Rekisterinpitäjä

Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki
PL 40, 00032 Työterveyslaitos
puh. 030 4741 (vaihde)

Yhteyshenkilö

Johtava asiantuntija, dosentti Jaana Laitinen
Työterveyslaitos (Aapistie 1, 90220 Oulu, Huom! 1.8.2021 alkaen Hoitajanrinne 1)
90032 Työterveyslaitos
Sähköposti: jaana.laitinen@ttl.fi
Puh. 046 851 4426

Tietosuojavastaava

Sähköposti tsv@ttl.fi
Puh. 030 474 2429

Tutkimusrekisteri

Hyvä veto -tutkimus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

Hyvä veto -tutkimushankkeessa tutkitaan ja kehitetään vanhuspalvelutyön alan vetovoimaisuutta, parannetaan työhyvinvointia ja työkykyä sekä pidennetään työuria. Tavoitteisiin pyritään kehittämällä valmentavaa johtamista, eettistä organisaatiokulttuuria ja työuran hallintaa eri-ikäisillä sekä vahvistamalla tietopohjaa. Tutkimustietoa käytetään sote-henkilöstön työhyvinvointia edistävien ratkaisujen kehittämisessä ja tutkimisessa.

Käsittelyn oikeusperuste:

Tutkittavan suostumus, joka pyydetään kirjallisesti ennen aineiston hankintaa tutkittavilta. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja ne tulevat ainoastaan tämän tutkimuksen tutkijaryhmän tietoon ja käyttöön. Laki velvoittaa tutkijat vaitioloon yksittäistä vastaajaa koskevissa asioissa.

Rekisterin tietosisältö/ henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja osallistuvien organisaatioiden henkilöstöstä:

  • Yksilötiedot (nimi, henkilötunnus, ammatti, kustannuspaikka, työpaikan nimi, työsähköpostiosoite)
  • teemahaastattelujen yksilöiltä ja työpajojen sekä arviointityöpajojen ääninauhoitteet liittyen eettisen organisaatiokulttuurin rakentumiseen, valmentavaan johtamiseen sekä nuorten ja ikääntyvien työntekijöiden kokemiin voimavaroihin ja työn merkitykseen sote-alalla.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tutkimusaineisto arkistoidaan Työterveyslaitoksen  tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti pysyvästi henkilötietojen kanssa Työterveyslaitokselle.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeudet ovat pääsy tietoihin, tietojen oikaiseminen ja käsittelyn rajoittaminen sekä suostumuksen peruuttaminen. Lisätietoa näistä löytyy www.ttl.fi/tietosuojakaytanto-tyoterveyslaitoksessa.

Ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta tehdään rekisterin yhteyshenkilölle. Peruutuksen jälkeen tiedot poistetaan aineistosta (mikäli se on teknisesti mahdollista) ja siirretään välittömästi arkistoon. Kuitenkaan siihen mennessä tapahtuneen käytön pohjalta tehtyjä tieteellisiä analyysejä ei pystytä peruuttamaan.

Mikäli yksikin peruuttaa suostumuksensa työpajan ryhmäkeskustelun äänitteen käytöstä tutkimuksessa, kyseistä äänitettä ei käytetä tutkimusaineistona. Jo tehdyistä litteraatioista poistetaan suostumuksen peruuttaneen tunnistettavissa olevat osuudet. Tehdyt analyysit perumme siltä osin kuin se on teknisesti mahdollista.

Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitokselle lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena toimittamalla sen Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien arviointi

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit:

  • yksittäisen henkilön tunnistaminen
  • arkaluonteinen tieto vuotaa ulkopuolisille

Tietosuojan toteutuminen varmistetaan käsittelemällä henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti. Haitan todennäköisyys on kaukainen ja riski matala.