17.10.2018

Kemiallisten tekijöiden arvioiminen vaatii perehtymistä ja osaamista, jota erityisesti pienissä yrityksissä voi joskus olla liian vähän. On tärkeää muistaa, että tarkkoja, työtehtäväkohtaisia riskinhallinta- tai suojainohjeita ei voi antaa ennen kuin työpaikalla on toteutettu riittävän yksityiskohtainen vaarojen tunnistus ja niiden aiheuttamien riskien arviointi.

Riskien terveydellisen merkityksen arvioimisessa avainasemassa on työterveyshuolto, jonka toiminnan työpaikalla tulee perustua kattavaan työpaikkaselvitykseen, jossa työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet. Riskinarviointien ja työpaikkaselvitysten avuksi on saatavilla paljon erilaisia työkaluja ja tiedonlähteitä. Mikäli kemiallisten tekijöiden riskinarviointi ei yrityksen omin voimin onnistu, asiantuntija-apua on saatavilla työhygieenikoiden ammattikunnalta.

Kymmenen merkittävintä riskityötä

Tuoreessa tutkimuksessa (Louhelainen, ym. 2017) selvitettiin rekisteritietojen ja asiantuntijahaastattelujen avulla kemikaalien aiheuttamaa tautitaakkaa ja riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten syöpään tai erilaisiin hengitystiesairauksiin. Ammattitauteja (pl. asbesti) esiintyi eniten leipomotyössä, kampaajilla, haponkestävän teräksen hitsaajilla sekä hitsauksessa ja polttoleikkauksessa.

Hankkeessa löydetyt kymmenen merkittävintä riskityötä tai -ammattia Suomessa olivat:

  1. lujitemuovityö ja veneiden laminointi
  2. rakennusten purkutyö
  3. metallimalmien kaivos- ja louhostoiminnan pölyiset työt
  4. lattioiden päällystystyö
  5. betonituotteiden valmistustyö
  6. automaalarin työ
  7. formaldehydiliimojen käyttö puuteollisuudessa
  8. hitsaustyö ja polttoleikkaus metallituotteiden, muiden koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen valmistuksessa
  9. alumiinin hitsaus ja polttoleikkaus
  10. leipomotyö

Kemikaaliturvallisuudesta huolehtiminen tiivistettynä

Työturvallisuuden ja laadukkaiden työolosuhteiden varmistamiseksi on kiinnitettävä huomiota moneen tekijään. Lainsäädäntö asettaa minimitason, mutta tuottavuutta ja työhyvinvointia tavoitteleva yritys pyrkii parempaan. Työpaikan kemikaaliturvallisuudesta huolehtimisen voi tiivistää lyhyesti:

 • Hoida kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja työpaikan kemikaaliluettelo kuntoon.
 • Tunnista työpaikan kemialliset vaaratekijät ja selvitä työntekijöiden altistuminen
  (muista myös ilmoittaa syöpävaarallisille aineille altistuvat ASA-rekisteriin).
 • Arvioi kemialliset riskit ja laita ne tärkeysjärjestykseen.
 • Päätä ja toteuta tarvittavat toimenpiteet (ennaltaehkäisy ja torjunta).
 • Varmista työntekijöiden riittävä ohjeistus ja opastus.
 • Huolehdi jatkuvasta seurannasta.