18.11.2016

Ehkäisevän työterveyshuollon (KL I) etäpalveluista voidaan maksaa työterveyshuollon korvausta 1.1.2017 alkaen. Poikkeuksena tähän on työpaikkaselvitykseen kuuluva työpaikkakäynti, joka on lähtökohtaisesti tehtävä fyysisenä käyntinä työpaikalla. Etäpalveluna annetuista työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluista (KL II) on maksettu työterveyshuollon korvausta 1.3.2016 alkaen.

Korvaamisen edellytykset

Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista voidaan maksaa työterveyshuollon korvausta, jos niiden toteuttamisessa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteistyössä laatimaa ohjetta. Myös muiden korvaamisen edellytysten tulee täyttyä.

Etäpalvelujen järjestämisestä tulee sopia kirjallisesti työterveyshuollon palveluntuottajan, työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken.Työterveyshuollon asiakirjoihin tulee kirjata, että asiakas on antanut suostumuksensa etäpalveluun. Suostumuksen voi antaa joko suullisesti tai kirjallisesti.

Työterveyshuollon ammattihenkilö tai asiantuntija arvioi tapauskohtaisesti, voiko palvelun toteuttaa etäpalveluna työterveyshuollon käytäntöjen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Asiakkaalle tulee aina antaa mahdollisuus halutessaan tulla perinteiselle vastaanotolle.

Etäpalveluille omat koodinsa

Korvaamisen edellytys on lisäksi, että etäpalveluista saadaan tiedot (toimintatiedot ja kustannukset). Tätä varten palveluntuottajantietojärjestelmässä ja hinnastossa on oltava etäpalveluille omat koodinsa. Kela voi pyytää työnantajalta tai yrittäjältä erittelyn etäpalveluista käsitellessään työterveyshuollon korvaushakemuksia. Erittelyä voidaan pyytäämyös tarkastustoiminnan yhteydessä.

Korvauksen hakeminen

Etäpalvelut kirjataan työterveyshuollon korvaushakemuksessa samoihin kohtiin kuin muiden vastaavien palvelujen toimintatiedot ja kustannukset. Työterveyshuollon palveluntuottaja vastaa siitä, että työnantaja- ja yrittäjäkohtaisiin korvaushakemuksiin ei kirjata niitä ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelujen kustannuksia, jotka ovat syntyneet ennen1.1.2017.

Lisätietoja

>> Ohje ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista on valmistunut  STM:n tiedote 9.11.2016

>> Ohje ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista ja niiden kriteereistä (pdf)

>> Tiedote Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus terveydenhuollossa annettavista etäpalveluista (pdf)

>> Potilaille annettavat terveydenhuollon etäpalvelut (Valvira.fi)

>> Työterveyshuollon sairaanhoitona korvataan myös etäpalvelua Kelan tiedote 4.5.2016:

Kela, Etuuspalvelujen tulosyksikkö: tth@kela.fi