11.5.2016

  • Ensimmäisessä skenaariossa työnantaja järjestää sekä ennaltaehkäisevät että sairaanhoitopalvelut. Työntekijän pitää käyttää työnantajan valitsemaa palvelujentuottajaa.
  • Toinen vaihtoehto korostaa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää roolia ja jättää työterveyshuollolle vain työhön liittyvien sairauksien hoidon. Työntekijä voi valita palvelujentuottajan.
  • Kolmannessa vaihtoehdossa työterveyshuolto pidettäisiin ennallaan. Työnantaja hoitaisi nykyiset lakisääteiset tehtävänsä ja saisi halutessaan tarjota sairaanhoitoa. Työntekijä voi valita palveluntuottajan.

Työterveyshuollolla on uhkia ja mahdollisuuksia uudessa sotessa – tutustu SWOT-analyyseihin

Työterveyslaitos julkaisi kolme skenaariota työterveyshuollon roolista uudessa sote-järjestelmässä viime toukokuussa. Skenaariot jakavat mielipiteitä vahvasti, osoittaa nettikyselymme. Työterveyslaitos on analysoinut kyselyn tulokset ja laatinut jokaisesta skenaariosta SWOTin, jossa esitetään kunkin vaihtoehdon vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet.

Skenaariossa 1 työterveyshuolto huolehtisi kokonaan työssäkäyvien perusterveydenhuollon sairaanhoidosta.
Hyvänä puolena tässä olisi työterveyshuollon roolin selkeytyminen ja työntekijöiden nopea pääsy hoitoon. Heikkoutena taas on kustannusten kasvu ja eriarvoisuuden lisääntyminen.

swot1

Skenaariossa 2 työterveyshuolto erikoistuisi ehkäisevään toimintaan ja työhön liittyvien sairauksien hoitoon.
Vahvuutena skenaariossa on ennen kaikkea työterveyshuollon mahdollisuus keskittyä ennalta ehkäisevään toimintaan, johon se on alun perin suunniteltukin. Kalliit työkyvyttömyyseläkkeet alkaisivat vähetä. Yhteys työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon välillä tiivistyisi.
Tämän skenaarion toimiminen edellyttää kuitenkin sote-ratkaisun onnistumista. Työntekijöiden hoitoon pääsy hidastuu, jos muu sote ei toimi suunnitellusti. Haastetta löytyy myös työterveyshuollon sisältä, onko osaamista erottaa työhön liittyvä sairaus ja tavallinen sairaus?

swot2

Skenaariossa 3 työterveyshuolto pysyisi ennallaan.
Työterveyshuolto toimii nykyisellään prosessina hyvin. Olisi helppo valinta olla muuttamatta mitään ja seurata sivusta sote-uudistusta. Uhkana kuitenkin on työterveyshuollon jääminen entistä enemmän erilleen muusta terveydenhuollosta. Tieto ei kulje ja päällekkäistä työtä tehdään. Työkyvyttömyyksien lyhentämiseen ei päästä kiinni ajoissa ja yhteiskunnalle ja työnantajille tulee tätä kautta huomattavia kustannuksia.

swot3