13.11.2019

Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja työhön osallistuvat aktiivisesti mm. Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Alle on listattu ensimmäisen vuoden keskeisimpiä tuotoksia.

Tutkittua tietoa sisäilman terveysvaikutuksista

Väestön käsityksiä ja tietoja sisäilmaan liittyvistä terveysvaikutuksista on selvitetty ensimmäistä kertaa

Kansalaisten käsityksiä ja tietoja sisäilmaan liittyvistä terveysvaikutuksista on selvitetty ensimmäistä kertaa väestökyselyn avulla. Tietoa hyödynnetään ohjelman seurannassa sekä esimerkiksi tiedon tuottamisen ja viestinnän suunnittelussa.
Lisätietoa väestökyselystä ja raportit (THL)

Sisäilmasta on koottu tietoa verkkosivuille kansalaisten, oireilevien sekä ammattilaisten käyttöön

Sisäilma-aihesivustot (THL, Työterveyslaitos) on uudistettu, ja verkkoon on tuotettu runsaasti uutta tietoa kansalaisten, oireilevien ja ammattilaisten käyttöön.
THL:n verkkosisällöt sisäilmasta
Työterveyslaitoksen verkkosisällöt sisäilmasta

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi

Terveydenhuollon ammattilaisista koostuva asiantuntijaryhmä koolle

Jotta terveydenhuollossa osattaisiin paremmin auttaa sisäympäristöissä oireilevia ihmisiä, osana ohjelmaa on koottu terveydenhuollon ammattilaisista koostuva asiantuntijaryhmä. Potilaiden hoidon kehittämiseksi on Suomessa useita hankkeita vireillä. Esimerkiksi Helsingin yliopistollisen sairaalan yhteyteen on perustettu sisäilmakeskus, jota tukee juuri perustettu toiminnallisten häiriöiden poliklinikka.
Terveydenhuollon ammattilaiset koolle – sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa tehostetaan (THL:n tiedote 11.9.2019)

Koulutus perusterveydenhuollon ammattilaisille pilottivaiheessa

Perusterveydenhuollon ammattilaisille on suunniteltu sisäilma-aiheinen koulutus ja sen pilotointi on nyt käynnissä. Koulutuksen suunnittelun pohjaksi Filha ry teki keväällä selvityksen terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeista.

Lääkärin käsikirjaan tietoa sisäilman terveysvaikutuksista

Terveydenhuollon ammattilaisille on tuotettu tietoa sisäympäristöön liittyvistä epäpuhtauksista ja niiden terveysvaikutuksista Lääkärin käsikirjaan. Ajantasainen tutkittu tieto tukee terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja potilaiden hoitoa.

Potilasnäkökulma mukaan järjestöyhteistyön avulla 

Ohjelmassa mukana olevien järjestöjen kanssa suunnitellaan sisäilman terveys- ja hyvinvointikysymyksiin liittyvää viestintää (mm. Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Filha ry). Järjestöt ovat keskeisessä roolissa tuomassa potilaiden näkökulmaa ja kokemuksia osaksi ohjelmaa.

Toimintamalleja rakennusten ongelmatilanteiden selvittelyyn

Rakennusten ongelmatilanteiden ratkaisuun tuotetaan tiivistettyjä ja havainnollisia toimintamalleja

Rakennusten ongelmatilanteiden selvittämiseen tuotetaan uusia tiivistettyjä ja havainnollisia ohjeistuksia ja prosessikuvauksia yhteistyössä mm. kuntien kanssa. THL ja Työterveyslaitos kehittävät parhaillaan toimintamalleja yhdessä Terveet tilat 2028 -hankkeen kanssa.
Terveet tilat 2028 -hanke (Valtioneuvoston kanslia)

Uusi sisäilmakysely oppilaille on otettu käyttöön

Kuntien käyttöön on kehitetty THL:ssä uusi oppilaiden sisäilmakysely. Sähköisen kyselyn avulla voidaan selvittää koulun sisäympäristön koettua laatua ja oppilaiden oireilua. Tuloksia voidaan käyttää yhtenä työvälineenä koulun sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja seurannassa.  Oppilaiden sisäilmakysely on tehty jo yli 450 koulussa, yhteensä yli 40 kunnasta. Kyselyihin on vastannut yli 60 000 oppilasta.
Lisätietoa oppilaiden sisäilmakyselystä (THL)
Koulujen väliset erot sisäilmakyselyissä ovat pääosin pieniä – oppilaat raportoivat jonkin verran oireita kaikkialla (THL:n tiedote 10.4.2019)

