Erityislaatuisen toimintaympäristön vuoksi merenkulkualan ammateissa asetetaan terveydelle ja suorituskyvylle erityisvaatimuksia. Ne johtuvat itse työtehtävistä, työn organisaatiosta, työ- ja asuinympäristön luonteenpiirteistä sekä mahdollisista erikoistilanteista.

Merimieslääkärijärjestelmä

Merimieslääkärijärjestelmällä pyritään siihen, että tarkastuksia suorittava lääkäri tuntee merenkulun terveydelliset vaatimukset ja erityispiirteet. Merimieslääkäri on laillistettu lääkäri, jolle on suorittanut merimieslääkäreille tarkoitetun koulutuksen ja jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt oikeuden toimia merimieslääkärinä. Valvira pitää luetteloa hyväksytyistä merimieslääkäreistä. Merimieslääkärin on osallistuttava vähintään kerran viidessä vuodessa merimieslääkäreille tarkoitettuun koulutukseen.

Merimiehen lääkärintarkastuksen tavoitteet

Merimiehen lääkärintarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että merenkulkuammateissa työskentelevät henkilöt kykenevät terveydentilansa puolesta suoriutumaan ammatin edellyttämistä tehtävistä vaarantamatta meriturvallisuutta tai omaa tai muiden aluksella työskentelevien turvallisuutta. Lääkärintarkastuksen välillisenä tavoitteena on pyrkiä varmistamaan se, että ammattiin soveltumattomat henkilöt eivät lähtisi merille tai kouluttautuisi ammattiin, jossa eivät kuitenkaan voisi toimia.

Lääkärintarkastuksen eräänä tavoitteena on myös se, että jokainen aluksella työssä oleva tai alukselle työhön otettava pystyy terveytensä puolesta mahdollisissa poikkeustilanteissa suoriutumaan tehtävistään ja velvoitteistaan sekä huolehtimaan itsestään. Lääkärintarkastuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä sairaanhoidon tarvetta aluksella. Henkilöt, joiden sairauden voidaan olettaa pahentuvan aluksella tai joiden sairauteen saattaa liittyä hoitoa vaativia äkillisiä kohtauksia, tulisi tunnistaa tarkastuksessa, koska aluksen rajoitetuissa hoito-oloissa heille ei pystytä turvaamaan riittävää hoitoa.

Merimiehen lääkärintarkastuksista annetussa laissa (117/2010) on lueteltu ne terveydelliset vaatimukset, jotka työntekijän tulee täyttää soveltuakseen laivatyöhön. Vaatimukset koskevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä, näkö- ja kuulokykyä, sairauksia sekä erikseen alle 18-vuotiaiden nuorten osalta sitä, ettei työ ole heidän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen haitallista.

Merimiesten lääkärintarkastukset

Merimiehen lääkärintarkastuksista annetussa laissa merimiehelle suoritettaviksi säädetyt lääkärintarkastukset ovat alkutarkastus ja uusintatarkastukset. Alkutarkastus suoritetaan henkilölle vain kerran. Muut myöhemmät tarkastukset ovat uusintatarkastuksia. Alkutarkastuksen avulla tapahtuu terveydentilan ja palvelukelpoisuuden perusselvitys ja sen jälkeen suoritettavilla uusintatarkastuksilla terveydentilan ja palvelukelpoisuuden seuranta.

Alku- ja uusintatarkastuksien tavoitteena ei ole löytää tarkastettavien joukosta soveliaimmat, vaan karsia tarkastettavien joukosta merenkulkuammattiin soveltumattomat henkilöt. Merimiehen säännölliset lääkärintarkastukset muodostavat myös hyvän tilaisuuden arvioida ja vaikuttaa merenkulkijan yleiseen terveyteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioihin. tällaisia osioita voivat olla esimerkiksi yleisen työkyvyn arviointi Työkykyindeksin avulla. Alkoholin käytön riskit -kyselyllä voidaan tukea merenkulkijan raittiusmyönteisyyttä. Kansihenkilökunnan vireydentilaa ja väsymystaipumusta voidaan arvioida uneliaisuuskyselyn avulla. Mikäli mahdollista merimiehen säännöllisiin tarkastuksiin kannattaa lisätä määräajoin hänen yleistä terveydentilaansa kuvaavia laboratoriokokeita, kuten esimerkiksi veren rasvojen ja sokerin mittaukset, joskus myös maksan toimintakokeiden arviointi voi olla paikallaan.

Lääkärintarkastus suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti. Ministeriö on antanut myös ohjeen koskien merimieheltä vaadittavasta näkö-, kuulo- ja värienerotuskyvystä.

Alkutarkastus

Alkutarkastus suoritetaan alustyöhön ensimmäistä kertaa pyrkiville samoin kuin merenkulkualan koulutusta antaviin oppilaitoksiin tai yksikköihin hyväksytyille. Koulutukseen hyväksyttävien tulee täyttää merimiesammatin edellyttämät terveydelliset vaatimukset. Alkutarkastuksen ulkomaanliikenteeseen tekee merimieslääkäri merimiesterveyskeskuksessa.

