17.4.2019

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstö vastasi Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyyn marras-joulukuussa 2018 ja tulosten hyödyntäminen on nyt käynnissä.

Kysyimme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työhyvinvointipäällikkö Oili Ojalalta, miten tulokset on käsitelty henkilökunnan kanssa ja miten niitä aiotaan hyödyntää.

1. Miten tulosten julkistaminen järjestettiin organisaatiossanne?

Olimme jo kyselyprosessia suunniteltaessa huomioineet tulosten esittelytilaisuudet sekä perehdyttämisen tulosten käsittelyä varten. Joulukuussa, kun tulokset olivat tuoreeltaan käytössämme, oli useita tilaisuuksia johtoryhmille ja esimiehille. Joululomien jälkeen oli vuorossa henkilöstöinfot ja verkostotapaamiset. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija, joka on ollut yhteistyökumppanimme kyselynprosessin kaikissa vaiheissa, on jalkautunut toiveittemme mukaisesti kertomaan tuloksista ja antamaan hyviä vinkkejä tulosten käsittelyä varten.

Tulokset on julkaistu sairaanhoitopiirin intraan samalla, kun tulosten esittely käynnistyi. Aineistossa on saatavissa hyvin monenlaisia raportteja eri arviointi- ja kehittämistarkoituksiin. Niiden hyödyntäminen ja julkaisu jatkuu edelleen eri työhyvinvoinnin kehittämistarpeiden mukaisesti.

2. Miten vastaajien palkitseminen sujui?

Osallistujien kesken arvottu palkinto, Jopo –pyörä, on luovutettu voittajalle ja palkitsemisesta informoitu viikkotiedotteessa. Lisäksi työhyvinvointipalvelut varautuivat palkitsemaan yli 80% vastausaktiivisuuden saavuttaneet työyhteisöt herkkuhetkellä. Herkkuhetken ansainneita työyhteisöjä onkin löytynyt lukuisa määrä ja palkitseminen on edelleen menossa.

3. Kuinka laajasti tuloksia on jo läpikäyty organisaatiossanne?

Reilun kahden kuukauden aikana on varmasti suurin osa henkilöstöä ja työyhteisöjä ollut kuulemassa tuloksia. Tuloksiin perustuva toiminnan arviointi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu on paraikaa meneillään. Tuloksia tarkastellaan osana työhyvinvoinnin suunnittelua organisaatiomme eri tasoilla.

4. Minkälaista tukea olette järjestäneet esimerkiksi esimiehille tulosten käsittelyyn?

Olemme järjestäneet avoimia ja kohdennettuja perehdytys- ja opastustilaisuuksia tulosten käsittelyyn. Työsuojeluvaltuutetut ovat olleet pyydetysti mukana tulosten käsittelyssä ja toiminnan kehittämissuunnitelmien laadinnassa. Siitä olemmekin saaneet hyviä kokemuksia.

5. Miten olet hyödyntänyt tai aiot hyödyntää tuloksia omassa työhyvinvointipäällikön tehtävässäsi?

Tulokset tukevat osaltaan työhyvinvoinnin johtamistyötä organisaatiomme eri tasoilla. Työhyvinvointipäällikkönä nostan kyselyn ja tulosten merkitystä esille eri foorumeissa, jotta niitä hyödynnettäisiin systemaattisesti työhyvinvointitoimien suunnittelussa. Toisaalta tulosten tarkastelu tukee havaintoja huolenaiheista, jotka ovat saattaneet näkyä sairauspoissaolojen kehityssuunnassa tai työsuojeluriskien arvioinnin psykososiaalisen kuormittumisen tuloksissa. Kyselyn tuloksista voi löytyä tekijöitä, joihin puuttumalla voidaan vahvistaa työkykyriskin hallintaa.

Sairaanhoitopiirin tasolla analysoimme tuloksia ja koko arviointiprosessia myös yhteisten toimintaohjeiden kehittämistyön näkökulmasta. Toiminnan arviointi ja kehittäminen tulee olla jatkuvaa, jotta voimme olla tietoisia, mitä meille toisiaan kuuluu ja mitä kuulumiset pitäisi huomioida. Arviointitulokset kuvastavat yhteistä käsitystä työhyvinvoinnin eri tekijöistä ja myös yhdessä niihin voidaan vaikuttaa. Tulokset voivat tuoda esiin konkreettisia kehittämistarpeita, joita on ollut haasteellista saada muutoin esille. Työhyvinvoinnin yksi strategia on tiedolla johtaminen, jota tämäkin kysely tukee.

Sairaanhoitopiirien kollegoiden kanssa pohdimme, miten voisimme yhteistyössä hyödyntää erilaisia työhyvinvoinnin arviointi- ja vertailutuloksia oman organisaatiomme ja koko terveydenhuollon kehittämistyön tueksi.

6. Uusi kysely on tulossa marraskuussa 2019. Millä mielin valmistaudut uuteen kyselyyn?

Hyvillä mielin ja kyselyprosessin ja tulosten käsittelyn aikataulusuunnitelmakin on jo alustavasti laadittu. On hienoa tietää, että saamme edelleen Työterveyslaitoksen asiantuntijatyön tueksemme.

Kiinnostuitko Mitä kuuluu -kyselystä? Sairaanhoitopiirit, yliopistolliset sairaalat ja sote-kuntayhtymät pääsevät maksutta mukaan vuonna 2019. Ota yhteyttä!

Lue lisää Mitä kuuluu -kokonaisuudesta >>