joka voi siten heijastua nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin. Uskotko sinä pystyväsi omassa työssäsi tarttumaan tähän haasteeseen nuorten työelämävalmiuksien edistämiseksi?

Auli Airila

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen tutkija, joka työskentelee projektipäällikkönä Combo-hankkeessa, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien edistäminen. Hankkeessa nuorten työelämävalmiuksia edistetään mm. toteuttamalla ammattikirjastotapahtumia nuorten työpajoilla, nuorisotiloilla ja kirjastoissa. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

30.3.2016