Sisäilmakyselyiden käytöstä ongelmatilanteiden selvittelyssä tuotettu lisää tutkimustietoa

Osana ohjelmaa on selvitetty sisäilmakyselyjen käytettävyyttä ja epävarmuuksia rakennusten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Selvityksen mukaan sisäilmakyselyissä raportoitua oireilua ei voi käyttää suoraan rakennuksen sisäilman epäpuhtauksien mittarina, mutta käyttäjien kokemukset antavat arvokasta lisätietoa tilanteen arviointiin.
Tutkimus: Tietoisuus ja huoli sisäilmaongelmista lisäävät oireiden raportointia koulujen sisäilmakyselyissä (THL:n tiedote 5.6.2019)

Mineraalikuidut toimistoympäristöissä

Työterveyslaitos selvittää teollisten mineraalikuitujen esiintymistä, kuiduille altistumisen arviointia ja terveysvaikutuksia sekä päästöjen hallintaa toimistotyyppisissä työtiloissa. Raportti ilmestyy alkuvuodesta. Myös muiden tekijöiden esiintymistä ja terveysvaikutuksia tullaan selvittämään.

Ratkaisujen kehittäminen työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä

Työterveyslaitos kehittää toimintamalleja työpaikoille sisäilmaongelmien ratkaisuun työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyöhön. Toimintamallien tavoitteena on tukea työntekijöiden työ- ja toimintakykyä, kehittää yksilöllisiä ratkaisuja työn tekemiseen sekä mahdollistaa työssä jatkaminen.

Sisäilmastoseminaari ja työpajat 

Sisäilmayhdistys on järjestänyt vuosittain Sisäilmastoseminaareja sekä Sisäilmapaja-seminaareja tiedon ja toimintamallien jakamiseksi. Lisäksi Sisäilmastoseminaarin yhteydessä on järjestetty jo kaksi kertaa Terveet Tilat 2028 -ohjelman kanssa avoin työpaja sisäilma-alan ammattilaisille. Lisäksi asumisen ja rakentamisen messujen sisäilmainfopisteillä on jaettu tietoa rakennusten kunnon selvittämisestä ja ohjattu oikean tiedon lähteille yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Ohjelma esillä kotimaassa ja kansainvälisesti

Kansainvälinen ISES/ISIAQ-kokous Liettuassa

Ohjelmaa esiteltiin kansainvälisessä ISES ISIAQ -kokouksessa Liettuassa, missä kuultiin myös muiden maiden kokemuksia sisäilmatilanteista ja niiden ratkaisuista. Kansainvälisen kiinnostuksen vuoksi THL tekee ohjelmasta myös englanninkielisen raportin.
ISES ISIAQ -kokouksen sivut

Sisäilmastoseminaari 2019

Ohjelmaa on esitelty Sisäilmastoseminaarissa 2019, useissa muissa tilaisuuksissa ja asiantuntijoiden kirjoittamissa artikkeleissa.

Lisätietoja

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028
THL

Jussi Lampi
ylilääkäri
THL
p. 029 524 7970
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Anne Hyvärinen
tutkimusprofessori
THL
p. 029 524 6364
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Juha Pekkanen
professori
THL ja Helsingin yliopisto
p. 029 524 3638
etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Katja Tähtinen
vanhempi asiantuntija
Työterveyslaitos
p. 050 467 0369
etunimi.sukunimi(at)ttl.fi

Tuula Vasankari
pääsihteeri, työelämäprofessori, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Filha ry ja Turun yliopisto
p. 050 545 0589
etunimi.sukunimi(at)filha.fi

Sari Mäki
asiantuntija
Hengitysliitto
p. 040 669 2207
etunimi.sukunimi(at)hengitysliitto.fi

Mervi Ahola
toiminnanjohtaja
Sisäilmayhdistys ry
p. 050 584 8442
etunimi.sukunimi(at)sisailmayhdistys.fi