8.8.2017

Tiedote 33/2017

Yritykset ovat selvästi tietoisempia käyttämiensä kemikaalien ominaisuuksista ja ovat aktivoituneet huomioimaan kemikaalit riskinarvioinneissaan, kertoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Milja Koponen REACH-väliarvioinnissa tehdyistä havainnoista.

– Tilastoissa REACHin vaikutus ei kuitenkaan vielä näy. Esimerkiksi ammattitautien määrissä tai syöpävaarallisille aineille altistuneiden rekisteriin kirjatuissa määrissä (ASA) ei ole tapahtunut suuria muutoksia, Koponen toteaa.

Kemianteollisuus tuntee REACHin, muille vielä melko tuntematon

Kemianteollisuus on velvollinen soveltamaan REACH-asetusta kaikessa tekemisessä, ja tietämys kemikaaliturvallisuuteen vaikuttavista asioista on kemianteollisuudessa hyvä. Sen sijaan muilla aloilla, joissa käytetään paljon kemikaaleja, tekemistä turvallisuuden eteen vielä riittää. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi metalliteollisuus, moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus sekä siivous.

– Etenkin pienille yrityksille on suunnattava viestintää ja tarjottava työkaluja, joilla REACH:n ja työturvallisuuslainsäädännön velvoitteet avataan, Koponen korostaa.

Hyvä käytäntö työpaikalla on nimetä kemikaaliasioista vastaava henkilö perehtymään erityisen hyvin kemikaaliturvallisuuteen liittyviin monenlaisiin säädöksiin ja velvoitteisiin. Kemikaalivastaavia oli nimetty vuonna 2015 jo yli puolessa (58 %) kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä (2008 39 %). Ahkerimmin kemikaalivastaavia oli nimetty kemianteollisuudessa (78 %) ja metalliteollisuudessa (61 %). Ajantasainen kemikaaliluettelo puolestaan löytyi nyt vajaalta puolelta vastanneista (46 %), kun 2008 vastaava luku oli 30 %.

Käyttöturvallisuustiedotteiden määrä kasvanut, mutta selkeyttä kaivataan

Pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote ovat tärkeimmät kemikaalitiedon lähteet työpaikalla. Pakkausmerkinnät viestivät kemikaalin vaaraominaisuuksista ja käyttöturvallisuustiedote antaa tiedot kemikaalin turvallisesta käsittelystä. Käyttöturvallisuustiedotteet löytyivät 78 prosentilla yrityksistä (2008 58 %).

– REACH täydentää käyttöturvallisuustiedotteita riskinhallinnan osalta, mutta ohjeet ja dokumentit koetaan jatkokäyttäjäyrityksissä liian vaikeiksi ymmärtää. Hyödyntäminen vaatii asiantuntemusta, jota työpaikoilla ei aina ole, sanoo Koponen.

REACH-asetuksen vaikuttavuus riippuu jatkossa siitä, miten hyvin tiedotus ja tiedonvaihto kemikaaliturvallisuuden hyvistä käytännöistä saadaan kulkemaan jakeluketjussa maahantuojilta ja valmistajilta jatkokäyttäjille. Työterveyslaitos tuottaa muun muassa malliratkaisuja kemikaalitiedon selkeyttämiseksi.

Yhden luukun periaatetta toivotaan

REACH on tuonut yrityksille lisää työtä, mutta samalla parantanut kemikaaliturvallisuutta. Yritysten kannalta kemikaaleihin liittyvien määräysten ja velvoitteiden kokoaminen yhden luukun taakse selkiyttäisi tilannetta. Nyt velvoitteita tulee sekä työsuojelulainsäädännöstä että REACHista.

– Varsinkin valtionhallinnon digitalisaatiohankkeissa (KemiDigi) on tärkeää huolehtia, että työturvallisuusasiat on otettu huomioon, muistuttaa Koponen.

”REACH-asetuksen vaikutus työturvallisuuteen – 1. väliarviointi” -hankkeessa Työterveyslaitos selvitti REACH-asetuksen vaikutuksia kemikaaliturvallisuuden tason kehittymiseen suomalaisilla työpaikoilla kyselyin, haastatteluin sekä kemikaalien myyntimääriin, altistumismittauksiin, ammattitauteihin, ym. liittyvien rekisterien avulla. Hankkeen toimialoja olivat kemian- ja metalliteollisuus, moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus, sekä siivousala. Tilannetta vuosina 2014–15 on verrattu lähtötasoon 2008–09. Tutkimusta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. 

*REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä. REACH edistää myös vaihtoehtoisten keinojen käyttämistä aineiden aiheuttamien vaarojen arviointiin, jotta eläinkokeiden määrää voidaan vähentää. (https://echa.europa.eu/fi/regulations/reach)

Lisätietoja:

Milja Koponen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, puh. 044 7201771, milja.koponen(at)ttl.fi

Tutkimusraportti REACH–asetuksen vaikutus työturvallisuuteen: 1. väliarviointi. Kallio, Väänänen, Taxell, Koponen, Saalo, Mikkola, Hirvonen, Santonen. Työterveyslaitos 2017.

Saatavissa verkosta: https://julkari.fi/handle/10024/132066.

Malliratkaisut – käytännönläheistä riskienhallintatietoa työpaikoille. https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/riskienhallinnan-malliratkaisut/

  • Kemikaalien hankinta
  • Käyttöturvallisuustiedote tiedonlähteenä
  • Erityistä terveysvaaraa aiheuttavat kemikaalit