Uusintatarkastus

Uusintatarkastus tarkoittaa alkutarkastuksen jälkeen suoritettavaa lääkärintarkastusta. Uusintatarkastus on suoritettava:

 1. kun lääkärintarkastuksen ja toimeen ryhtymisen välillä on kulunut enemmän kuin kaksi vuotta
 2. ennen kuin toimessaolo on yhtäjaksoisesti jatkunut kaksi vuotta
 3. ennen kuin alle 18-vuotiaan toimessaolo on yhtäjaksoisesti jatkunut vuoden
 4. ennen toimeen palaamista työsopimus- tai virkasuhteen päätyttyä taikka muun toimessaolon vastaavasti lakattua, jos henkilön terveydentilassa on tapahtunut muutoksia
 5. jos henkilön toimessaolo on keskeytynyt tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi

Jos henkilön yhtäjaksoinen toimessaolo on keskeytynyt muun kuin edellä 4. tai 5. kohdassa mainitun syyn vuoksi, on henkilön annettava työnantajalle kirjallinen vakuutus (terveydentilavakuutus) siitä, ettei hänen terveydentilassaan ole tapahtunut muutoksia viimeisen lääkärintarkastuksen jälkeen.

Poikkeuslupamenettely merityöhön

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) voi hakemuksesta antaa luvan

 1. erityisen painavasta syystä henkilön ottamisen työhön alukselle huolimatta siitä, ettei häntä alkutarkastuksessa ole todettu työhön soveltuvaksi; tai
 2. erityisestä syystä henkilön jatkavan ammattiaan työssä huolimatta siitä, ettei häntä uusintatarkastuksessa ole todettu soveltuvaksi tekemään työtä aluksessa.

Ennen poikkeuslupa-asian ratkaisemista Trafin on pyydettävä lausunto hakijan terveydentilasta Työterveyslaitokselta. Poikkeuslupahakemusta käsitellessään Trafi ei ota kantaa poikkeusluvan hakijan ammatilliseen työkykyyn, jonka arviointi kuuluu hoitavalle lääkärille tai työterveyshuollolle, vaan arvioinnin pääpaino on merenkulun turvallisuuden varmistamisessa. Poikkeuslupamenettelyllä ei voida muuttaa henkilön terveydellistä soveltuvuutta tiettyihin hätätilannetehtäviin.
Merenkulkijan tulee itse tehdä vapaamuotoinen poikkeuslupahakemus.

Tarkastavan lääkärin tulee selvittää henkilölle, miten poikkeuslupaa haetaan ja mitä asiapapereita hakemukseen tulisi liittää henkilötietojen lisäksi:

 • täydellinen enintään 3 kk vanha laivaväen lääkärintarkastustodistus
 • sairauskertomukset ja lääkärinlausunnot sairauksista ja niiden tuore tilakuvaus
 • selvitys alustoimesta tai pätevyyskirjasta, jota varten poikkeuslupaa haetaan
 • mahdollinen selvitys liikennöintialueesta, työ- ja pelastustehtävistä aluksella ja
  työantajan lausunto
 • mahdolliset muut selvitykset, joilla on merkitystä poikkeuslupa-asiaa ratkaistaessa
 • esimerkiksi sepelvaltimotautipotilaan hakemuksesta tulisi käydä ilmi sairauden nykytila,
  ennuste, toimintakyvyn kuvaus ja suorituskyky polkupyöräergometriatestauksessa MET-arvona

Apuna voi käyttää oheista lomaketta ja hakijalle annettavaa ohjetta.

Jos Trafi ei myönnä poikkeuslupaa, on hakijalla oikeus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hakija voi myös uusien lisäselvitysten pohjalta pyytää Trafia tutkimaan poikkeuslupa-asian uudelleen ilman, että asiasta olisi tätä ennen tehty valitusta.

Tutustu tietosuojaselosteeseemme, jos haluat lisätietoja poikkeuslupalausuntojen tietosuojakäytännöistämme ja yksityisyydensuojastasi:

Muut tarkastukset merityössä

Merityö on lähes poikkeuksetta erityisen sairastumisvaaran aiheuttavaa altistetyötä ja edellyttää näin ollen alku- ja määräaikaistarkastuksia. Työterveyshuolloissa nämä on järkevää yhdistää laivaväenlääkärintarkastusten yhteyteen. Näissä tarkastuksissa arvioidaan työkykyä ja terveydentilaa koko työuran tähtäimellä kun laivaväen lääkärintarkastuksessa arviointi keskittyy pitkälti seuraavaan kahteen vuoteen.

Laivaväen lääkärintarkastustodistusten jäljennökset tulee lähettää osoitteeseen:

Työterveyslaitos
Työlääketieteen klinikka/ Arkisto
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Lait ja asetukset