25.4.2018

HUS:ssa työturvallisuutta on kehitetty useita vuosia. Nyt tavoitteena on saada iso joukko henkilökuntaa osallistumaan työturvallisuuskoulutukseen uudella ja mahdollisimman helpolla tavalla. Verkkokoulutuksen avulla erityisesti HUS:n lähes tuhannelle työturvallisuusvastuussa olevalle esimiehelle tarjotaan mahdollisuus paneutua ja pohtia työturvallisuutta omassa johtamistyössään.

– Meillä on ”suuntana maailman kärki”, sillä HUS on saanut Nolla Tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksen III vuodelta 2017, ensimmäisenä julkisen alan organisaationa.  Tavoite on edelleen parantaa turvallisuustasoamme, ja tässä verkkokoulutus antaa lisäpontta, toteaa HUS:n työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist.

Käynnistys pilottikoulutuksella

Verkkokoulutusyhteistyö käynnistettiin pilottikoulutuksella, jonka palaute kannusti jatkamaan. Pilottiin osallistuneista esimiehistä lähes jokainen suositteli koulutuksen sisältöjä myös kollegoilleen. Muina sopivina kohderyhminä pidettiin työsuojeluvaltuutettuja ja työsuojelupäälliköitä, yksiköiden työsuojelupareja sekä tiimivastaavia. Koulutussisältöjen nähtiin sopivan kaikille työntekijöille.

Pilottiosallistujat arvostivat mahdollisuutta opiskella itselle sopivina ajankohtina sekä koulutuksen monipuolista ja käytännönläheistä sisältöä. Verkkomoduulit ja niiden tehtävät sekä palauttivat turvallisuusasioita mieleen että herättivät uusia ajatuksia omassa esimiestyössä huomioitavista näkökulmista.

Koulutuksesta sai hyviä ideoita työyksikön turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamiseen sekä ajattelemisen aihetta ennakointiin.

Koulutus vei minut mennessään – opin, palautin mieleen, hyödyin oikeasti.

Pilottikoulutuksen palautteen perusteella valittiin, miten verkkomoduuleja räätälöidään nimenomaan HUS:n osallistujille sopiviksi. Sisältöjä muokatessa esimerkiksi riskien arvioinnin periaatteisiin yhdistettiin työpaikan omia ohjeistuksia. Koulutus liitettiin HUS:n Moodle-oppimisympäristöön, ja ensimmäiset opiskelijat aloittivat opiskelun maaliskuussa.

Tukea esimiestyöhön

Esimiehet vastaavat työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista työpaikalla, eikä työsuojeluhenkilöstö, kuten usein luullaan. Esimiehet eivät kuitenkaan aina tunnista vastuutaan tai heiltä puuttuu tietoa ja tehokkaita työkaluja vastuun kantamiseen. Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus on kehitetty selkeyttämään kaikille esimiestehtävissä toimiville heidän rooliaan työturvallisuusasioissa sekä tukemaan käytännön johtamistyötä.

Verkko-opintoina suoritettava koulutus sopii esimiestyön arkeen, kun opiskelu on palasteltavissa omien aikataulujen mukaan joustavasti. Itsenäistä verkko-opiskelua voidaan täydentää työpaikan yhteisellä työpajalla, jossa sisältöjä syvennetään keskustelemalla oman organisaation käytännöistä.

Lisätietoja

Työterveyslaitos
Asiantuntija Riikka Pajala
030 474 2080
riikka.pajala@ttl.fi

HUS, Yhtymähallinto
Työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist
040 837 2700
cenita.blomqvist@hus.fi

www.ttl.fi/verkkokoulutus